Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Loksewa Aayog Info

S.N Title Date Download
1 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17168-17181/076-77,स्वास्थ्य सेवा, एघारौ तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र 2076/08/15
2 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17151-17167/076-77(इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन र विविध सेवा), सह–सचिव वा सो सरह, प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र 2076/8/15
3 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16651-16658/076-77, सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन अप्राविधिक तर्फको सवै पदको परीक्षा केन्द्र 2076/8/15
4 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, वीरेन्द्नगरले मिति २०७६/०६/११ गते सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षा अन्तर्गत नेपाली सेनाका श्नी नरसिंह दल, सल्ले रुकुम पश्चिम ,श्री नं. ४ बाहिनि अड्डा नेपालगञ्ज, बाँके र श्री उत्तरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर, सुर्खेत भर्ना केन्द्रहरुबाट लिखित परिक्षाका लागि छनौट सैन्य पदका उम्मेदवमरहरुको लिखित परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७६।०६/०६
5 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा कालिकोट भर्ना केन्द्रवाट शारीरिक परीक्षा उतिर्ण भएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०६/०५
6 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा जुम्ला भर्ना केन्द्रवाट शारीरिक परीक्षा उतिर्ण भएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०६/०५
7 स्थानीय तहका अधिकृतस्तर/सहायकस्तरका (अप्राविधिक) विभिन्न पदहरुमा सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी online मार्फत दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरू मध्ये प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा निम्न मिति र समयमा हुने गरी निम्नानुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाइ जानकारी गराइन्छ । 2076/04/22
8 राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५/०७६( खुला समावेशी), राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको सुर्खेत केन्द्रबाट पहिलो चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका सम्पू्र्ण उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लागी परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७६/४/५
9 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत उपकेन्द्र हुम्ला र डोल्पामा परीक्षा केन्द्र राखि स्थानिय तहका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/३/२८
10 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन 2076-03-16
11 आयोगको विज्ञापन नम्बर १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालय र बाग्लुङ कार्यालयबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७६।०३।१४
12 सुर्खेतमा संचालन हुने नेपाल परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/३/१५
13 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं र हेटौंडा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/03/12
14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला/समावेशी), परराष्ट सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय र दाङ्ग कार्यालयबाट परीक्षामा समावेश भई उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/03/12
15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला/समावेशी), परराष्ट सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट परीक्षामा समावेश भई उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६।३।१०
16 नेपाली सेनाको सुर्खेतमा संचालन हुने वि.न‌ं. ०७५/७६-५३, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७६/३/१
17 नेपाली सेनाको सल्यानमा संचालन हुने वि.न‌ं. ०७५/७६-५३, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७६/३/१
18 नेपाली सेनाको सल्यानमा संचालन हुने वि.न‌ं. ०७५/७६-५१, स.प.हु पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७६/३/१
19 नेपाली सेनाको हुम्लामा संचालन हुने वि.न‌ं. ०७५/७६-५३, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७६/३/१
20 नेपाली सेनाको सुर्खेतमा संचालन हुने वि.न‌ं. ०७५/७६-५२, अ.क. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७६/३/१
21 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाँडा ब्यारेक जुम्लावाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना । २०७६/०२/३०
22 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पुन: परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/०२/२९
23 काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०९/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन 2076/02/19
24 सुर्खेतमा संचालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/२/२७
25 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४०२-१४४०७/०७५-७६( खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक) ,खरिदार वा सो सरह, पदमा दाङ परीक्षाकेन्द्रवाट प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७६/०२/२७
26 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४०२/०७५-७६( आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक) ,खरिदार वा सो सरह, पदको online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७६/०२/२७
27 सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2076/02/25
28 लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (नवौं संशोधन), निर्देशिका, २०७६ 2076/02/25
29 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/०२/२३
30 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं .१६३०२/२०७५-७६, (आ.प्र.) खरिदार वा साे सरह पदमा online दरखास्त स्वीकृत भएका र बिज्ञापन नं .१६३०३-१६३०७/२०७५-७६,(खुला र समावेशी )न्याय सेवा न्याय/सरकारी वकील समूह‚ रा‍.प‍.अनं.द्वितीय श्रेणी‚ खरिदार वा साे सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षाकेन्द्रवाट प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७६/०२/२१
31 सुर्खेतको वि.नं. १४७५६-१४७५९/०७५-७६, न्याय सेवा अन्तर्गत, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पामा संचालन हुने द्वितीय चरणको परीक्षाको केन्द्र २०७६/२/२१
32 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. 11309-11314/075-76 (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको द्विय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/02/20
33 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11308/075-76 (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/02/20
34 लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10602-10605/075-76 (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), न्याय, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/०२/२०
35 नेपाली सेनाको बिज्ञापन नं 075/76/52 (खुला र समावेशी), अमल्दार कर्मचारी(अ.क.) पदकाे श्री मध्य पृतना हे.क्वा. भर्ना छनाैट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक हेटाैंडाबाट शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/19
36 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५७-१२८६२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना २०७६।०२।२०
37 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12503-12504/075-76(खुला र समावेशी),न्याय,न्याय सेवा/समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह, पद(द्वितीय चरण) काे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/19
38 नेपाली सेनाकाे बिज्ञापन नं 075/76/53 (खुला र समावेशी), सैन्य पदकाे श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा सिन्धुलीबाट शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/19
39 नेपाली सेनाकाे बिज्ञापन नं 075/76/53 (खुला र समावेशी), सैन्य पदकाे श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा(भर्ना छनाैट चितवन) बाट शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/19
40 नेपाली सेनाकाे बिज्ञापन नं 075/76/53 (खुला र समावेशी), सैन्य पदकाे श्री मध्य पृतना हे.क्वा. भर्ना छनाैट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक हेटाैंडाबाट शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/19
41 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन १२८५६, (आ.प्र,), नेपाल न्याय सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना 2076.02.20
42 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५२/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. १५३५३-१५३५६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा जुम्ला केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०२/२०
43 बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०७/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. १३८०८-१३८१२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा बुटवल केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2076/02/19
44 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७६/०२/१९
45 काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०९/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन 2076/02/19
46 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16688/075-76, परराष्ट्र सेवाको उप–सचिव वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2076/02/17
47 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16687/075-76, परराष्ट्र सेवाको सह–सचिव वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2076/02/17
48 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०६-१५७१०/०७५-७६,(आ‍.प्र र खुला तथा समावेशी) रा.प. अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा उतिर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरण र आ‍.प्र. तर्फका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकीएकोे सूचना २०७६।२।१५
49 सुर्खेतमा संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं. १५/०७५-०७६, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा भवन २०७६/२/१५
50 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13452-13454/075-76, (आ.प्र., खुला समावेशी) न्याय सेवा रा.प.अन‌ं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह, पदको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2076/02/15
51 लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५३-१०९५६।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत र स‌ंयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत भइ प्रथम चरणकाे परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६।०२।१४
52 लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५२/०७५-७६ (आ‍.प्र.), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७६।०२।१४
53 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10008-10013/075-76, (आ.प्र., खुला र समावेशी तर्फ द्वितीय चरण), न्याय,न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र 2076-02-14
54 सुर्खेतमा संचालन हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६, नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन २०७६/२/१२
55 सुर्खेतमा संचालन हुने नेपाल परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र 2076/2/12
56 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12502/075-76(आ.प्र.), न्याय, कानून, सरकारी वकिल, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन निर्धारण गरिएकाे सूचना 2076/02/10
57 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६८९-१६६९२/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७६।०२।१०
58 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०२/१०
59 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76, (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी Online फाराम स्‍वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना 2076/02/10
60 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०२/०९
61 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2076/02/09
62 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं .१६६८९-१६६९२/२०७५-७६(खुला तथा समावेशी) नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६/०२/०९
63 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शा.अ.वा सो सरह पदमा पोखरा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/02/09
64 लाेक सेवा आयाेग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे विज्ञापन नं. २/०७५-७६(खुला र समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान ३ प्रदेश कार्यालय, हेटौंडाबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षाकेन्द्र सम्बन्धी सूचना 2076/02/08
65 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-12692/075-76(खुला र समावेशी),नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएकाे सूचना 2076/02/08
66 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76,(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/०२/०९
67 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2076/02/07
68 दिपायल कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र २०७६।२।८
69 धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र 2076-02-08
70 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३८०८-१३८१२/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा न्याय/सरकारी वकिल समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा बुटवल (Butwal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2076/01/05
71 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०७-१५७१०/०७५-०७६, (खुला/समावेशी) एकिकृत तथा समावेशी, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा दिपायल (Dipayal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७६।१।४
72 लाेक सेवा आयाेग, हेटाै‌ंडा कार्यालयकाे वि न‌ं. 12503-12504/075-76(खुला र समावेसी), न्याय सेवा/ न्याय समूह(संयुक्त र एकीकृत), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा साे सरह पदकाे परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकाे सूचना 2076/01/05
73 सुर्खेतको वि.नं. १४७५६-१४७५९/०७५-७६, न्याय सेवा अन्तर्गत, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पामा संचालन हुने परीक्षाको केन्द्र २०७६/१/२
74 लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं. ११३०९-११३१४/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको, जलेश्वर, लहान र बिरगंज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2076/01/03
75 लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५३-१०९५६/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५।१२।२९
76 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६३०३-१६३०७/२०७५-७६ (खुला र समावेशी) न्याय सेवा,न्याय /सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.दितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह, पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखीत परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। २०७६/०१/०२
77 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०३-१४४०७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा दाङ केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७६/०१/०२
78 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२८५७-१२८६२/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा एकीकृत तथा स‍ंयुक्त, रा.प.अन‍.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७६।०१।०२
79 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा जुम्लाको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५६/०७५-०७६(खुला/समावेशी), रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७६/०१/०२
80 लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय बागलुङको बिज्ञापन नं 13453-13454/075-76, रा‍.प.अनं. दितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2076/01/02
81 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/12/29
82 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको वि. नं. १०६०३-१०६०५/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षाका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू (रोल नं‍. १०००१-१०८८१) को प्रथम चरणको परीक्षा भवन श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाम कायम गरिएको सूचना । २०७५/१२/२८
