Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Loksewa Aayog Info

S.N Title Date Download
1 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) 2075/12/27
2 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.ज.) 2075/12/27
3 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र (महिला) 2075/12/27
4 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र (खुला) 2075/12/27
5 कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, नवौं तह (खुला) 2075/12/27
6 कन्सल्टेण्ट स्पोर्टस तथा अर्थ्रोप्लाष्टी सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थ्रोप्लाष्टी सर्जरी, नवौं तह 2075/12/27
7 कन्सल्टेण्ट अर्थ्रोप्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थ्रोप्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, नवौं तह (खुला) 2075/12/27
8 कन्सल्टेण्ट स्पाइनल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, नवौं तह (खुला) 2075/12/27
9 कन्सल्टेण्ट क्लिनिकल जेनेटिशिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, क्लिनिकल जेनेटिक्स, नवौं तह (खुला) 2075/12/27
10 कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, नवौं तह (खुला) 2075/12/27
11 उप–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 2075/12/27
12 सह–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 2075/12/27
13 कन्सल्टेन्ट हेपाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, हेपाटोलोजी, नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
14 कन्सल्टेन्ट इन्डोक्राइनोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, इन्डोक्राइनोलोजी, नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
15 उप–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
16 सह–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
17 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
18 उप–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
19 सह–सचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/12/27
20 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
21 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
22 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
23 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
24 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
25 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
26 महेन्द्रनगर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
27 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
28 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
29 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
30 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
31 दिपायल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
32 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
33 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
34 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
35 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
36 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
37 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
38 जुम्ला कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
39 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिक्षडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 2075/11/29
40 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
41 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
42 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
43 सुर्खेत कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
44 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
45 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
46 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
47 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
48 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
49 दाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
50 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
51 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
52 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
53 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
54 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
55 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
56 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
57 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
58 बुटवल कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
59 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
60 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
61 बाग्लुङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
62 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 2075/11/29
63 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
64 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
65 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
66 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
67 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
68 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
69 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
70 पोखरा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
71 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
72 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
73 हेटौंडा कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
74 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 2075/11/29
75 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 2075/11/29
76 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
77 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
78 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
79 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
80 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
81 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
82 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
83 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
84 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
85 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
86 खरिदार वा सो सरह,व्यवस्थापिका संसद,सामान्य प्रशासन को बिज्ञापन 2075/11/29
87 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
88 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
89 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
90 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
91 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
92 को बिज्ञापन नं , पदको 2075/11/29
93 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
94 काठमाडौं कार्यालय को खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
95 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -पिछडिएको क्षेत्र पदको विज्ञापन 2075/11/29
96 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 2075/11/29
97 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
98 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
99 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
100 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
101 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
102 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
103 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
104 जलेश्वर कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
105 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -अपाङ्ग पदको विज्ञापन 2075/11/29
106 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
107 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
108 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
109 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
110 खोटाङ कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
111 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
112 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
113 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
114 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
115 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
116 इलाम कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
117 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -दलित पदको विज्ञापन 2075/11/29
118 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -मधेसी पदको विज्ञापन 2075/11/29
119 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.ज. पदको विज्ञापन 2075/11/29
120 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -महिला पदको विज्ञापन 2075/11/29
121 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -खुला पदको विज्ञापन 2075/11/29
122 धनकुटा कार्यालयको खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय -आ.प्र. पदको विज्ञापन 2075/11/29
123 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , महेन्द्रनगर कार्यालय 2075/11/29
124 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, सुर्खेत कार्यालय 2075/11/29
125 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, दाङ कार्यालय 2075/11/29
126 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
127 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
128 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
129 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
130 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
131 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय , दाङ कार्यालय 2075/11/29
132 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 2075/11/29
133 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 2075/11/29
134 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, बुटवल कार्यालय 2075/11/29
135 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, सरकारी वकिल, पोखरा कार्यालय 2075/11/29
136 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 2075/11/29
137 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, पोखरा कार्यालय 2075/11/29
138 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
139 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
140 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
141 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
142 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
143 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
144 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, लेखापरीक्षण, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
145 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, काठमाडौं कार्यालय 2075/11/29
146 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 2075/11/29
147 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, जलेश्वर कार्यालय 2075/11/29
148 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, खोटाङ कार्यालय 2075/11/29
149 खरिदार वा सो सरह, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, न्याय, न्याय, धनकुटा कार्यालय 2075/11/29
150 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
151 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
152 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
153 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
154 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
155 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2075/09/25
156 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 2075/09/25
157 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 2075/09/25
158 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 2075/09/25
159 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 2075/09/25
160 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
161 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
162 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
163 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
164 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
165 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2075/09/25
166 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 2075/09/25
167 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 2075/09/25
168 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 2075/09/25
169 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 2075/09/25
170 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 2075/09/25
171 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
172 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
173 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
174 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
175 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
176 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
