Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

सार्वजनिक बिदा – २०७४

Education in Figures 2016

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा

संस्थान ऐन, २०२१

नेपाल खाद्य संस्थान खुल्ला पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

नेपालको संविधान

चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६)

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति (सारांश)

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तब्य

व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ख

अन्तर र सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश तथा स्था

आर्थिक विधेयक –२०७४

दलित अधिकार कार्यविधि समिति

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३

जातिय विवरणमा उल्लेख भएका जातीय समूहलाई अल्पसख्या

राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४

Loksewa Practice Paper 2074 Set - 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›