83 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009-10013/075-76 (खुला/समावेशी), न्याय,न्याय, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र 2075-12-28
84 लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत र स‌ंयुक्त, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत भइ प्रथम चरणकाे परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।१२।२२
85 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको वि.नं. १४७५२-१४७५५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अनुसार, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७५/१२/१९
86 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५५/०७५-७६, (खुला समावेशी) रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सरह पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना २०७५।१२।१८
87 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-12855/075-76, (खुला समावेशी) रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना 2075/12/18
88 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि. नं. १०००२-१०००७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलामबाट प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू (रोल नं‍. ३०२१०-३३९४६) को दोस्रो चरणको परीक्षा भवन श्री आदर्श मा.वि., इलाम कायम गरिएको सूचना । २०७५/१२/१८
89 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/075-76, न्याय, न्याय, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको धनकुटा परीक्षाा केन्द्र राख्ने उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र 2075-12-17
90 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६(खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लागि मात्र दोस्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/12/16
91 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 11902-11908/075-76, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन बाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लागि मात्र दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2075/12/15
92 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०२-१५७०५/०७५-०७६, (खुला/समावेशी) एकिकृत तथा समावेशी, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदमा दिपायल (Dipayal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५।१२।१५
93 लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं.१५७०२-१५७०५/२०७५-७६ अनुसार न्याय सेवा, न्याय /सरकारी वकील समूह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी‍‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌(अप्रा.) नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र बाट प्रथमचरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने दितीयचरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। २०७५/१२/१४
94 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/12/13
95 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८०२-१३८०६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/१२/१२
96 वि.नं. १४७५२-१४७५५/०७५-७६, न्याय सेवा अन्तर्गत, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पामा संचालन हुने द्वितीय चरणको परीक्षाको केन्द्र २०७५/१२/१२
97 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८०२-१३८०६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2075/12/10
98 सुर्खेतमा संचालन हुने शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र २०७५/११/२६
99 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका ससद सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दाङ्ग परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराइ प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/23
100 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका ससद सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालय र पोखरा कार्यालयबाट परीक्षामा समावेश भई उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/११/२२
101 आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल र महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्रबाट सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।११।२१
102 आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं र हेटौंडा परीक्षा केन्द्रबाट सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/18
103 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका ससद सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराइ प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/17
104 2075/11/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका ससद सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराइ प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-11-17
105 लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, बिरगंज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2075/11/15
106 लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2075/11/15
107 लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2075/11/15
108 लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, जलेश्वर, लहान र बीरग‌ंज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2075-11-15
109 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/15
110 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा, इलाम र खोटाङ्ग राखी द्वितीय चरणमा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन 2075-11-15
111 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०२-१५७०५/०७५-०७६, (खुला/समावेशी) एकिकृत तथा समावेशी, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदमा दिपायल (Dipayal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५।११।१४
112 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३८०२-१३८०६/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा न्याय/सरकारी वकिल समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदमा बुटवल (Butwal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2075/11/13
113 लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५।११।१०
114 वि.नं. १४७५२-१४७५५/०७५-७६, न्याय सेवा अन्तर्गत, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पामा संचालन हुने परीक्षाको केन्द्र २०७५/११/१२
115 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२८५२-१२८५५/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्रा.) ना. सु. वा साे सरह पदमा पोखरा (POKHARA) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । 2075/11/12
116 लाेकसेवा आयाेग महेन्द्रनगर कार्यालय वाट संचालन हुने लाेक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं.१५७०२-१५७०५/०७५-७६ ( खुला र समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्रा.) ना. सु. वा साे सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७५/११/०९
117 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पाेखराकाे विज्ञापन नं 12852-12855/075-76 (खुला तथा समावेशी), रा‍.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखेका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2075/11/09
118 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नया बानेश्वरको वि. नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/08
119 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि. नं. १०००२-१०००७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/११/०९
120 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रा.) नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५/११/०९
121 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं 10002-10007/075-76 न्याय, न्याय, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र 2075-11-08
122 लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको वि. नं. १४७५२-१४७५५/०७५-०७६(खुला/समाबेशी) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत गराउनु हुने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७५/११/०८
123 वि.नं. १६६७४-१६६८०/०७५-७६, न्याय सेवा अन्तर्गत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शा.अ. वा सो सरह पदको सुर्खेतमा संचालन हुने परीक्षाको केन्द्र २०७५/११/०६
124 आयोगको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६८०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको पोखरा (POKHARA) केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/05
125 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16674-16680/075-76, नेपाल न्याय सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र जलेश्वर राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/05
126 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16674-16680/075-76, नेपाल न्याय सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-11-05
127 बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने आयोगको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६८०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको बुटवल केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/11/02
128 काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने आयोगको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६८०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना 2075/11/1
129 आयोगको बिज्ञापन नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समाबेशी), न्याय सेवा, अधिकृत वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग, दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र तोकिएको २०७५।१०।२४
130 प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेतको प्रहरी जवान(जनपथ) पदको सुर्खेतमा संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७५/१०/१६
131 सुर्खेतमा संचालन हुने शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र २०७५/१०/१६
132 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६८१-१६६८६/०७५-०७६(खुला/समाबेशी) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत गराउनु हुने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७५।१०।१५
133 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वि. नं. १६६८१-१६६८६/०७५-०७६(खुला/समाबेशी) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत गराउनु हुने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७५/१०/१५
134 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) अनुसार एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.)शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2075-10-14
135 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) अनुसार एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.)शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५/१०/१४
136 बिज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको २०७५।१०।१४
137 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) अनुसार एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.)शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । 2075/10/14
138 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६८१-१६६८६/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) अनुसार एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.)शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५/१०/१३
139 आयोगको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) लेखापरीक्षण/ब्यवस्थापिका- संसद सेवाको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको बुटवल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/10/13
140 नेपाल वैंक लिमिटेडको प्रदेश नं ६ अन्तर्गत सहायकस्तर पदहरूको सुर्खेतमा हुने परीक्षाको केन्द्र २०७५/१०/११
141 आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शा.अ. वा सो सरह पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना 2075/10/11
142 आयोगको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) लेखापरीक्षण/ब्यवस्थापिका- संसद सेवाको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/10/11
143 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76 (खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका ससद/लेखा परीक्षण सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक), पदको परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखेका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सुचना 2075/10/10
144 रा.प. प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 16651-57/075-76 रा.प. प्रथम श्रेणी, सह-सचिव वा सो सरह, वि.नं. 16658-73/075-76, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिव वा सो सरह तथा वि.नं. 17151/075-76 रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/10/10
145 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76 (खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका स‌ंसद, सामान्य प्रशासन, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५-१०-०९
146 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-10-07
147 नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र,सुर्खेत (हाल नेपालगंज) बाट स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको केन्द्र २०७५/९/३०
148 सुर्खेतमा संचालन हुने नेपाली सेनाको अमल्दार कर्मचारी र सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र २०७५/९/२९
149 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि. नं. ०७५/०७६/१५ सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा जुम्लावाट संचालित सम्पूर्ण शारिरीक परीक्षाहरुमा उर्तिण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७५/०९/२६
150 सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको केन्द्र २०७५/९/१८
151 सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको केन्द्र २०७५/८/
152 नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेड पदको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको केन्द्र २०७५/८/१३
153 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालय (साविक म.क्षे.नि.) को बिज्ञापन नं ११५३०/०७४-७५ (खुला) अनुसार ब्यवस्थापिका संसद सेवा, मेकानिकल प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2075/07/30
154 लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००५-११००६/०७४-७५ (खुला र समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेद्वारको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना २०७५।७।१५
155 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँबानेश्वर, काठमाडौंको बिज्ञापन नं 11516-11521/074-75, वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक (शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण) परीक्षा संचालन हुने स्थान (परीक्षा केन्द्र) तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2075/07/13
156 लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११०२१-११०२२/०७४-७५ (आ.प्र. र समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेद्वारहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना २०७५।७।१२
157 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४९६-११४९७/०७४-७५ (खुला र आ.ज) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2075/07/08
158 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४९५/०७४-७५ (खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2075/07/08
159 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५२०७-१५२११/०७४-७५ (आ.प्र./खुला/समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा. प. अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ति परीक्षण परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०६/२४
160 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16161-16165/074-75, अा‍.प्र. र खुला तथा समावेशी वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.दितीय श्रेणी सिनियर गेम स्काउट, पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना . २०७५/०६/१०
161 सुर्खेतको वि.नं. १४३६५-१४३६८/०७४-७५, वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको शारीरिक परीक्षण तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम २०७५/६/१०
162 सुर्खेतको वि.नं. १४३५१-१४३५४/०७४-७५, इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम २०७५/६/१०