177 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
178 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
179 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
180 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
181 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
182 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
183 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
184 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
185 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
186 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
187 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
188 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
189 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
190 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
191 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
192 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
193 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
194 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
195 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
196 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
197 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2075/09/25
198 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
199 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
200 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
201 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
202 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
203 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
204 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
205 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
206 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
207 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2075/09/25
208 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
209 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
210 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
211 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
212 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
213 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
214 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2075/09/25
215 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
216 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
217 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
218 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
219 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
220 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
221 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
222 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
223 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
224 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
225 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
226 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
227 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
228 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
229 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
230 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
231 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
232 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
233 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
234 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
235 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
236 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
237 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
238 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
239 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
240 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
241 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
242 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
243 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
244 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
245 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
246 ना.सु वा सो सरह न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
247 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
248 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
249 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
250 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
251 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
252 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
253 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
254 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
255 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/09/25
256 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
257 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
258 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
259 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
260 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
261 शाखा अधिकृत वा सो सरह,लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
262 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
263 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2075/08/26
264 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 2075/08/26
265 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2075/08/26
266 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) 2075/08/26
267 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2075/08/26
268 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 2075/08/26
269 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) 2075/08/26
270 सह–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (महिला) 2075/08/26
271 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2075/08/26
272 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 2075/08/26
273 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2075/08/26
274 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 2075/08/26
275 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (आ.प्र.) 2075/08/26
276 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2075/08/26
277 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2075/08/26
278 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2075/08/26
279 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2075/08/26
280 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 2075/08/26
281 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 2075/08/26
282 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) 2075/08/26
283 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2075/08/26
284 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 2075/08/26
285 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 2075/08/26
286 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (खुला) 2075/08/26
287 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका - ससद, शिक्षा तथा मुद्रण (मुद्रण अधिकृत) पदको विज्ञापन 2075/08/26
288 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
289 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
290 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
291 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
292 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
293 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
294 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
295 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
296 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
297 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
298 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
299 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
300 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
301 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
302 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
303 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
304 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (अपाग)) पदको विज्ञापन 2075/08/26
305 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
306 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
307 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
308 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
309 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
310 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 2075/08/26
311 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2075/08/26
312 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
313 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 2075/08/26
314 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 2075/08/26
315 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (अपाग) पदको विज्ञापन 2075/08/26
316 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
317 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
318 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
319 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
320 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
321 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
322 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
323 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
324 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
325 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
326 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
327 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
328 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
329 टाइपिष्ट बढुवा (अा.प्र.) पदको विज्ञापन 2075/04/30
330 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 2074/12/28
331 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डडेल्धुरा 2074/12/28
332 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 2074/12/28
333 खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दार्चुला 2074/12/28
334 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2074/12/28
335 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2074/12/28
336 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुगु 2074/12/28
337 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 2074/12/28
338 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 2074/12/28
339 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 2074/12/28
340 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 2074/12/28
341 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 2074/12/28
342 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 2074/12/28
343 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कपिलवस्तु 2074/12/28
344 फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 2074/12/28
345 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 2074/12/28
346 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -स्याङ्जा 2074/12/28
347 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 2074/12/28
348 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 2074/12/28
349 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 2074/12/28
350 अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मकवानपुर 2074/12/28
351 सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
352 मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
353 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 2074/12/28
354 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
355 नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
356 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2074/12/28
357 सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 2074/12/28
358 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिरहा 2074/12/28
359 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -खोटाङ 2074/12/28
360 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुङ्गा 2074/12/28
361 सिनियर गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -संखुवासभा 2074/12/28
362 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तेह्रथुम 2074/12/28
363 अमिन, इञ्जि., सर्भे(जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनकुटा 2074/12/28
364 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
