Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Loksewa Aayog Info

S.N Title Date Download
1 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
2 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
3 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
4 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
5 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 2076/08/25
6 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (अपाङ्ग) 2076/08/25
7 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 2076/08/25
8 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (दलित) 2076/08/25
9 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (दलित) 2076/08/25
10 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) 2076/08/25
11 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (दलित) 2076/08/25
12 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) 2076/08/25
13 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 2076/08/25
14 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (मधेसी) 2076/08/25
15 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) 2076/08/25
16 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) 2076/08/25
17 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 2076/08/25
18 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) 2076/08/25
19 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (आ.ज.) 2076/08/25
20 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) 2076/08/25
21 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) 2076/08/25
22 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) 2076/08/25
23 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 2076/08/25
24 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (महिला) 2076/08/25
25 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) 2076/08/25
26 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 2076/08/25
27 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 2076/08/25
28 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (महिला) 2076/08/25
29 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 2076/08/25
30 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (खुला) 2076/08/25
31 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) 2076/08/25
32 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 2076/08/25
33 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 2076/08/25
34 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (खुला) 2076/08/25
35 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (आ।प्र।) 2076/08/25
36 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
37 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) 2076/08/25
38 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (अपाङ्ग) 2076/08/25
39 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 2076/08/25
40 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) 2076/08/25
41 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 2076/08/25
42 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 2076/08/25
43 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) 2076/08/25
44 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2076/08/25
45 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 2076/08/25
46 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) 2076/08/25
47 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2076/08/25
48 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 2076/08/25
49 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 2076/08/25
50 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2076/08/25
51 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2076/08/25
52 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 2076/08/25
53 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2076/08/25
54 लेखापरीक्षण अधिकारी, लेखापरीक्षण, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
55 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
56 लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
57 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
58 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
59 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
60 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
61 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/08/25
62 सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन (मधेसी) 2076/07/27
63 सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन (महिला) 2076/07/27
64 सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन (खुला ) 2076/07/27
65 सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन (आ.प्र.) 2076/07/27
66 सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (मधेसी ) 2076/07/27
67 सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.ज.) 2076/07/27
68 सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (महिला) 2076/07/27
69 सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (खुला ) 2076/07/27
70 सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 2076/07/27
71 सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (दलित) 2076/07/27
72 सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (आ.ज. ) 2076/07/27
73 सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन (पि.क्षे. ) 2076/07/27
74 सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग (खुला) 2076/07/27
75 सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (महिला) 2076/07/27
76 आठौं तह, डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री (मधेसी ) 2076/07/27
77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, महिला विकास अधिकृत, विविध (महिला) 2076/07/27
78 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (पि.क्षे.) 2076/07/27
79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (अपाङ्ग) 2076/07/27
80 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित) 2076/07/27
81 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी) 2076/07/27
82 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज.) 2076/07/27
83 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) 2076/07/27
84 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुला) 2076/07/27
85 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.व्य.अ./स.सं.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ (मधेसी) 2076/07/27
86 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.व्य.अ./स.सं.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ (आ.ज.) 2076/07/27
87 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.व्य.अ./स.सं.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ (महिला) 2076/07/27
88 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.व्य.अ./स.सं.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ (खुला) 2076/07/27
89 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.अ.अ./स.वै.अ., वन, बोटानी (दलित) 2076/07/27
90 शाखा अधिकृत वा सो सरह, स.अ.अ./ स.वै.अ., वन, बोटानी (खुला) 2076/07/27
91 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (पि.क्षे.) 2076/07/27
92 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (दलित) 2076/07/27
93 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी) 2076/07/27
94 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (आ.ज.) 2076/07/27
95 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (महिला) 2076/07/27
96 शाखा अधिकृत वा सो सरह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला) 2076/07/27
97 शाखा अधिकृत वा सो सरह, कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (खुला ) 2076/07/27
98 शाखा अधिकृत वा सो सरह, पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (मधेसी) 2076/07/27
99 शाखा अधिकृत वा सो सरह, पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (आ.ज.) 2076/07/27
100 शाखा अधिकृत वा सो सरह, पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (महिला) 2076/07/27
101 शाखा अधिकृत वा सो सरह, पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला) 2076/07/27
102 शाखा अधिकृत वा सो सरह, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (अपाङ्ग) 2076/07/27
103 शाखा अधिकृत वा सो सरह, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) 2076/07/27
104 शाखा अधिकृत वा सो सरह, पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (खुला) 2076/07/27
105 शाखा अधिकृत वा सो सरह, केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री (मधेसी) 2076/07/27
106 शाखा अधिकृत वा सो सरह, केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री (आ.ज.) 2076/07/27
107 शाखा अधिकृत वा सो सरह, केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री (महिला) 2076/07/27
108 शाखा अधिकृत वा सो सरह, केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री (खुला) 2076/07/27
109 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (पि.क्षे.) 2076/07/27
110 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (अपाङ्ग) 2076/07/27
111 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (दलित) 2076/07/27
112 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (मधेसी) 2076/07/27
113 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज.) 2076/07/27
114 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (महिला) 2076/07/27
115 शाखा अधिकृत वा सो सरह, नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) 2076/07/27
116 शाखा अधिकृत वा सो सरह, जियोलोजिष्ट/सिस्मोलोजिष्ट, इञ्जि., जियो., जनरल जियो. (आ.ज.) 2076/07/27
117 शाखा अधिकृत वा सो सरह, जियोलोजिष्ट/सिस्मोलोजिष्ट, इञ्जि., जियो., जनरल जियो. (महिला) 2076/07/27
118 शाखा अधिकृत वा सो सरह, जियोलोजिष्ट/सिस्मोलोजिष्ट, इञ्जि., जियो., जनरल जियो. (खुला) 2076/07/27
119 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (अपाङ्ग) 2076/07/27
120 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (आ.ज.) 2076/07/27
121 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला) 2076/07/27
122 शाखा अधिकृत वा सो सरह, निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (अपाङ्ग) 2076/07/27
123 शाखा अधिकृत वा सो सरह, निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (आ.ज.) 2076/07/27
124 शाखा अधिकृत वा सो सरह, निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (महिला) 2076/07/27
125 शाखा अधिकृत वा सो सरह, निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (खुला) 2076/07/27
126 शाखा अधिकृत वा सो सरह, केमिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., केमिकल (खुला) 2076/07/27
127 शाखा अधिकृत वा सो सरह, माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ (खुला ) 2076/07/27
128 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (मधेसी) 2076/07/27
129 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.ज.) 2076/07/27
130 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (महिला) 2076/07/27
131 शाखा अधिकृत वा सो सरह, मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (खुला) 2076/07/27
132 शाखा अधिकृत वा सो सरह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (अपाङ्ग) 2076/07/27
133 शाखा अधिकृत वा सो सरह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (आ.ज.) 2076/07/27
134 शाखा अधिकृत वा सो सरह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला) 2076/07/27
135 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (पि.क्षे.) 2076/07/27
136 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (पि.क्षे.) 2076/07/27
137 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, ञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (अपाङ्ग) 2076/07/27
138 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (अपाङ्ग) 2076/07/27
139 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) 2076/07/27
