Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६७/०७३-७४ (मधेसी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६६/०७३-७४ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
  • लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १३१७३-१३१७६/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल विविध सेवा¸ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी¸ सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना
  • लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०६४/०७३-७४ (खुला), वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

संस्थान ऐन, २०२१

नेपाल खाद्य संस्थान खुल्ला पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

नेपालको संविधान

चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६)

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति (सारांश)

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तब्य

व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ख

अन्तर र सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश तथा स्था

आर्थिक विधेयक –२०७४

दलित अधिकार कार्यविधि समिति

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३

जातिय विवरणमा उल्लेख भएका जातीय समूहलाई अल्पसख्या

राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४

Loksewa Practice Paper 2074 Set - 1

म.ले.प. फारमहरु

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›