365 दाङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
366 सुर्खेत - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
367 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
368 वागलुङ - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
369 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
370 वुटवल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
371 पोखरा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
372 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
373 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
374 महेन्द्रनगर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
375 नयाँ वानेश्वर - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
376 दिक्तेल - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
377 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
378 र्इलाम - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
379 धनकुटा - वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
380 नयाँ वानेश्वर - ल्याब व्वाई, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
381 जुम्ला - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
382 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
383 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
384 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
385 दिपायल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
386 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-दलित,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
387 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
388 वागलुङ - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
389 वुटवल - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
390 हेटौडा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
391 धनकुटा - ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
392 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
393 दिक्तेल - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
394 धनकुटा - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्र्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
395 दाङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
396 सुर्खेत - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
397 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
398 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
399 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
400 जुम्ला - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
401 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
402 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
403 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
404 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
405 जुम्ला - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
406 जुम्ला - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
407 जुम्ला - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
408 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
409 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
410 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
411 जुम्ला - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
412 दाङ - वायोमेडिकल इक्यूप्मेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन, स्वास्थ्य, विविध-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
413 वागलुङ - डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
414 हेटौडा - डार्क रुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
415 वुटवल - जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस्-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
416 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
417 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
418 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
419 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
420 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
421 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
422 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
423 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
424 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
425 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
426 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
427 नयाँ वानेश्वर - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
428 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
429 दाङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
430 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
431 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
432 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
433 दाङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
434 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
435 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
436 दाङ - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
437 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
438 दाङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
439 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
440 दाङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
441 दाङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
442 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
443 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
444 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
445 दाङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
446 दाङ - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
447 दाङ - जुनियर इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
448 दाङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
449 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
450 दाङ - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
451 वुटवल - अ.हे.व.÷मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
452 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
453 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
454 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
455 जुम्ला - अ.हे.व.÷कोल्डचेन असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
456 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन-महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
457 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
458 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
459 सुर्खेत - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
460 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
461 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
462 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
463 सुर्खेत - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
464 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
465 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
466 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
467 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
468 सुर्खेत - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
469 सुर्खेत - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
470 सुर्खेत - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
471 सुर्खेत - सहायक स्याम्पलर, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
472 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
473 सुर्खेत - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
474 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
475 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
476 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
477 सुर्खेत - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
478 सुर्खेत - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
479 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
480 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
481 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
482 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
483 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
484 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
485 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
486 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
487 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
488 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
489 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
490 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
491 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
492 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
493 जलेश्वर - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
494 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
495 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
496 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
497 वागलुङ - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
498 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
499 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
500 वागलुङ - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
501 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
502 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
503 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
504 वागलुङ - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
505 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
506 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
507 वागलुङ - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
508 वागलुङ - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
509 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
510 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
511 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
512 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
513 वागलुङ - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
514 वागलुङ - एशोसियसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
515 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
516 वागलुङ - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
517 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
518 वागलुङ - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
519 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
520 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
521 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
522 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
523 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
524 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
525 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
526 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
527 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
528 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
529 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
530 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
531 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
532 वुटवल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
533 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
534 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
535 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
536 वुटवल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
537 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
538 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
539 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
540 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
541 वुटवल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
542 वुटवल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
543 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
544 वुटवल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
545 वुटवल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
546 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
547 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
548 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
549 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
550 वुटवल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
551 वुटवल - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
552 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
553 वुटवल - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
554 वुटवल - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
