Loksewa Updates

  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६७/०७३-७४ (मधेसी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६६/०७३-७४ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
  • लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १३१७३-१३१७६/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल विविध सेवा¸ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी¸ सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना
  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६४/०७३-७४ (खुला), वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Career Topics

नेपालको भूगोल ()
विश्वको भूगोल ()
Numerical Reasoning ()
Career Practice Paper-2074 (10)
करियर समसामयिक २०७४ वैशाख (10)
ब्रह्माण्ड र पृथ्वी ()
धर्म, संस्कृति ()
जातजाति ()
नेपालको इतिहास ()
राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, मानपदवी अादि ()
अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, मानपदवी अादि ()
विश्वको इतिहास ()
वातावरण र पारिस्थितिक पद्धति ()
संयुक्त राष्ट्र संघ ()
युरोपियन युनीयन (EU) ()
खेलकुद ()
विभिन्न वैज्ञानिकहरु ()
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ()
सार्क (SAARC) ()
विमिष्टेक ()

View More....

Career Papers