163 सुर्खेतको वि.नं. १४३५०/०७४-७५, इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको नेपालगञ्जमा हुने प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम २०७५/६/१०
164 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं. 12633/074-75(अा.प्र.) र बिज्ञापन नं. 1263४–12640/074-75(खुला र समावेशी) ,सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.दिवतीय पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2075/06/10
165 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12612/074-75,इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.दिवतीय पदको प्रयाेगात्मक परीक्षाा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2075/06/07
166 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६१-१०१६२/०७४-७५ (खुला,समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2075-06-06
167 लोक सेवा आयोेग, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६६७/०७४-७५,(खुला) रा.प. अनं. द्धितीय श्रेणी, वन सेवा ने.पा.एण्ड वा.ला. समुह , सिनियर गेम स्काउटपदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता तोकीएकोे सूचना २०७५।६।२
168 लोक सेवा आयोेग, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६४६-१५६४८/०७४-७५,(खुला तथा समावेशी) रा.प. अनं. द्धितीय श्रेणी, इञ्जी सेवा मेकानिकल, नि.उ.स/ज.मेकािनकल समुह , मेकानिक्स /अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता तोकीएकोे सूचना २०७५।६।२
169 लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं. 12605-12606/074-75(खुला/समावेसी),मेकानिक्स, ईन्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय र बिज्ञापन नं. 12608-12611/074-75(खुला/समावेसी), अपरेटर, ईन्जि. मेकानिकल, नि.उ.स. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2075/06/04
170 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 11419-11420/074-75 (खुला र महिला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2075/05/24
171 सुर्खेतको वि.नं. १४३२४/०७४-७५, वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम २०७५/५/२३
172 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 11419-11420/074-75 (खुला र महिला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2075/05/24
173 लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नम्बर १४८८९/०७४-७५(खुला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा,विविध समूह,सहायक चौथो तह(प्राविधिक),वायोमेडिकल इक्यूप्मेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०४/२३
174 नेपाल वैंक लिमिटेडको प्रदेश नं ६ वि.नं. ०७४-७५/९९-१०३, चौथो तह, सहायक पदको सुर्खेतमा हुने परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७५/५/२०
175 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११५३०/०७४-७५ (खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०४/०७
176 श्री नेपाली सेना, भर्ना छनाेट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गीअड्डाको बिज्ञापन नं. 074/75/54,सैन्य पदको भैरवीदल गण अाेदिन ब्यारेक, पाँचथर भर्नाकेन्द्रमा शारीरिक परीक्षाामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०४/०७
177 जाजरकोटमा संचालन हुने सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र २०७५/०४/०४
178 सुर्खेतमा संचालन हुने सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र २०७५/०४/०४
179 लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ! २०७५/०४/०१
180 नेपाली सेना मध्य पृतना हे.क्वा सुपारेटार,व्यारेक, हेटाैंडा र नम्वर २८ बाहिनी अड्डा, जीतपुर व्यारेक, बारा भर्ना छनाैंट केन्द्रबाट सैन्य पदको शारिरीक वियरिङ्ग तथा शारिरीक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएकाे सूचना 2075/03/27
181 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तरका पदहरुको नेपालगञ्ज दरखास्त केन्द्रबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा संचालन हुने लिखित परीक्षा केन्द्रको सूचना २०७५/३/२०
182 नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे मिति 2074/08/01 मा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनहरुकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटाै‌ंडामा परीक्षा केन्द्र हेटाैंडा राखी दरखास्त बुझाएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना 2075/03/19
183 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15152-15154 /074-75,(आ.प्र.) तथा बिज्ञापन नं 15155-15161/074-75 (खुला/ समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत सेवा समूह, रा. प. अनं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सोसरहको द्बितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ! २०७५/०३/१९
184 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१।०७४-७५(खुला तथा समावेशी), एकीकृत र स‌ंयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल तथा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत भइ प्रथम चरणकाे परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।०३।१५
185 सुर्खेतबाट संचालन हुने अप्राविधिक खरिदार वा सो सरह (आप्र/खुला तथा समावेशी) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/३/१५
186 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९०८-१२९१०/०७४-७५(आ‍ंतरिक) र १२९०११-१२९१६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०३।१५
187 जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरकाे वि.नं. १२२०२-१२२०४/०७४-७५ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. १२२०५-१२२०९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा जलेश्वर केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०३/१३
188 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३०९-११३१२/०७४-७५ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०३/१३
189 लोक सेवा आयोग सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५२-१०९५४/०७४-७५ (आ.प्र.), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५।०३।१३
190 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८०२-१४८०९(आ.प्र., खुला तथा समाबेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०३/१३
191 लाेकसेवा अायाेग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. १६१०२-१६१०८/२०७४-७५ अा.प्र., स‌ंयुक्त र एकीकृत ( खुला तथा समावेशी) काे रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । २०७५/०३/१२
192 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15507-15512/074-75,(आ‍.प्र .,खुला तथा समावेशी) रा.प. अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा सरह पदको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकीएकोे सूचना २०७५।३।१२
193 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13502-13509/074-75,(आ.प्र., खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना २०७५/०३/११
194 लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, (अप्राविधिक) अन्तर्गत आन्तरिक तथा खुला समावेशीतर्फ ,खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2075/3/8
195 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको आ.प्र. तर्फ वि.नं. १०६०२, १०६०३, विभिन्न सेवा समूहको प्रथम र द्वितीय पत्र र खुला/समावेशी तर्फ वि.नं. १०६०४-१०६०८/७४-७५ संयुक्त तथा एकिकृत सेवा समूहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना । २०७५/०३/०८
196 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको विभिन्न वि.न.काे आ.प्र. तर्फ र खुला/समावेशी तर्फ द्वितीय चरणको विभिन्न सेवा, समूह अन्तरगत खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन 2075-03-06
197 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12555-12560/074-75,रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी(अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको वीरग‌ज परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन मार्फत फाराम भरेकाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएकाे सूचना 2075/03/04
198 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12555-12560/074-75,रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी(अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको हेटाै‌ंडा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन मार्फत फाराम भरेकाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएकाे सूचना 2075/03/04
199 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12552, 12553, 12554/074-75, अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक, रा‍.प.अनं.द्धितीय श्रेणी(अप्राविधक) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना 2075/03/04
200 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८७२/०७४-७५(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/२७
201 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८७/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायक चौथो तह, अ.हे.व. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/२४
202 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तह तथा रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह प्राविधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको (खुला/समाबेशी) अन्तरगत प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ! २०७५/०२/२३
203 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तर्फका खरिदार पदहरु तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा तर्फका सहायक चौथो तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/२३
204 लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल कृषि सेवा र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणीका विभिन्‍न नायब प्राविधक सहायक/ नायब पशु स्वास्थ्य पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।२।२१
205 सुर्खेतबाट सन्चालन हुने प्राबिधिक खरिदार तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका बिभिन्न पदहरुको परिक्षा भवन 2075/2/20
206 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13551-13589/074-75, रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका पदहरुकोे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना । २०७५/०२/१८
207 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलका प्राविधिक खरिदार वा सो सरह पद र स्वास्थ्य सेवा, चौथो तहका विभिन्न विज्ञापनहरुको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०२।१०
208 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलका प्राविधिक खरिदार वा सो सरह पद र स्वास्थ्य सेवा, चौथो तहका विभिन्न विज्ञापनहरुको लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०२।१०
209 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. 16167-16172/074-75, नेपाल स्वास्थ्य सेवा , पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग समूह , अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाकाे परीक्षार्थी संख्या (राेल नं.) सच्याइएको सम्वन्धि सूचना । २०७५/०२/१४
210 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०२/१८
211 लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।२।१८
212 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८७३-१४८७८/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग समूह, सहायक चौथो तह(प्राविधिक), अ.न.मी. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/१७
213 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तह तथा रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, प्राविधिक खरिदार वा सोसरहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको लागि (खुला/समावेशी) डोल्पा, हुम्ला र जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन मार्फत दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! २०७५/०२/१७
214 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12641-12643/074-75,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध, रा.प.अनं.दिवतीय पदको परीक्षा मिति र समय संसोधन सम्बन्धि सूचना 2075/02/17
215 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको प्राविधिक खरिदार (रा.प.अनं.द्वितिय तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तह ) काे विभिन्न विज्ञापनहरुमा विरगंज परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन फाराम स्वीकृत गराएकाे सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना 2075/02/16
216 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको प्राविधिक खरिदार (रा.प.अनं.द्वितिय तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तह ) काे विभिन्न विज्ञापनहरुमा हेटौंडा परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन फाराम स्वीकृत गराएकाे सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना 2075/02/16
217 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नम्बर १४८५१-१४८५२/०७४-७५ र१४८६८-१४८७१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी,क्रमशः गणक र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको सूचना । २०७५/०२/१६
218 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १३०६८-१३१०९/०७४-०७५, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०२।१५
219 लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको अा.व.२०७४-७५ काे विज्ञापन अनुसारका स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र निजामती सेवा तर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक) खरिदार वा साे सरहका विभिन्न पदहरुमा परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरूको प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/०२/१५
220 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको अा.व.२०७४-७५ काे बिज्ञापन अनुसारका स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र निजामती सेवा तर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह का विभिन्न पदहरुकाे प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/०२/१४
221 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको अा.व.२०७४-७५काे बिज्ञापन अनुसारका स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र निजामती सेवा तर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह का विभिन्न पदहरुकाे प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/०२/१३
222 लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तह तथा रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक)का विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/2/11
223 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको रा‍.प.अनं‍. द्वितिय श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा चौथाे तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-2-11
224 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504-13509/074-75, (खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । २०७५/०२/०९
225 सुर्खेतको वि.न. १४२१२-१४२१७/०७४-७५ खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/२/९
226 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०२/०८
227 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12555-12560/074-75, एकिकृत, खरिदार वा सो सरह पदको वीरगंज परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/02/07
228 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12555-12560/074-75, एकिकृत, खरिदार वा सो सरह पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075/02/07
229 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०८-१५५१२/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७५।२।६
230 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15155-15160 /074-75, (खुला/समावेशी) एकिकृत र संयुक्त, खरिदार वा सोसरहका पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ! २०७५/०२/०६
231 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको, महोत्तरीको बिज्ञापन नं १२२०५-१२२०९/०७४-७५ (खुला तथा समाबेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. व्दितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/०६
232 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यलय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८०४-१४८०९/०७४-७५ (खुला तथा समाबेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. व्दितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७५/०२/०६
233 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०२/०४
