Notice
Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको वार्षिक अनुगम

भ्रमण खर्च (चौथो स‌शोधन) नियमावली, २०७२

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत नेपाल प्र

आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यविधि निर्देशिका,२०७३

अनुगमन/निरीक्षण फाराम

लोक सेवा आयोग ऐन २०६६

लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचार

लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (पाँचौ संशोधन) निर्द

लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७

विशेष समूहका कर्मचारीहरुको प्रशासन र व्यवस्थापन नि

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२

बिशेष समूहका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पहिलो सशोधन

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशास

नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५

निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचरण सम्वन्धी नियमावल

निजामती सेवा नियमावली, २०५० (आठौ सशोधन), २०६७

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संशोधन) समेत

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›