Notice
Loksewaguide:Downloads

Downloads

Privatization act,2050

Comprehension English 4

comprehension exam 3

comprehension

Comprehension for English

Internal exam feb 9

सूचना प्रबिधि नीति-2067

Nijamati Sewa Patrika.pdf

Rajashow Paramarsa Samitee ko prativedan.pdf

Nepal Rastra Bank Act-2058

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एेन

लेखपाल,सहायक स्तर द्वितीय,तह-४ Syllabus

आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि निर्देशिका

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३

राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश,

सार्वजनिक र्जखरिद नियमावली, २०६४

Nepal Education in figures 2014

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

भ्रमण म्रखर्च नियमावली, २०६४

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›