Notice
Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

सम्मानित हुनुहुने सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरु

निजामती सेवा पुरस्कार २०७२

नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) विज्ञापन

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक

Online exam part-4

आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०५५

Section Officer Syllabus first -third Paper

नेपाली सेनामा विज्ञापन

Holidays of 2070

comprehension 9

Application Form for the post of Expert

Online exam 8

comprehension 8

Online exam 7

Online exam 7 english

Online exam 6 questions

comprehension sixth

online exam 9

comprehension 10

How to print the image file

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›