140 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (दलित) 2076/07/27
141 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) 2076/07/27
142 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (मधेसी) 2076/07/27
143 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) 2076/07/27
144 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) 2076/07/27
145 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (मधेसी) 2076/07/27
146 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (आ.ज.) 2076/07/27
147 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) 2076/07/27
148 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2076/07/27
149 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (महिला) 2076/07/27
150 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला) 2076/07/27
151 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला) 2076/07/27
152 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन (खुला) 2076/07/27
153 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 2076/07/27
154 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) 2076/07/27
155 शाखा अधिकृत वा सो सरह, इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (खुला) 2076/07/27
156 शाखा अधिकृत वा सो सरह, तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.ज.) 2076/07/27
157 शाखा अधिकृत वा सो सरह, तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला) 2076/07/27
158 जनस्वास्थ्य अधिकृत (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
159 फार्मेसी अधिकृत (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
160 नर्सिङ्ग अधिकृत (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
161 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
162 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
163 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
164 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
165 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
166 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
167 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
168 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
169 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
170 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
171 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
172 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
173 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
174 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
175 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
176 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
177 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
178 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
179 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
180 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्राविधिक (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/07/27
181 कन्सल्टेण्ट होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
182 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
183 औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
184 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
185 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे.(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
186 कन्सल्टेण्ट अर्थोडोष्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडोण्टिष्ट(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
187 कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडोण्टिष्ट(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
188 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
189 कन्सल्टेण्ट वायोकेमिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, वायोकेमिष्ट्री(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
190 कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
191 कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
192 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
193 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
194 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
195 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
196 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
197 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
198 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
199 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
200 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
201 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
202 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
203 उप–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
204 उप–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
205 उप–सचिव वा सो सरह, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
206 उप–सचिव वा सो सरह, वन, बोटानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
207 उप–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
208 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
209 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, माटो विज्ञान(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
210 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
211 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
212 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
213 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
214 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
215 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
216 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
217 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
218 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
219 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
220 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
221 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
222 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजश्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
223 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
224 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
225 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
226 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
227 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
228 प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
229 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
230 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
231 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
232 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
233 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
234 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
235 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
236 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
237 प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिक सर्जरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
238 प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
239 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
240 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
241 सह–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि विज्ञ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
242 सह–सचिव वा सो सरह, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
243 सह–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
244 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
245 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, माटो विज्ञान (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
246 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
247 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, कृषि प्रसार(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
248 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
249 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमिकल(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
250 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
251 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
252 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
253 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
254 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
255 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
256 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे(कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
257 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
258 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
259 उप–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
260 उप–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
261 उप–सचिव वा सो सरह, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
262 उप–सचिव वा सो सरह, वन, फरेष्ट रिसर्च(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
263 उप–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
264 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
265 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
266 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
267 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
268 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
269 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, माइनिङ्ग(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
270 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
271 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
272 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
273 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
274 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
275 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
276 उप–सचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
277 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
278 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजश्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
279 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
280 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
281 सह–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
282 सह–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
283 सह–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि विज्ञ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
284 सह–सचिव वा सो सरह, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
285 सह–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
286 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
287 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, एगृ इको मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
288 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
289 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, लो.पो. एण्ड. डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
290 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
291 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
292 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
293 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
294 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
295 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
296 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
297 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
298 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
299 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
