.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE
लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित भै नायव सुब्बा, खरिदार तथा शाखा अधिकृत (नयाँ पाठ्यक्रम) पदका लागि अनलाइन अब्जेक्टिभ प्राक्टिस भैरहेको हुदा इच्छुक परीक्षार्थिले समयमै रजिष्ट्रेशन गरी पूर्ण लाभ आर्जन गर्नुहोस ।  रजिष्टर गर्ने तरिकाः Home Page मा भएको Log in/Register Button मा Click गर्नुहोस,त्यसपछि देखिने फर्ममा रहेको आफ्नो Full Name & Email भर्नुहोस । Register Button Click गरीसके पछि रजिष्ट्रेशन फर्म आउनेछ । सो फर्मका लागि आवश्यक बिवरण भरिसके पश्चात Submit गर्नुहोस । तपाईको User Account Activation को खबर हामीले तपाइँको Email Address मार्फत दिने छौं ।(User Activation का लागि तपाईले आवश्यक रकम तिरिसकेको हुनुपर्नेछ)  

Latest Books

Announcements

gj aif{ @)&! sf] pknIodf xfd|f kf7sx?, >f]tAolQmx?, laqm]tfx? tyf z'elrGtsx?df xflb{s d+undo z'esfdgf AoQm ub{5f}+ . o; cj;/df ldlt @)&!.!.! b]lv @)&!.!.!% ;Dd xfd|f ;Dk"0f{ j]e k|f]u|fddf %) k|ltzt 5'6 k|bfg ul/Psf] Aoxf]/f ;xif{ hfgsf/L u/fpFb5f}+ .

–nf]s ;]jf ufO8 kl/jf/

 अत्यन्त जरुरी सूचना!!!!!

लोक सेवा गाईडको कार्यालय शंखमुल बाट पुतलीसडकमा Star Mall भवन सँगै सारिएको जानकारी सम्पूर्ण पाठक वर्गमा जानकारी गराउन चाहन्छौं । पाठक वर्गले टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्नको लागि कृपया टेलिफोन नं 01-4012522 तथा मोबाईल नं 9803510655 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट तत्काल पाठक बर्गमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थि छौं ।

 

लोक सेवा आयोग द्वारा लिएको २०७० साल माघ महिनामा लिइएको उपसचिव पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको प्रश्नपत्र तल दिइएको link बाट download गर्न सक्नु हुन्छ ।

www.loksewaguide.com/images/headerimages/1392198817upsachiv.rar

www.loksewaguide.com/images/headerimages/1392198842upasachib.rar

नायब सुब्बा तृतीय पत्र अर्थशास्त्रको प्रश्नपत्र कृपया यो Link बाट download गर्नुहोस् ।

http://www.loksewaguide.com/images/headerimages/1392361976_.rar

 जनस्वास्थ्य अधिकृतको लोकसेवा परीक्षा रोक्न अदालतको आदेश

जनस्वास्थ्य अधिकृतको लोकसेवा परीक्षा रोक्न अदालतको आदेश - See more at: http://swasthyakhabar.com/2014/02/6396.html#sthash.FXiuQpTo.dpuf
जनस्वास्थ्य अधिकृतको लोकसेवा परीक्षा रोक्न अदालतको आदेश - See more at: http://swasthyakhabar.com/2014/02/6396.html#sthash.FXiuQpTo.dpuf
जनस्वास्थ्य अधिकृतको लोकसेवा परीक्षा रोक्न अदालतको आदेश - See more at: http://swasthyakhabar.com/2014/02/6396.html#sthash.FXiuQpTo.dpuf

 लोक सेवा गाईडको प्रकाशन नायब सुब्बा प्रथम र द्वितीय पत्र बजारमा उपलब्ध छ ।

 लोक सेवा गाईडको अर्को प्रकाशन शाखा अधिकृत सवाल-जवाफ (द्वितीय र तृतीय पत्र एकीकृत) बजारमा उपलब्ध छ ।

WinRAR को फाईल Open गर्नको लागी WinRAR भन्ने software चाहिन्छ सो software यस link बाट download http://www.win-rar.com/download.html?&L=0 गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसपछि सो फाइल लाई Extract गरि print गर्न सक्नु हुन्छ ।

सुचना!!!        सुचना!!!        सुचना!!!!!

लोकसेवा गाइडको प्रकाशन राजनीति शास्त्र शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र बजारमा उपलब्ध छ ।

हाम्रा अरु प्रकाशन बारे थाहा पाउन कृपया तलको  link मा Click गर्नुहोस!!!!

http://www.loksewaguide.com/content/our-publication.html

कृपया लोकसेवा गाईड बाट प्रकाशित किताबहरुको बिक्रेताहरु बारे जानकारी प्राप्त गर्न तलको किताबमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 Please download the latest mozilla firefox browser from here: firefox

For Related Information click on Our facebook Page

 

 

 

 

 

 

 

Objective Topics