234 लाेक सेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. 16104-16108/2074-75,(खुला तथा समावेशी) अनुसार नेपाल न्याय/प्रशासन (संयुक्त तथा एकीकृत) सेवा, रा‍.प‍.अन‌ं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/०२/०२
235 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10012-10018/074-75, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-02-03
236 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९११-१२९१६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०२।०३
237 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/074-75,खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र 2075/02/01
238 लोक सेवा अायोग, मेची अञ्चल कार्यालय, ईलामको बिज्ञापन नं 10604-10608/074-75, खरिदार वा सो सरह पदमा परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सूचना २०७५-०२-०१
239 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाण्डौको बिज्ञापन नं ११४५५-११४६०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं ११४६५-११४७१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र विज्ञापन न‌ं. ११४७३-११४८०/०७४-७५ ( खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/३०
240 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१।०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स‌ंयुक्त तथा एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल तथा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०१।२८
241 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरबाट २०७५ जेठ महिनामा सञ्चालन हुने नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/२५
242 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरबाट २०७५ जेठ महिनामा सञ्चालन हुने नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/२५
243 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको कम्प्यूटर अपरेटर, स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट पदहरुमा जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! २०७५/०१/२५
244 लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको तपशिलका पदहरुको लागि दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(प्राविधिक), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर, नेपाल स्वास्थ्य सेवा , सहायक पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५/०१/२४
245 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०१२१-१०१२३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र विज्ञापन न‌ं. १०१३३-१०१३९/०७४-७५ ( खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५।०१।२४
246 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी ना.सु. वा साे सरह (प्राविधिक) विज्ञापन नं .१५६२३/०७४-७५ कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं १५६२४/०७४-७५ महिला विकास निरीक्षक र स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका विज्ञापन नं. १५६२६-१५६२९/०७४-७५ स्टाफ नर्स, विज्ञापन नं. १५६३४-१५६४१/०७४-७५ सि.अ.हे.व./हे.अ.पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/१/२३
247 लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहको पब्लिक हेल्थ नर्स, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन र हेल्थ असिष्टेण्ट पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।१।२३
248 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि. नं १०१२१-१०१२३/०७४-७५ कम्प्युटरअपरेटर, विविध, रा‍.प.अनं.प्रथम, वि.नं. १०१२३-१०१२९/०७४-७५, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ र वि. नं १०१३३-१०१३९/०७४-७५, स्वास्थ्य,हे.ई, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लागि परीक्षाकेन्द्र इलाम राखी अनलाईन दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना २०७४-०१-२४
249 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11465-11471/074-75,स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ, बिज्ञापन नं 11455-11460/074-75, कम्प्युटरअपरेटर, विविध, रा‍.प.अनं.प्रथम, बिज्ञापन नं 11473-11480/074-75, स्वास्थ्य,हे.ई, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लागि परीक्षाकेन्द्र हेटौडा राखी अनलाईन दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना 2075/01/21
250 लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको स्वास्थ्य सेवाका पाचौँ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न (प्राविधिक) पदहरुको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना 2075/1/21
251 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट संचालन हुने पोखराको स्वास्थ्य सेवाका पाचौँ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न (प्राविधिक) पदहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना २०७५/०१/२०
252 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२६-१७३३१/०७४-७५, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सुर्खेतमा परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७५/१/१९
253 रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक ना.सु. वा सो सरह तथा स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तह अन्तर्गत विभिन्न पदहरुको हुम्ला, डोल्पा र सुर्खेतमा संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/१६
254 आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/१७
255 परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326-17331/074-75, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,विद्यालय निरीक्षक पदमा दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन २०७५।१।१५
256 लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५।१।१५
257 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/१४
258 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/१/१४
259 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2075-01-14
260 परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326-17331/074-75, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,विद्यालय निरीक्षक पदमा दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन 2075-01-13
261 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा‍.प.तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा पोखरा (POKHARA) परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिएको उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०१।१३
262 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १३००१ देखि १३०६७/०७४-०७५, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०१।१३
263 नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५/१/११
264 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,(खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको लुम्बिनी अञ्चल कर्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लगि दोस्रो चरणको परीक्षाा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । २०७५/०१/०६
265 सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५, नायव सुब्बा पदका लागि सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला केन्द्रबाट प्रथम चरण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/१/४
266 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको मेची अञ्चल कार्यालय, इलाम परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भइ प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुकाे द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७५/०१/०४
267 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/०३
268 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७५/०१/०३
269 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९०२-१२९०७/०७४-०७५ (खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लागि दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७५।०१।०३
270 लोक सेवा आयोग,मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नम्बर १४२०२-१४२०८/०७४-७५,(संयुक्त तथा एकिकृत),रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भइ प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७५/०१/०१
271 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भइ प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुकाे द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४।१२।३०
272 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,एकीकृत तथा संयुक्त, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बागलुङ केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2074/12/30
273 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०६/०७४-७५ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु.वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।१२।२९
274 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10002-10008/073-74, विभिन्न सेवा समूह, सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितिय चरणको परीक्षा केन्द्र 2074-12-28
275 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11302-11308/074-75,(खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सोसरह पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ! 2074/12/28
276 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14202-14208 /074-75 (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सोसरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ! २०७४/१२/२७
277 लाेकसेवा अायाेग ,सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. 15502-15506/074-75,(खुला तथा समावेशी)अनुसार रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, अप्राविधिक नायव सुब्बा वा सो सरह, पदको लागि महेन्द्रनगर परीक्षाकेन्द्र राखी प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे दाेश्राे चरणकाे लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४/१२/२६
278 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11302-11308/074-75,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको जलेश्वर केन्द्रबाट पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/१२/२१
279 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10228-10232/073-74, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. ,सिनियर गेम स्काउट पदको शारिरीक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको परीक्षा केन्द्र 2074-12-18
280 वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सुर्खेत, दाङ र जुम्ला केन्द्रबाट पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/१२/१९
281 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं, हेटौंडा र जलेश्वर केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/१२/१५
282 सुर्खेतको वि.नं. १४४४४-१४४५१/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी) वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना २०७४/१२/८
283 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि बाग्लुङ, बुटवल र पोखरा परीक्षा केन्द्र राखि दर्खास्त दिएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७४।१२।१२
284 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा, इलाम र खोटाङ्ग राख्ने उम्मेद्वारहरुको द्वितिय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074-12-07
285 नेपाली सेना ०७४/७५/४१, सैन्य पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (लोक सेवा अायोेग, मेची अञ्चल कार्यालय इलामले सञ्चालन गर्ने) २०७४/१२/०७
286 बिज्ञापन नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायल र अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणमा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको २०७४।१२।७
287 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फ सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ! २०७४/१२/०६
288 सुर्खेत, बर्दिया र कालिकोटमा संचालन हुने सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र २०७४/१२/५
289 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११०४०-११०४१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना २०७४।१२।०५
290 राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र २०७४/१२/२
291 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10209-10210/073-74, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र 2074-12-01
292 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10207-10208/073-74, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र 2074-12-01
293 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10206/073-74, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र 2074-12-01
294 सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेत र तालीम केन्द्र नौबस्ता, बाँकेबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएका उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/११/२०
295 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । २०७४/११/१६
296 लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४२०२-१४२०८/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङमा परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७४/११/१९
297 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14202-14208/074-75(खुला/समावेशी),नायव सुब्बा वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online Form स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको (प्रथम चरण परीक्षा) परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! २०७४/११/१७
298 सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन काएम गरिएको सूचना २०७४/११/१६
299 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको काठमाण्डौ केन्द्र राखि दरखास्त स्विकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।११।१६
300 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको विरगञ्ज केन्द्र राखि दरखास्त स्विकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।११।१६
301 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12650-12654/073-74 आ.प्र./खुला,सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2074/11/15
302 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५ , नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना 2074/11/15
303 सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिज्ञापन नं.२/०७४/७५ (खुला तथा समावेशी) अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल,मुख्यालय बैद्यनाथ वाहिनी अत्तरिया, कैलालीमा दरखास्त फाराम बुझाइ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७४/११/१५
304 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10002-10008/074-75, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा र लहान राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन 2074-11-15
305 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५ , नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना २०७४/११/१४
306 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15502-15506/074-75(खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।११।१४
307 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षाा केन्द्र इलाम राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुकाे परीक्षाा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४/११/१४
308 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10002-10008/074-75 (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना २०७४।११।१४
309 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,एकीकृत तथा संयुक्त, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बागलुङ केन्द्र राखी दरखास्त दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2074/11/13
310 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र राखी दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना । २०७४।११।११
311 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहको द्वितीय पत्रको परीक्षा केन्द्र सच्याईएको सम्बन्धमा । २०७४/११/११
312 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को बिज्ञापन नं. 15502-15506/074-75,खुला तथा समावेशी अनुसार नेपाल प्रशासन (स‌ंयूक्त तथा एकीकृत )सेवा ,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना / २०७४/११/१०
313 रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदका अार्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, शिक्षा सेवा र प्रमुख महिला विकास अधिकृतको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/११/९