300 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
301 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
302 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2076/06/29
303 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (खुला) 2076/06/29
304 उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकलन माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 2076/06/29
305 कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य (आ.प्र. ) 2076/06/29
306 कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी (आ.प्र. ) 2076/06/29
307 कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट (आ.प्र.) 2076/06/29
308 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (महिला) 2076/06/29
309 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (दलित) 2076/06/29
310 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (खुला ) 2076/06/29
311 उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (खुला) 2076/06/29
312 कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (खुला) 2076/06/29
313 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (खुला) 2076/06/29
314 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (खुला ) 2076/06/29
315 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
316 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (महिला ) 2076/06/29
317 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (महिला ) 2076/06/29
318 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (मधेसी ) 2076/06/29
319 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र. ) 2076/06/29
320 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (आ.ज. ) 2076/06/29
321 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (खुला ) 2076/06/29
322 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2076/06/29
323 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (खुला ) 2076/06/29
324 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (खुला ) 2076/06/29
325 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (खुला) 2076/06/29
326 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (महिला ) 2076/06/29
327 कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी (खुला ) 2076/06/29
328 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (महिला) 2076/06/29
329 कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी (आ.प्र. ) 2076/06/29
330 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी (आ.प्र. ) 2076/06/29
331 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला ) 2076/06/29
332 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.प्र. ) 2076/06/29
333 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (खुला) 2076/06/29
334 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र. ) 2076/06/29
335 उप–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान (आ.प्र.) 2076/06/29
336 उप–सचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र.) 2076/06/29
337 उप–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक (आ.ज.) 2076/06/29
338 उप–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक (खुला ) 2076/06/29
339 उप–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि निर्देशक (आ.प्र. ) 2076/06/29
340 उप–सचिव वा सो सरह, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ (आ.प्र. ) 2076/06/29
341 उप–सचिव वा सो सरह, वन, फरेष्ट रिसर्च (आ.प्र. ) 2076/06/29
342 उप–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.ज. ) 2076/06/29
343 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 2076/06/29
344 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र. ) 2076/06/29
345 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. (आ.प्र. ) 2076/06/29
346 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (आ.प्र.) 2076/06/29
347 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, कृषि प्रसार (दलित ) 2076/06/29
348 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (खुला ) 2076/06/29
349 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (आ.प्र. ) 2076/06/29
350 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे (दलित ) 2076/06/29
351 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे (खुला ) 2076/06/29
352 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे (आ.प्र. ) 2076/06/29
353 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.प्र. ) 2076/06/29
354 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (महिला) 2076/06/29
355 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.प्र.) 2076/06/29
356 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (आ.प्र.) 2076/06/29
357 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (महिला) 2076/06/29
358 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
359 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (आ.प्र.) 2076/06/29
360 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (महिला) 2076/06/29
361 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 2076/06/29
362 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 2076/06/29
363 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 2076/06/29
364 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2076/06/29
365 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2076/06/29
366 उप–सचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.प्र.) 2076/06/29
367 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद (दलित) 2076/06/29
368 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला) 2076/06/29
369 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजश्व (खुला) 2076/06/29
370 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 2076/06/29
371 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 2076/06/29
372 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 2076/06/29
373 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) 2076/06/29
374 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 2076/06/29
375 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 2076/06/29
376 उप–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (दलित ) 2076/06/29
377 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाङ्ग) 2076/06/29
378 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 2076/06/29
379 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 2076/06/29
380 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित ) 2076/06/29
381 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला ) 2076/06/29
382 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) 2076/06/29
383 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2076/06/29
384 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) 2076/06/29
385 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 2076/06/29
386 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद (आ.प्र. ) 2076/06/29
387 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 2076/06/29
388 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजश्व (आ.प्र. ) 2076/06/29
389 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 2076/06/29
390 उप–सचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.प्र.) 2076/06/29
391 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 2076/06/29
392 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 2076/06/29
393 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2076/06/29
394 प्रमुख औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी (आ.प्र.) 2076/06/29
395 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 2076/06/29
396 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 2076/06/29
397 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (महिला ) 2076/06/29
398 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग (आ.प्र.) 2076/06/29
399 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
400 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र.) 2076/06/29
401 प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (महिला ) 2076/06/29
402 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (महिला ) 2076/06/29
403 प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, युरो सर्जरी (खुला ) 2076/06/29
404 प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी (खुला ) 2076/06/29
405 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी (खुला ) 2076/06/29
406 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
407 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
408 सह–सचिव वा सो सरह, विविध, सूचना प्रविधि विज्ञ (आ.प्र.) 2076/06/29
409 सह–सचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री(आ.प्र.) 2076/06/29
410 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (आ.प्र.) 2076/06/29
411 सह–सचिव वा सो सरह, कृषि, ला. पो. एण्ड. डे.डे.(आ.प्र.) 2076/06/29
412 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन (खुला) 2076/06/29
413 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे(आ.प्र.) 2076/06/29
414 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, जनरल जियोलोजी (महिला) 2076/06/29
415 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरीयोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
416 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (आ.प्र.) 2076/06/29
417 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 2076/06/29
418 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट(खुला) 2076/06/29
419 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट(आ.प्र.) 2076/06/29
420 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी(आ.ज.) 2076/06/29
421 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी(आ.प्र.) 2076/06/29
422 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे(मधेसी) 2076/06/29
423 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे(आ.प्र.) 2076/06/29
424 सह–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल(आ.प्र.) 2076/06/29
425 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन(मधेसी) 2076/06/29
426 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.ज.) 2076/06/29
427 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन(महिला) 2076/06/29
428 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन (खुला) 2076/06/29
429 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण(आ.प्र.) 2076/06/29
430 सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन(आ.प्र.) 2076/06/29
431 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2076/06/29
432 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय(आ.प्र.) 2076/06/29
433 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
434 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
435 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
436 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
437 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
438 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
439 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
440 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
441 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
442 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
443 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
444 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
445 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
446 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
447 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
448 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
449 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
450 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
451 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
