Notice
Loksewaguide:Downloads

Downloads

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति

लोकसेवा आयोगद्वारा आ.व.०७५/०७६ संशोधित कार्यतालिका

नायब सुब्बा द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-७, प्रशासकीय

Nepal Bank Limited Assistant (Level – 4)

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक (सहायक द्धितीय)

Officer Practice Ppaer Series-1(Passage 4)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 3)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 2)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 1)

सार्वजनिक बिदा – २०७४

Education in Figures 2016

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा

संस्थान ऐन, २०२१

नेपाल खाद्य संस्थान खुल्ला पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

नेपालको संविधान

चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६)

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति (सारांश)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›