314 रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), उपसचिव वा साे सरह पदको आ.प्र. र खुला तथा समावेशी विज्ञापनको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/११/९
315 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११०४०-११०४१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा र अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना २०७४।११।०८
316 प्रहरी तर्फको वि.नं. ३/०७४-७५ प्रहरी जवान(जनपथ) पदको नेपालगंजबाट शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको सूचना २०७४/११/२
317 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली प्रहरी जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदको ‍सुदूर पश्चिम प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।१०।२९
318 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०-१६५३६/०७४-७५ , शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र २०७४/१०/२०
319 वि.नं. १६५३०–१६५३६/०७४–७५ (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना २०७४/१०/१८
320 वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र २०७४/१०/१५
321 बि.नं. 16530-16536/074-75 (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको २०७४।१०।१७
322 बिज्ञापन नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको २०७४/१०/१७
323 केन्द्रिय कार्यालय ‌अनामनगरको बिज्ञापन नं‍ १६५३०- १६५३६/०७४/७५ , शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन तथा समय स‌ंशाेधन गरिएकाे अत्यन्त जरुरी सूचना २०७४/१०/१९
324 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75(खुला/समावेशी),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2074/10/14
325 लाेक सेवा आयाेगकाे को बिज्ञापन नं .१६५३०-१६५३६/२०७४-७५ अनुसार शाखा अधिकृत वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे लागि महाकालीअञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/१०/१५
326 परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा भवन 2074-10-15
327 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75(खुला/समावेशी),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/१०/१५
328 आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/१०/१४
329 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75, (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/१०/१४
330 केन्द्रिय कार्यालयको बिज्ञापन न‌ं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा साे सरह पदको नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/10/12
331 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना 2074-10-12
332 राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका एघारौं र नवौं तहका सम्पूर्ण विज्ञापनहरुको परीक्षा केन्द्र २०७४-०९-२८
333 स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा केन्द्रः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16508/074-75, लेखापरीक्षण सेवा, सहसचिव वा सो सरह पद - मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगर २०७४/१०/०३
334 स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा केन्द्रः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16504-16507/074-75, प्रशासन सेवा, सहसचिव पद - विभिन्न केन्द्रहरू (५ वटा) २०७४/१०/०३
335 स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा केन्द्रः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16503/074-75, प्रशासन सेवा, सहसचिव वा सो सरह पद (आ.प्र.) - मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगर २०७४/१०/०३
336 स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा केन्द्रः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16502/074-75, न्याय सेवा, कानून समूह, सहसचिव वा सो सरह पद - मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगर २०७४/१०/०३
337 स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा केन्द्रः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16501/074-75, न्याय सेवा, न्याय समूह, सहसचिव वा सो सरह पद - मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगर २०७४/१०/०३
338 सुर्खेतमा संचालन हुने, कृषि विकास वैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजबाट दरखास्त फाराम दर्ता गराउने वि.नं. ११/०७४-७५, सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी, तह - ४, लेखापाल पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/९/३०
339 जुम्लाको वि.नं. १५२४०-१५२४५/०७३-७४ (आ.प्र/खुला तथा समावेशी), वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, सिनियर गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम २०७४/१०/२
340 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।९।१७
341 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको १०१७२/०७३-७४ (खुला) नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, नायव सुब्बा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने स्थान तोकिएको सूचना 2074-9-19
342 लोक सेवा आयोग, सुर्खेतले संचालन गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लागि क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जबाट लिइएको शारीरिक (स्वास्थ्य) परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/९/७
343 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10145/073-74,सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र 2074-9-6
344 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली प्रहरी जनपद तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍सुदूर पश्चिम प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।९।४
345 परीक्षा मिति संशोधनः केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16501/075-75 देखि 17595/074-75 सम्मका निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिव (वा सो सरह) पद तथा स्वास्थ्य सेवाका नवाैं र एघाराैं पदको परीक्षा मिति संशोधनसम्वन्धी सूचना २०७४/०८/२२
346 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको श्री नं. ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोट केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/२९
347 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, बाँके केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/२९
348 नेपाल न्याय सेवा¸ न्याय र कानून समूह¸ रा.प.प्रथम श्रेणी (आ.प्र.)¸सहसिचव वा सो सरहको पदको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना २०७४/८/२०
349 राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङको वि.नं.७५१-७५६/०७३-७४ वन रक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको 2074/08/24
350 लोक सेवा आयोग अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा, तेघरी ब्यारेक, कैलाली केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।२४
351 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको दुर्गादल गुल्म दार्चुला केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।२४
352 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको गरुडदल गण डडेलधुरा केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।२४
353 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको समरजित गुल्म बाजुरा केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।२४
354 लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बागलुङले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा बागलुङ केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074।8।19
355 लोक सेवा आयोग, अंचल कार्यालय, जुम्लाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४।७५।१६ सैन्य पदको नम्बर २४ बाहिनी अड्डा देवलडाडा व्यारेक, जुम्ला केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल र शारिरीक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन काएम गरिएको सूचना २०७४/०८/१९
356 लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. ६०१-६०७/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, श्रेणीविहीन, वनरक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१८
357 लोक सेवा आयोग नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. ४०७-४१३/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, श्रेणीविहीन, गेमस्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१८
358 लोक सेवा आयोग नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. ४०१-४०६/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, श्रेणीविहीन, वनरक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१८
359 लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. ८०१-८११/०७३-७४, नेपाल वन सेवा अन्तर्गत वनरक्षक र गेमस्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१८
360 लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बागलुङको नेपाल वन सेवा, ज.फ/ने.पा.वा.ला समुह वनरक्षक/गेमस्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/8/14
361 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४।७५।१६ सैन्य पदको उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, निमारे व्यारेक सुर्खेत केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल र शारिरीक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन २०७४/८/१५
362 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत, क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतमा दरखास्त बुझाउने अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१५
363 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, पाोखरामा अनुसन्धान सहायक पदको दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र तोकिएको २०७४।०८।१७
364 लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ७०१-७१४/०७३-७४, नेपाल वन सेवा अन्तर्गत, श्रेणी विहीन, वनरक्षक र गेमस्काउट पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना २०७४/०८/१५
365 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, दिपायल अनुसन्धान सहायक पदको दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन २०७४।८।१६
366 लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. ५०१-५०६-०७३-७४, नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह, श्रेणी विहीन, वनरक्षक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना २०७४।८।१६
367 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४।७५।१६ सैन्य पदको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी र नं. १८ बाहिनी अड्डा, भुल्के व्यारेक उदयपुर केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल र शारिरीक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन 2074-8-14
368 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, धरानमा अनुसन्धान सहायक पदको दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन 2074-8-14
369 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०८-३१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।०८।१३
370 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०१-३०७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वन रक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।०८।१३
371 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको नेपाल वन सेवा, ज.फ./ने.पा.एण्ड वा.ला.समुह, वन रक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१३
372 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको नेपाल वन सेवा, ज.फ./ने.पा.एण्ड वा.ला.समुह, वन रक्षक/गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/८/१२
373 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको नेपाल वन सेवा, ज.फ./ने.पा.एण्ड वा.ला.समुह, वन रक्षक/गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।१२
374 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको नेपाल वन सेवा, ज.फ./ने.पा.एण्ड वा.ला.समुह, वन रक्षक/गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।८।१२
375 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको नेपाल वन सेवा, ज.फ./ने.पा.एण्ड वा.ला., वन रक्षक/गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074-8-11
376 नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारक पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०७।२७
377 नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर,दिपायलमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।७।२७
378 नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, सुर्खेतमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षामा छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/७/२६
379 नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी केन्द्रमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षामा छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074-7-26
380 लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङको वनरक्षक र गेमस्काउट पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।६।४
381 प.क्षे.नि पोखराको वनरक्षक पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।०६।०४
382 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलकाे वि.नं. १०९५१/०७४-७५, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, टाइपिष्ट पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको वेग परीक्षण परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/६/१
383 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वनरक्षक र गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको प्रयोगात्मक परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।२९
384 लाेक सेवा अायाेग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. ६०१-६०७/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको संशाेधित सूचना २०७४/५/३१
385 लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. ७०१-७१३/०७३-७४, वन सेवा, श्रेणी विहीन, वन रक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४।५।२९
386 लाेक सेवा अायाेग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङकाे वि.नं. ७५१-७५६/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४/५/२६
387 लाेक सेवा अायाेग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरकाे वि.नं. ३५१-३५६/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४/५/२७
388 लाेक सेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरकाे वि.नं. ९५१-९५५/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक तथा वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४, वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, श्रेणीवहीन, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४/५/२६
389 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको नेपाल वन सेवा, श्रेणी विहिन, वन रक्षक / गेमस्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति, समय र स्थानका कायम गरिएको सूचना २०७४/०५/२७
390 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको नेपाल वन सेवा, श्रेणी विहिन, वन रक्षक / गेमस्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति, समय र स्थानका कायम गरिएको सूचना 2074.05.26
391 लाेक सेवा अायाेग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. ४०१-४०६/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक तथा वि.नं. ४०७-४१३/०७३-७४, वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, श्रेणीवहीन, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको संशाेधित सूचना २०७४/५/२६
392 लाेक सेवा अायाेग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १५१-१५७/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४/५/२६
393 जुम्लाको वि.नं. ८०१-८०४ र ८०५-८११/०७३-७४, वन सेवा अन्तर्गत वन रक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना २०७४/५/२५
394 सुर्खेतको वि.नं. ७०१-७०७ र ७०८-७१४/०७३-७४, वन सेवा अन्तर्गत वन रक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको तथा स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना २०७४/५/२१
395 नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह र नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका श्रेणीविहीन पदहरु (वनरक्षक र गेमस्काउट) को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुने मिति, समय र स्थान कायम गरिएको सूचना २०७४/५/२१
396 लाेक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलले संचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदको लागि बुटवल केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षाा केन्द्र कायम गरीएको सूचना २०७४।०५।१६