452 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
453 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
454 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
455 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
456 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
457 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
458 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
459 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
460 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
461 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
462 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
463 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
464 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
465 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
466 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
467 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
468 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
469 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
470 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
471 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
472 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
473 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
474 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
475 ना.सु वा सो सरह न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
476 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
477 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
478 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
479 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
480 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
481 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
482 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
483 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
484 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
485 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
486 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
487 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
488 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
489 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
490 शाखा अधिकृत वा सो सरह,लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
491 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
492 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
493 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 2075/08/26
494 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2075/08/26
495 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) 2075/08/26
496 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2075/08/26
497 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 2075/08/26
498 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) 2075/08/26
499 सह–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (महिला) 2075/08/26
500 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2075/08/26
501 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 2075/08/26
502 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2075/08/26
503 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 2075/08/26
504 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (आ.प्र.) 2075/08/26
505 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2075/08/26
506 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2075/08/26
507 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2075/08/26
508 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2075/08/26
509 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 2075/08/26
510 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 2075/08/26
511 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) 2075/08/26
512 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2075/08/26
513 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 2075/08/26
514 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 2075/08/26
515 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (खुला) 2075/08/26
516 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका - ससद, शिक्षा तथा मुद्रण (मुद्रण अधिकृत) पदको विज्ञापन 2075/08/26
517 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
518 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
519 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
520 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
521 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
522 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
523 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
524 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
525 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
526 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
527 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
528 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
529 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
530 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
531 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
532 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
533 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (अपाग)) पदको विज्ञापन 2075/08/26
534 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
535 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
536 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
537 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
538 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
539 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
540 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
541 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
542 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
543 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
544 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
545 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
546 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
547 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
548 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
549 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
550 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
551 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
552 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
553 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
554 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
555 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
556 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
557 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
558 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
559 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 2074/12/28
560 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डडेल्धुरा 2074/12/28
561 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 2074/12/28
562 खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 2074/12/28
563 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2074/12/28
564 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2074/12/28
565 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुगु 2074/12/28
566 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 2074/12/28
567 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 2074/12/28
568 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 2074/12/28
569 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 2074/12/28
570 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 2074/12/28
571 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 2074/12/28
572 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कपिलवस्तु 2074/12/28
573 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 2074/12/28
574 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 2074/12/28
575 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -स्याङ्जा 2074/12/28
576 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 2074/12/28
577 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 2074/12/28
578 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 2074/12/28
579 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मकवानपुर 2074/12/28
580 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
581 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
582 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
583 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
584 नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
585 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
586 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 2074/12/28
587 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 2074/12/28
588 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -खोटाङ 2074/12/28
589 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुङ्गा 2074/12/28
590 सिनियर गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -संखुवासभा 2074/12/28
591 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तेह्रथुम 2074/12/28
592 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनकुटा 2074/12/28
593 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
594 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
595 सुर्खेत - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
596 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
597 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
598 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
599 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
600 पोखरा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
601 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
602 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
603 महेन्द्रनगर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
604 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
605 दिक्तेल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
606 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
607 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
608 धनकुटा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
609 नयाँ वानेश्वर - ल्याब व्वाई, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
610 जुम्ला - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
611 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
612 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
613 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
614 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
615 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
616 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
617 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
618 वुटवल - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
619 हेटौडा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
620 धनकुटा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
621 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
622 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
623 धनकुटा - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
624 दाङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
625 सुर्खेत - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
626 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