555 दाङ - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
556 सुर्खेत - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
557 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
558 हेटौडा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
559 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
560 दिक्तेल - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
561 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे. ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
562 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
563 र्इलाम - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
564 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
565 धनकुटा - अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
566 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
567 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
568 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
569 पोखरा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
570 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
571 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
572 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
573 पोखरा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
574 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
575 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
576 पोखरा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
577 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
578 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
579 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
580 पोखरा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
581 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
582 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
583 पोखरा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
584 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
585 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
586 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
587 पोखरा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
588 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
589 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
590 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
591 पोखरा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
592 पोखरा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
593 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
594 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
595 पोखरा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
596 पोखरा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
597 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
598 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
599 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
600 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
601 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
602 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
603 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
604 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
605 वागलुङ - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
606 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
607 पोखरा - अ.हे.व, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
608 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
609 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
610 हेटौडा - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
611 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
612 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
613 हेटौडा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
614 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
615 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
616 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
617 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
618 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
619 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
620 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
621 हेटौडा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
622 हेटौडा - दरोगा, वन, हात्तीसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
623 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
624 हेटौडा - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
625 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
626 हेटौडा - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
627 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
628 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
629 हेटौडा - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
630 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
631 हेटौडा - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
632 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-पि.क्षे.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
633 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
634 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
635 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
636 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
637 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
638 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
639 हेटौडा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
640 हेटौडा - सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
641 हेटौडा - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
642 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
643 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
644 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
645 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
646 हेटौडा - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
647 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
648 हेटौडा - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
649 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
650 हेटौडा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
651 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
652 हेटौडा - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
653 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
654 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
655 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
656 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
657 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
658 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
659 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
660 जलेश्वर - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
661 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
662 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
663 जलेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
664 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
665 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
666 जलेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
667 जलेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
668 जलेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
669 जलेश्वर - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
670 जलेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
671 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
672 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
673 जलेश्वर - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
674 जलेश्वर - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
675 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
676 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
677 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
678 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
679 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
680 सुर्खेत - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
681 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
682 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
683 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
684 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
685 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
686 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
687 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
688 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
689 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
690 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
691 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
692 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक -खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
693 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
694 नयाँ वानेश्वर - प्रेस टेक्निसियन, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
695 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
696 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
697 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
698 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
699 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
700 नयाँ वानेश्वर - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
701 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
702 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
703 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
704 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
705 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
706 नयाँ वानेश्वर - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
707 नयाँ वानेश्वर - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
708 नयाँ वानेश्वर - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो.तथा गु.नि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
709 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
710 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
711 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
712 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
713 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
714 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
715 नयाँ वानेश्वर - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
716 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
717 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
718 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
719 नयाँ वानेश्वर - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
720 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
721 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
722 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
723 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
724 नयाँ वानेश्वर - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
725 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
726 नयाँ वानेश्वर - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
727 नयाँ वानेश्वर - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
728 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
729 नयाँ वानेश्वर - नायव जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
730 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
731 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
732 नयाँ वानेश्वर - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
733 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -पि.क्षे.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
734 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
735 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
736 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
737 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
738 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
739 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
740 जलेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
741 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
742 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
743 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
744 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
745 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