397 लाेक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न पदहरुमा बुटवल केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षाा केन्द्र कायम गरीएको सूचना २०७४।५।०१६
398 लाेक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर र महिला विकास निरीक्षक पदमा Online दरखास्त दिन उम्मेदवारको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।१६
399 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली प्रहरी जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदको ‍सुदूर पश्चिम प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।५।१६
400 प्रहरी जवान पदको वि.नं. ०७३/७४-०३, मध्यपश्चचम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/५/१२
401 विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेतमा परीक्षा हुने सहायकस्तर पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/५/११
402 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङ परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि‍.नं. १४३८८-१४३९१/०७३-७४, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/५/१४
403 लोक सेवा आयोग सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/५/१२
404 लाेक सेवा अायाेग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाकाे नेपाल वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, दराेगा पद (वि.नं. १२६४९/०७३-७४) मा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना २०७४/५/१४
405 नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, श्रेणीविहिन माहुत पदको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना २०७४/५/१२
406 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।११
407 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।११
408 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराकोबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पाँचौ तह, चौथो तह र तृतीय तहका विभिन्न पदहरुमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।११
409 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको विज्ञापनमा स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न इ.सी.जी.¸ बायोमेडिकल¸ स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन, कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा प्रा.स. र महिला विकास निरीक्षक पदहरुमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०५।११
410 लोक सेवा आयोग जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/५/११
411 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको नेपाल विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटर र शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक पद तथा स्वास्थ्य सेवा पांचौ तहको स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/5/9
412 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय, अत्तरिया कैलाली क्षेत्रमा दरखास्त बुझाउने सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/5/9
413 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर पदका दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/5/8
414 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरुको धनकुटा र लहान परीक्षा केन्द्र भएका उम्मेद्वारहरुको संसोधित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।५।८
415 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा विभिन्न पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/5/8
416 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने नेपाल नेपाल प्रहरी (जनपद) प्रहरी जवान पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी, विराटनगरमा पहिलो चरणको परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/5/8
417 नेपाल प्रहरी (जनपद) को मिति २०७४।५।१७ गते तोकिएका प्राविधिक प्रहरी जवानतर्फका विभिन्‍न पदहरुमा म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।५।७
418 स्वास्थ्य सेवातर्फका एघारौं तह (वि.नं. १६५४३/०७३-७४) र नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.) (वि.नं. १७२१८/०७३-७४) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७४/५/७
419 सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखि कम्प्युटर अपरेटर र शिक्षा प्रा.स.मा अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना २०७४/५/५
420 लोक सेवा आयोग , राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वन सेवा र विविध सेवाका रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/५/२
421 लोक सेवा आयोग , राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको कृषि सेवा, इञ्जि सेवा र विविध सेवाका रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/५/२
422 जुम्लाको कम्प्युटर अपरेटर तथा नेपाल प्रहरी तर्फ प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको । २०७४/४/३२
423 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०२२७।०७३।७४ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) नेपाल वन सेवा,हात्तिसार, दरोगा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/05/03
424 लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/४/२७
425 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको स्वास्थ्य सेवा चौथो तह (अ.न.मी.), कृषि सेवा तथा इञ्जि. सेवाका विभिन्न समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणाीका विभिन्न प्राविधिक पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/४/२४
426 लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको कृषि सेवा र इञ्जि सेवाका रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/२२
427 लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङको आ.व. ०७३-०७४ को विज्ञापन अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीका विभिन्न प्राविधिक पद साथै रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर र महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/०४/२०
428 लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र कृषि सेवाका विभिन्न समूह तथा इञ्जि सेवाका मेकानिकल, नि.उ.स. अपरेटर र विविध सेवाका विभिन्न पदहरुको विरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/२२
429 लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र कृषि सेवाका विभिन्न समूह तथा इञ्जि सेवाका मेकानिकल, नि.उ.स. अपरेटर पदहरुको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/२२
430 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०४।२०
431 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।०४।२०
432 लोक सेवा आयोग , राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङबाट कृषि सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहहरु र इञ्जि सेवाका मेकानिकल इञ्जि. समूह नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लागि Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/१५
433 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङ, दिक्तेलबाट कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वतीय श्रेणी (प्राविधिक) का पदहरू तथा स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मी. पदको Online बाट दिक्तेल परीक्षा केन्द्र र लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/११
434 (संशोधित सूचना) कर्णाली अंचल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२४८/०७३-७४, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सूचना २०७४/०४/१०
435 लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट इञ्जि सेवा, कृषि सेवा अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वतीय श्रेणी (प्राविधिक) का पदहरू तथा स्वास्थ्य सेवाकाे चौथो तह, डार्करूम असिष्टेण्ट पदकाे लागि Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/९
436 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह र रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074/3/27
437 लोक सेवा आयोग , राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङबाट स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदकाे लागि Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/४/३
438 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) इन्जिनियरिङ्ग सेवाका विभिन्न पदहरुको धनकुटा र लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा मिति सम्साेधन गरिएको सूचना २०७४।०४।०४
439 लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७४/४/१
440 लोक सेवा आयोग , जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदहरुको जनकपुर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७४/३/३०
441 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/३/३०
442 म.क्षे.नि. काठमाडौंको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/३/३०
443 सुर्खेतको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका विभिन्न पदहरुको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/३/२७
444 लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदहरुको वीरगंज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२९
445 लोक सेवा आयोग , कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/०३/२८
446 लोक सेवा आयोग , मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२६
447 लाेक सेवा अायाेग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, सहायक चौथो तह,वैद्य तथा नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा,सर्भे समूह,रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी,अमिन पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२८
448 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका विभिन्न पदहरुको धनकुटा र लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४।३।२८
449 लोक सेवा आयोग , प.क्षे.नि पोखराको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/०३/२८
450 लोक सेवा आयोग , धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा बाग्लुङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।०३।२६
451 लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२७
452 लोक सेवा आयोग , सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुको लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२६
453 लोक सेवा आयोग , सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/३/२६
454 लोक सेवा आयोग , महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।३।२७
455 लोक सेवा आयोग¸ लम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०५-१३५११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/३/२३
456 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०२–१३५०४।०७३-७४ (आ.प्र), खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७४/३/१८
457 जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२०२–१२२०४।०७३-७४ (आ.प्र) र वि.नं. १२२०५–१२२१०।०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७४/३/१६
458 सुर्खेतकाे खरिदार वा साे सरह पदकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/३/१८
459 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको वि.नं. १०००९–१००११।०७३।७४ (आ.प्र) र वि.नं. १००१२–१००१७।०७३।७४ (खुला, समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७४।३।१९
460 लोक सेवा आयोग¸ राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङबाट वि.नं. १४८०२-१४८०४/०७३-७४ (अा.प्र.) तथा वि.नं. १४८०५-१४८१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/१८
461 लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट वि.नं. १५१५२-१५१५४/०७३-७४ (अा.प्र.) तथा वि.नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा जुम्ला, हुम्ला र डाेल्पा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/१८
462 लो.से.आ. सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०९-१५५१२/०७३-७४ (आ.प्र.) तथा वि.नं. १५५१३-१५५१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।३।१५
463 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०९-११३१२/०७३-७४ (आ.प्र.) तथा वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना २०७४/३/१५
464 म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना २०७४/३/१५
465 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १२९०९-१२९११ (आ.प्र) र १२९१२-१२९१८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/०३/१४
466 लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङबाट वि.नं. १३८५२-१३८५४/०७३-७४ (अा.प्र.) तथा वि.नं. १३८५५-१३८६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/११
467 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट वि.नं. १६१०५-१६११०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/९
468 लोक सेवा आयोग¸ महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट वि.नं. १६१०२-१६१०४/०७३-७४ (अा.प्र.), खरिदार वा सो सरहकाे पदमा अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/९
469 लोक सेवा आयोग¸ नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाबाट वि.नं. १२५५५-१२५६१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/११
470 लोक सेवा आयोग¸ नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाबाट वि.नं. १२५५५-१२५६१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा हेटाैंडा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/११
471 लोक सेवा आयोग¸ नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाबाट वि.नं. १२५५२-१२५५४/०७३-७४ (अा.प्र.), खरिदार वा सो सरहकाे पदमा अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/११
472 लोक सेवा आयोग¸ सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलबाट वि.नं. १०९५२-१०९५४/०७३-७४ (अा.प्र.) तथा वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा खाेटाङ तथा लाहान केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/५
473 लोक सेवा आयोग¸ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामबाट वि.नं. १०६०२-१०६०४/०७३-७४ (अा.प्र.) तथा वि.नं. १०६०५-१०६११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/३/८
474 लाेक सेवा अायाेग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरद्वारा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७३/७४, पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदकाे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४/२/२४
475 लोक सेवा आयोग, म. क्षे. नि., नयाँबानेश्वर, काठमाडौं को वि.नं. ११६३४–११६३९/०७२–७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा कार्यक्रम । २०७४/०२/२२
476 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०२६५–१०२६९/०७२–७३ (खुला समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा कार्यक्रम २०७४।२।१९
477 लोक सेवा आयोग¸ नारायणी अञ्चल कार्यालय¸ हटौंडाको विज्ञापन नं. १२६४५/०७२-०७३ (आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह रा.प अनं. द्बितिय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना २०७४/२/१७
478 लोक सेवा आयोग¸ नारायणी अञ्चल कार्यालय¸ हटौंडाको विज्ञापन नं. १२६४६-१२६५२/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह रा.प अनं. द्बितिय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना २०७४/२/१७
479 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको वि.नं. ११४१८–११४२५/२०७३–७४(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लागि नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडामा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७४/२/१०
480 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङकाे वि.नं. १४३१५-१४३२१/०७३-७४ (खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचाैं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा साे सरह पदको लागी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/८
481 सुर्खेतबाट स‌ंचालन हुने हे.अ., तथ्याङ्क सहायक, फार्मेसी सुपरभाइजर, मेडिकल रेकर्डर र सर्भेक्षक पदको संशोधित मिति अनुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको २०७४/२/६
482 लोक सेवा आयोग पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०२५–१३०३२/२०७३–७४ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लागि लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवल परिक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/१०
483 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको स्वास्थ्य सेवाका पाचौं तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।२।८