627 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
628 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
629 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
630 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
631 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
632 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
633 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
634 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
635 जुम्ला - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
636 जुम्ला - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
637 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
638 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
639 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
640 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
641 दाङ - वायोमेडिकल इक्यूप्मेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
642 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
643 हेटौडा - डार्क रुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
644 वुटवल - जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस्-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
645 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
646 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
647 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
648 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
649 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
650 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
651 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
652 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
653 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
654 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
655 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
656 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
657 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
658 दाङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
659 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
660 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
661 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
662 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
663 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
664 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
665 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
666 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
667 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
668 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
669 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
670 दाङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
671 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
672 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
673 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
674 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
675 दाङ - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
676 दाङ - जुनियर इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
677 दाङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
678 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
679 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
680 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
681 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
682 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
683 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
684 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
685 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
686 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
687 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
688 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
689 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
690 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
691 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
692 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
693 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
694 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
695 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
696 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
697 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
698 सुर्खेत - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
699 सुर्खेत - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
700 सुर्खेत - सहायक स्याम्पलर, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
701 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
702 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
703 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
704 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
705 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
706 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
707 सुर्खेत - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
708 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
709 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
710 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
711 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
712 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
713 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
714 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
715 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
716 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
717 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
718 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
719 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
720 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
721 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
722 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
723 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
724 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
725 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
726 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
727 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
728 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
729 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
730 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
731 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
732 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
733 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
734 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
735 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
736 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
737 वागलुङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
738 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
739 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
740 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
741 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
742 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
743 वागलुङ - एशोसियसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
744 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
745 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
746 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
747 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
748 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
749 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
750 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
751 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
752 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
753 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
754 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
755 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
756 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
757 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
758 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
759 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
760 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
761 वुटवल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
762 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
763 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
764 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
765 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
766 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
767 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
768 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
769 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
770 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
771 वुटवल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
772 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
773 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
774 वुटवल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
775 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
776 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
777 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
778 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
779 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
780 वुटवल - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
781 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
782 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
783 वुटवल - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
784 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
785 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
786 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
787 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
788 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
789 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
790 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे. ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
791 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
792 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
793 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
794 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
795 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
796 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
797 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
798 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
799 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
800 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
801 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
802 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
803 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
804 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
805 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
806 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
807 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
808 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
809 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
810 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
811 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
812 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
