Notice
Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ख

अन्तर र सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश तथा स्था

आर्थिक विधेयक –२०७४

दलित अधिकार कार्यविधि समिति

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३

जातिय विवरणमा उल्लेख भएका जातीय समूहलाई अल्पसख्या

राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४

Loksewa Practice Paper 2074 Set - 1

म.ले.प. फारमहरु

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

Financial Procedure Rules 2064 (Arthik Karyabidhi

Nepal Public Sector Accounting Standards 2070

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान २०७०

परिमार्जित म.ले.प.फारामहरू कार्यान्वयन निर्देशिका

आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशिका,२०६८

एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७२

नेपाल सरकारको सरकारी सम्पत्ति सूचना प्रणाली सम्बन्

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›