484 म.क्षे.नि. काठमाडौंको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इञ्जिनियरिङ्ग र शिक्षा सेवाका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/२/८
485 म.क्षे.नि. काठमाडौंको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/२/८
486 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचाै तहका विभिन्न पदहरुको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/०२/०७
487 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचाै तहका विभिन्न पदहरुको धनकुटा र लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको पूनः परीक्षा भवन कायम २०७४।२।०७
488 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामकाे वि.नं. १०११२-१०११९/०७३-७४ (खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचाैं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा साे सरह पदको लागी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/७
489 लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलकाे वि.नं. १३५०५-१३५११/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४/२/४
490 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं. १४३१५-१४३२१/०७३-७४ ( पद -हेल्थ असिष्टेण्ट) तथा वि.नं. १४३८८-१४३९१/०७३-७४ (पद - कम्प्युटर अपरेटर) को जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०२/०३
491 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरकाे वि.नं. १२२०५-१२२१०/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७४/२/५
492 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौको वि.नं. ११४१८-११४२५/०७३-७४ (खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचाैं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा साे सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/५
493 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. १२५५५-१२५६१/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/२/५
494 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/२/४
495 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/२/४
496 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२–१००१७/०७३–७४, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा र सिरहा जिल्लाको लहान केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन २०७४।२।३
497 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १७२४३-४४/०७३-७४ ¬(खुला र महिला), शिक्षा सेवा¸ परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह¸ शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह¸ रा.प.तृतीय श्रेणी¸ शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/३
498 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर र हेल्थ असिष्टेण्ट पदका दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2074.2.2
499 लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५५-१२५६१/०७३-०७४ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । २०७४/२/२
500 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. 12912-12918/2073-74 (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/०२/०२
501 लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको वि.नं. १३८५५-१३८६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।२।०१
502 लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५१३-१५५१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली र प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।२।१
503 लोक सेवा आयोग , राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०५-१४८१०/०७३-०७४ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/२/१
504 लोक सेवा आयोग , म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४२१२-१४२१७/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली तथा प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/२६
505 लोक सेवा आयोग , कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५१५५-१५१६०/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन तोकिएको सूचना २०७४/०२/०१
506 लोक सेवा आयोग , मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०५-१०६११/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको इलाम परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/२९
507 सगरमाथा अ‌ंचल कार्यालय दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नंं.१०११२-१०११९/०७३-७४ र १०१७३-१०१७७/०७३-७४, हेल्थ असिष्टेण्ट र कम्प्यूटर अपरेटर पदहरुमा दरखास्त दिएका उमेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/२/१
508 लोक सेवा आयोग , सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/२९
509 लोक सेवा आयोग , सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/२९
510 लोक सेवा आयोग , महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको वि.नं. १६१०५-१६११०/०७२-०७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४।१।३१
511 लोक सेवा आयोग¸ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय¸ बाग्लुङको विज्ञापन नं. १३९४०-१३९४४/०७२-०७३ (खुला र समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह रा.प अनं. द्बितिय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना २०७४।०१।२०
512 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१८८-१६१९३/०७२–७३(खुला/समावेशी) वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अ.वा.परीक्षाको केन्द्र तोकीएको सूचना 2074.1.19
513 म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११५४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्त्‍व समूह,संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, भण्डारे पदको परीक्षा कार्यक्रम मिति सम्बन्धी सूचना २०७४/०१/१३
514 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १३०९१-१३०९४/०७३-०७४(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा/ज.फ.समूह रेञ्जर पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको २०७४।०१।१३
515 म.क्षे.नि. काठमाडौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला-समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको नारायणी अञ्चल कार्यालय¸ हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७४/१/१०
516 म.क्षे.नि. काठमाडौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।१।८
517 म.क्षे.नि. काठमाडौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०६
518 म.क्षे.नि. काठमाडौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०६
519 लोक सेवा आयोग¸ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त¸ना.सु. वा सो सरह पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/१/६
520 लोक सेवा आयोग¸ राप्ती अञ्चल कार्यालय¸ दाङबाट वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त¸ना.सु. वा सो सरह पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/१/६
521 म.क्षे.नि. काठमाडौंको कृषि सेवाको माटो विज्ञान/भेटेरिनरी समूह तथा वन सेवाको ने.पा.वा.ला./ज.फ. समूहका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०६
522 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि. नं १०००२ –१०००८/०७३–७४ एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्र्तगत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी ना. सु वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी अनलार्इनबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । २०७४/१/६
523 नेपाली सेनाको वि.नं. ०७३/७४/६६ (सैन्य) पदमा नेपाली सेना, मध्य पृतना हे.क्वाटर, सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७४/१/६
524 नेपाली सेनाको वि.नं. ०७३/७४/६४ (लेखा जम.क.), ०७३/७४/६५ (अ.क.) र ०७३/७४/६६ (सैन्य) पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०५
525 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि.पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्म्दवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०५
526 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७३/७४/६६, सैन्य पदको श्री मध्यपश्चिम पृतना हे.क्वा., निमारे सुर्खेतबाट शारीरिक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना २०७४/१/५
527 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं.१४२०२–१४२०७/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा वा सो सरह पदको लागि अंचल कार्यालय जुम्लाबाट पहिलो चरणको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन २०७४/०१/०५
528 म.क्षे.नि. काठमाडौंको इञ्जि, कृषि, वन र शिक्षा सेवाका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/०१/०५
529 म.क्षे.नि. काठमाडौंको कृषि र वन सेवाका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७४/०१/०५
530 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देेशनालय, धनकुटाको वि.नं.१०००२–१०००८/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा, लहान र परीक्षा उपकेन्द्र विराटनगरबाट पहिलो चरणको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन २०७४।०१।०५
531 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको ‍सु.प.पृतना हे.क्वा.राजपुर दिपायल बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७४।१।५
532 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४।६६ सैन्य पदमा पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना २०७४/०१/०४
533 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४।६६ सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल र शारिरीक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको भवन २०७४।१।४
534 लोक सेवा आयोग¸ अञ्चल कार्यालय¸ बाग्लुङबाट वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त¸ना.सु. वा सो सरह पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।३१
535 लोक सेवा आयोग, मध्माञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, बानेश्वरको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२७
536 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४३०१–१४३०५/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, पांचौ तह, स्टाफ नर्स पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२७
537 लोक सेवा आयोग, मध्माञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको वि.नं. ११४०१-११४०७/०७३-०७४ स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२८
538 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३००१-१३००७/०७३-०७४ स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२८
539 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराका विज्ञापनमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त दिने स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२४
540 म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदका लागि सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखेका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२७
541 लो.से.आ. सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२८
542 म.प.क्षे.नि. सुर्खेतका विज्ञापनहरुमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त दिने स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२६
543 म.क्षे.नि. काठमाडौंका विज्ञापनहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त दिने स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२६
544 म.क्षे.नि. काठमाडौंका विज्ञापनहरुमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त दिने रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२६
545 लो.से.आ. सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको महेन्द्रनगरबाट प्रथम चरणको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२७
546 लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३०१–१४३०५/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, पांचौ तह, स्टाफ नर्स पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/२७
547 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४४५९-१४४६५/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना २०७३/१२/२६
548 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६०१–१५६६७÷०७३–७४ (खुला÷समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम र स्वास्थ्य सेवा, पांचौ तहका, विभिन्न पदहरुको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२५
549 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराका विज्ञापनमा बाग्लुङ (Baglung) परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२४
550 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराका विज्ञापनमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त दिने स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।२४
551 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स र अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७३।१२।२४
552 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा पाचौ तहका विभिन्न पदहरुको धनकुटा र लहान परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३।१२।२४
553 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2073/12/24
554 सगरमाथा अ‌ंचल कार्यालय दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विभिन्न वि.नंं., पदहरुमा दरखास्त दिएका उमेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2073/12/24
555 मेची अ‌ंचल कार्यालय इलाम परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विभिन्न वि.नंं., पदहरुमा दरखास्त दिएका उमेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2073.12.23
556 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७३/१२/२३
557 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७२५-१५७२९/०७२–७३(खुला/समावेशी) वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अ.वा.परीक्षाको केन्द्र तोकीएको सूचना 2073.12.22
558 लोक सेवा अायोगको वि.नं. १६६८३-११६८९/०७३-७४(खुला तथा समावेशी),रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सुर्खेत ,दाङ र जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/१९
559 लोक सेवा अायोगको वि.नं. १६६८३-११६८९/०७३-७४(खुला तथा समावेशी),रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं ,हेटौंडा र जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/१७
560 लोक सेवा अायोगको वि.नं. १६६८२/०७३-७४(आ.प्र.),व्यवस्थापिका संसद सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१२/१७
561 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा लाेक सेवा अायाेग, सु.प.क्षे.नि., दिपायल र महाकाली अंचल कार्यालय, महेन्द्र नगर केन्द्रराखी परीक्षा दिने उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।१३
562 लोक सेवा आयोग म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४४५९-१४४६५/०७२-७३(खुला र समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको सूचना २०७३/१२/१०
563 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा, बुटवल र बाग्लुङ केन्द्रराखी परीक्षा दिने उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।१३
564 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८३–१६६८९/०७३।०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१२।१०
565 नेपाली सेना तर्फको लेखा. जम.क.¸ अमल्दार कर्मचारी (अ.क)¸ र सैन्य पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम २०७३/१२/१०
566 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १७२३४-१७२३८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदमा सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/२९
567 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १७२३४-१७२३८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन २०७३।११।२८
568 आयोगको वि.नं. १७२३४–१७२३८÷०७३–७४ (खुला÷समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, निरीक्षण उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी, प्राविधिक विद्यालय निरीक्षक पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।११।२६
569 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२३४-१७२३८।०७३।७४ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन २०७३।११।२३
570 म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/२३
571 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पाेखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र बुटवल राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/२१
572 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र हेटाैंडा राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/२१
573 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र वीरगञ्‍ज राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३।११।२१