813 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
814 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
815 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
816 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
817 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
818 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
819 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
820 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
821 पोखरा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
822 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
823 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
824 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
825 पोखरा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
826 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
827 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
828 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
829 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
830 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
831 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
832 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
833 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
834 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
835 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
836 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
837 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
838 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
839 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
840 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
841 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
842 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
843 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
844 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
845 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
846 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
847 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
848 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
849 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
850 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
851 हेटौडा - दरोगा, वन, हात्तीसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
852 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
853 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
854 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
855 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
856 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
857 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
858 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
859 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
860 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
861 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
862 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
863 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
864 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
865 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
866 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
867 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
868 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
869 हेटौडा - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
870 हेटौडा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
871 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
872 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
873 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
874 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
875 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
876 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
877 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
878 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
879 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
880 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
881 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
882 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
883 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
884 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
885 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
886 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
887 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
888 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
889 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
890 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
891 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
892 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
893 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
894 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
895 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
896 जलेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
897 जलेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
898 जलेश्वर - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
899 जलेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
900 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
901 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
902 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
903 जलेश्वर - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
904 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
905 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
906 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
907 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
908 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
909 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
910 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
911 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
912 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
913 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
914 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
915 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
916 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
917 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
918 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
919 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
920 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
921 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
922 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
923 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
924 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
925 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
926 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
927 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
928 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
929 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
930 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
931 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
932 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
933 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
934 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
935 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
936 नयाँ वानेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
937 नयाँ वानेश्वर - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.तथा गु.नि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
938 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
939 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
940 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
941 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
942 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
943 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
944 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
945 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
946 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
947 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
948 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
949 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
950 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
951 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
952 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
953 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
954 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
955 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
956 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
957 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
958 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
959 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
960 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
961 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
962 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
963 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
964 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
965 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
966 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
967 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
968 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
969 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
970 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
971 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
972 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
973 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
974 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
975 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
976 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
977 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
978 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
979 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
980 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
981 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
982 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
983 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
984 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
985 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
986 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
987 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
988 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
989 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
990 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
991 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
992 दिक्तेल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
993 दिक्तेल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
994 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
995 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
996 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
997 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
998 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
999 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
1000 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28