746 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
747 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
748 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
749 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
750 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
751 दिक्तेल - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
752 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
753 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
754 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
755 दिक्तेल - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
756 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
757 दिक्तेल - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
758 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
759 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
760 दिक्तेल - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
761 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
762 दिक्तेल - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
763 दिक्तेल - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
764 दिक्तेल - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
765 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
766 दिक्तेल - एशोसिएशन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
767 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-अपाङ्ग,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
768 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
769 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
770 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
771 दिक्तेल - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
772 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
773 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
774 दिक्तेल - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
775 दिक्तेल - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल÷वि.एण्ड आ.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
776 दिक्तेल - असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल÷वि.एण्ड आ.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
777 दिक्तेल - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
778 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
779 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
780 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
781 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -अपाङ्ग,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
782 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -आ.ज.,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
783 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -महिला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
784 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
785 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
786 जुम्ला - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
787 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
788 दाङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
789 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
790 र्इलाम - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
791 र्इलाम - सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
792 र्इलाम - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
793 र्इलाम - फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
794 र्इलाम - नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
795 र्इलाम - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
796 र्इलाम - नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
797 र्इलाम - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
798 र्इलाम - नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
799 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
800 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
801 र्इलाम - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
802 र्इलाम - इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
803 र्इलाम - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
804 र्इलाम - अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
805 र्इलाम - मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
806 र्इलाम - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
807 र्इलाम - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
808 र्इलाम - गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क-खुला,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
809 वागलुङ - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
810 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
811 वुटवल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
812 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
813 पोखरा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
814 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
815 हेटौडा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
816 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
817 नयाँ वानेश्वर - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
818 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
819 दिक्तेल - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
820 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
821 र्इलाम - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
822 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -दलित ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
823 धनकुटा - अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग -मधेसी ,चौथो तह,पदको विज्ञापन 2074/12/28
824 धनकुटा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
825 धनकुटा - सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
826 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
827 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
828 धनकुटा - सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला.-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
829 धनकुटा - नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
830 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-दलित,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
831 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-आ.ज.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
832 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
833 धनकुटा - अमिन, इञ्जि., सर्भे-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
834 धनकुटा - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-मधेसी,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
835 धनकुटा - नायव मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
836 धनकुटा - नायब जलविज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल हाइड्रोलोजी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
837 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-महिला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
838 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-खुला,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
839 धनकुटा - खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी-आ.प्र.,रा.प.अनं.दिवतीय,पदको विज्ञापन 2074/12/28
840 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कैलाली) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
841 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बझाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
842 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - अछाम) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
843 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बझाङ) - न्याय, न्याय 2074/11/30
844 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - अछाम) - न्याय, न्याय 2074/11/30
845 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मुगु) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
846 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कालीकोट) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
847 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - हुम्ला) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
848 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - जुम्ला) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
849 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पश्चिम–रुकुम) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
850 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रोल्पा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
851 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - प्यूठान) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
852 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाँके) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
853 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बर्दिया) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
854 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - दैलेख) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
855 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाँके) - न्याय, न्याय 2074/11/30
856 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - जाजरकोट) - न्याय, न्याय 2074/11/30
857 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सुर्खेत) - न्याय, न्याय 2074/11/30
858 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मुस्ताङ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
859 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - म्याग्दी) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
860 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बाग्लुङ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
861 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पर्वत) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
862 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - गुल्मी) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
863 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रुपन्देही) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
864 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मनाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
865 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - तनहुँ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
866 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - गोरखा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
867 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - स्याङ्गजा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
868 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - कास्की) - न्याय, न्याय 2074/11/30
869 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - लमजुङ) - न्याय, न्याय 2074/11/30
870 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रौतहट) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
871 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बारा) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
872 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - चितवन) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
873 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - रौतहट) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
874 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - पर्सा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
875 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - बारा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
876 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मकवानपुर) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
877 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मकवानपुर) - न्याय, न्याय 2074/11/30
878 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सर्लाही) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
879 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सर्लाही) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
880 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - काठमाडौं) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
881 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ललितपुर) - न्याय, न्याय 2074/11/30
882 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - काठमाडौं) - न्याय, न्याय 2074/11/30
883 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - केन्द्रस्तरका) - न्याय, कानून 2074/11/30
884 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - केन्द्रस्तरका) - न्याय, न्याय 2074/11/30