574 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र काठमाडौं राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३।११।२१
575 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र जलेश्वर राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/२०
576 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतकाे वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दाङ राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१९
577 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १७२३४-१७२३८/०७३-०७४(खुला तथा समावेशी) रा.प. तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७३।११।१९
578 सुर्खेतको वि.नं. १४२०२–१४२०७/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दाङ राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१८
579 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दिक्तेल राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१८
580 सुर्खेतको वि.नं. १४२०२–१४२०७/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र जुम्ला राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१८
581 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१७
582 लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ (खुला÷समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७३।११।१७
583 लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७३।११।१७
584 लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराकोे वि.नं. १२९०२–१२९०८/०७३–७४ (खुला र समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/१७
585 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा र सिरहा जिल्लाको लहान केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन २०७३।११।१६
586 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना 2073/11/14
587 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३६/०७१-७२ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर) पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/११
588 केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदकाे वाैद्धिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूकाे लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना २०७३/११/११
589 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३९/०७१-७२ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक स्तर तेस्रो तह, कनिष्ठ सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७३/११/११
590 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१०/०९
591 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको कनिष्ट सहायक तह ३ र वरिष्ठ सहायक तह ५ पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/०९
592 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३९/०७१-७२ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक स्तर तेस्रो तह, कनिष्ठ सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७३/११/०७
593 लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/०५
594 लोक सेवा आयोग¸प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित परीक्षाको लागि बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।११।०५
595 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने राष्टिय वाणिज्य बैंक धनगढी कैलाली क्षेत्रमा दरखास्त बुझाउने सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।११।४
596 लोक सेवा आयोग, नारायणाी अञ्चल कार्यालय¸ हेटाैंडाले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, हेटाैंडामा सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/०४
597 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।११।०३
598 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जमा सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/११/०१
599 राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (प्राविधिक) एवं स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र स्पष्ट पारिएको सूचना २०७३/११/०१
600 नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक स्तरका विभिन्‍न पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७३/११/१
601 लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय¸ बुटवलले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलमा सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१०/२६
602 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरामा सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१०।२५
603 नेपाली सेना, विभिन्न ट्रेडका ”ख“ श्रेणी प्राविधिक अधिकृत, अधिकृत क्याडेट र पदिक तर्फका विभिन्न पदहरूकाे लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१०/२४
604 लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवल केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२३
605 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय, अत्तरिया कैलाली क्षेत्रमा दरखास्त बुझाउने सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको संशोधित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१०।२३
606 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको परीक्षा भवन पूनः कायम गरिएको सूचना २०७३।१०।२१
607 केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको स्वास्थ्य सेवातर्फ साताैं र अाठाैं तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी , शाखा अधिकृत वा सो सरहका (प्राविधिक) तर्फका (खुला/समावेशी) पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । २०७३/१०/२१
608 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२१
609 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय तुलसीपुर, दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२१
610 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२१
611 नेपाल विधुत प्राधिकरणतर्फ, जलेश्वरमा सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरूकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१०/२१
612 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३।१०।२०
613 लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३।१०।२०
614 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटा परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।१०।२०
615 लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७३/१०/२०
616 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैडा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२०
617 लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलाम केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र २०७३/१०/२०
618 लोक सेवा आयोग , सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङ केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३/१०/२०
619 लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन २०७३/१०/२०
620 लोक सेवा आयोग , धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङ केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३।१०।२०
621 लोक सेवा आयोग , प.क्षे.नि. पोखरा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र तोकिएको २०७३।१०।२०
622 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय, अत्तरिया कैलाली क्षेत्रमा दरखास्त बुझाउने सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।१०।१४
623 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/१०/१०
624 लोक सेवा आयोग म.क्षे.नि., नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौको वि.नं. ११५११-११५१२/०७२–७३(खुला र महिला) नेपाल वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुब्बा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकीएको सूचना २०७३/०९/२६
625 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६६५/०७२–७३(खुला) नेपालवन , हात्तीसार समूह, सुब्बा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अ.वा.परीक्षाको केन्द्र तोकीएको सूचना २०७३।९।१८
626 लोक सेवा आयोग प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०६४-१३०६५/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१७
627 लोक सेवा आयोग प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०६१-१३०६३/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१७
628 स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, एघारौं र नवौं तहको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/९/१८
629 राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), उपसचिव वा साे सरहका पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/९/६
630 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५७।०७२।०७३ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर मेकानिक्स (प्रा.), पदकोे परीक्षा केन्द्र २०७३।०९।०५
631 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५३–१०१५६।०७२।०७३ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर (प्रा.), पदको परीक्षा केन्द्र २०७३।०९।०५
632 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।२५
633 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको श्री शिवदल गण, तेघरी ब्यारेकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२३
634 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको श्री भगवतीदल गण, परिमलचौर व्यारेक, जुम्लाको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८२०
635 लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको श्री रिपुमर्दन गण, भरतपुर व्यारेक, दाङको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२२
636 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य तथा सैन्य ड्राइभर पदको लागि नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।२२
637 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको ‍सु.प.पृतना हे.क्वा.राजपुर दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।८।२१
638 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको संग्रामशार्दुल गुल्म बझाङ बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।८।२१
639 लोक सेवा आयोग अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरबाट संचालन हुने नेपाली सेना, तर्फको सैन्य पदको ‍शिवदलगण तेघरी ब्यारेकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।८।२१
640 सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बराह, बाहिनी, पकली सुनसरीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।२१
641 नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४।२३ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण, राजविराजबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।२१
642 नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४।२३ सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।२१
643 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोटबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८/२१
644 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, बाँकेबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८/२१
645 राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२१
646 राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२१
647 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा नन्दाबक्स गण, रामेछाप व्यारेक, रामेछापबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२१
648 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा नं. ९ बाहिनी अड्‍डा, माझिटार व्यारेक, सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२१
649 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७३/०८/२०
650 मेची अंचल कार्यालय, इलामले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७३/७४-२३ सैन्य पदको श्री भैरवी दल गण ओदिन ब्यारेक पाँचथरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२०
651 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री पशुपति प्रसाद गण, उदीपुर ब्यारेक लमजुङबाट छनौटका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना २०७३।०८।२०
652 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल : नेपाली सेना, सैन्य पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/२०
653 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतबाट संचालन हुने वि.नं. १-७३/७४, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८/२०
654 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौंमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।१९
655 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने नेपाली सेना, लेखा जम.क, स.प.हु. र अ.क. पदको नेपाली सेना, भ.छ.नि. कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भई आएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/१८
656 लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौंमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई शारीरिक परीक्षण र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/८/१९, २०, २१, २
657 लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।८।१३
658 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०८/१३
659 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४–१ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।१३
660 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/१ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।१३
661 लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेत अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४-१, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८/१३
662 लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखरा अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४-१ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०८।१३
663 राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/८/१
664 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाबाट संचालन हुने नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/७/३०
665 लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।७।२६
666 लोक सेवा आयोग, मध्पयश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतबाट संचालन हुने नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०७/२६
667 लोक सेवा आयोग, पश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराबाट संचालन हुने नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०७/२६
668 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाबाट संचालन हुने नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०७।२६
669 नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०७/२६
670 सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/७/२२
671 नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/७/२२
672 नेपाली सेनातर्फको विभिन्न समूहका पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०७/११
673 नेपाली सेना, पाइलट अधिकृत र अधिकृत क्याडेट पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम २०७३/०७/११
674 नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/०६/१२
675 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं.११३०१/०७३–७४ (आ.प्र.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।६।५
676 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं.१०००१/०७३–७४ (आन्तरिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३।०५।२४
677 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको सूचना नं. ८५/०७३–७४ अनुसार स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न समूह, उपसमूह, नवौं तह, आ.प्र. तथा खुलातर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/५/५
678 नेपाल प्रहरी सेवा प्राविधिक समूह (नेपाल प्रहरी अस्पताल र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला) तर्फको देहाय वमोजिमका पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा तपशिल वमोजिमका मिति समय र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना २०७३/४/३१
679 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको सूचना नं। २९७/०७२–७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा तर्फको एघारौं र नवौं तहका पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३/४/५
680 लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं.१५६५५/ ०७२-७३९(खुला) नेपाल वन सेवा, हातिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुब्बा पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना २०७३।३।२०