885 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
886 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - खोटाङ) - प्रशासन, लेखा 2074/11/30
887 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सप्तरी) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
888 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
889 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - उदयपुर) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
890 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - खोटाङ) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
891 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ओखलढुंगा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
892 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सोलुखुम्बु) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
893 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सिराहा) - न्याय, न्याय 2074/11/30
894 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - उदयपुर) - न्याय, न्याय 2074/11/30
895 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - ओखलढुंगा) - न्याय, न्याय 2074/11/30
896 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - सुनसरी) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
897 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - धनकुटा) - प्रशासन, सा.प्र. 2074/11/30
898 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - मोरङ) - न्याय, न्याय 2074/11/30
899 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - धनकुटा) - न्याय, न्याय 2074/11/30
900 खरिदार वा सो सरह पदको वढुवा सूचनाः (वढुवा क्षेत्र - संखुवासभा) - न्याय, न्याय 2074/11/30
901 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): दलित - प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
902 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): मधेसी - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
903 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): आदिवासी/जनजाति - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
904 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): महिला - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
905 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): खुला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (5) / प्रशासन, लेखा (6) 2074/11/30
906 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (3) 2074/11/30
907 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (महेन्द्रनगर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) 2074/11/30
908 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
909 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): मधेसी - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
910 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): आदिवासी/जनजाति - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
911 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
912 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): खुला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (8) / प्रशासन, लेखा (3) 2074/11/30
913 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिपायल): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) 2074/11/30
914 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
915 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
916 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): दलित - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
917 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
918 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): आदिवासी/जनजाति - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
919 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): महिला - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
920 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): खुला - न्याय, न्याय (2) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (5) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1)) 2074/11/30
921 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (3) 2074/11/30
922 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (5) 2074/11/30
923 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जुम्ला): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (1) 2074/11/30
924 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
925 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): दलित - प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
926 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): मधेसी - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
927 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
928 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): महिला - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) 2074/11/30
929 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): खुला - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (12) / प्रशासन, लेखा (5) 2074/11/30
930 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
931 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दाङ): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 2074/11/30
932 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): पिछडिएको क्षेत्र - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
933 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): दलित - न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
934 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): मधेसी - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
935 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
936 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
937 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): खुला - न्याय, न्याय (5) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (14) / प्रशासन, लेखा (4) 2074/11/30
938 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (6) 2074/11/30
939 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) 2074/11/30
940 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (सुर्खेत): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (2) 2074/11/30
941 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
942 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
943 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): मधेसी - न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
944 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
945 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
946 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): खुला - न्याय, न्याय (3) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (4) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (11) 2074/11/30
947 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
948 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 2074/11/30
949 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बाग्लुङ): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (2) 2074/11/30
950 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): पिछडिएको क्षेत्र - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
951 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): दलित - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
952 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
953 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
954 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) 2074/11/30
955 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): खुला - न्याय, न्याय (11) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (12) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
956 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 2074/11/30
957 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (बुटवल): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (4) 2074/11/30
958 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
959 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): दलित - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
960 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
961 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
962 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): महिला - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
963 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): खुला - न्याय, न्याय (6) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (4) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (12) 2074/11/30
964 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
965 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 2074/11/30
966 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (2) 2074/11/30
967 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
968 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): दलित - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
969 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (3) 2074/11/30
970 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
971 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): महिला - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
972 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): खुला - न्याय, न्याय (5) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (8) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (22) 2074/11/30
973 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (4) 2074/11/30
974 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (11) 2074/11/30
975 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (5) 2074/11/30
976 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): दलित - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
977 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
978 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
979 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30
980 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): खुला - न्याय, न्याय (4) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (9) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) 2074/11/30
981 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (6) 2074/11/30
982 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) 2074/11/30
983 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (1) 2074/11/30
984 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): पिछडिएको क्षेत्र - न्याय, न्याय (1) 2074/11/30
985 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): अपाङ्ग - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
986 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): दलित - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
987 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): मधेसी - न्याय, न्याय (4) / न्याय, कानून (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
988 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (5) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
989 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): महिला - न्याय, न्याय (6) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
990 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): खुला - न्याय, न्याय (23) / न्याय, कानून (1) / प्रशासन, लेखा (1) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (4) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (9) 2074/11/30
991 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
992 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 2074/11/30
993 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, कानून (1) 2074/11/30
994 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (11) 2074/11/30
995 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2074/11/30
996 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
997 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): दलित - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 2074/11/30
998 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): मधेसी - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (5) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
999 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) / प्रशासन, लेखा (1) 2074/11/30
1000 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): महिला - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (8) / प्रशासन, लेखा (2) 2074/11/30