Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Loksewa Aayog Info

S.N Title Date Download
1 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८/०७५-७६(आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७६।३।२७
2 नेपाली सेनाको सुर्खेतबाट सञ्चालन भएको अमल्दार कर्मचारी पदको पुनर्योगको नतिजा २०७६/३/२२
3 नेपाली सेनाको उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा., सुर्खेत, भर्ना उपकेन्द्र दैलेख र डोल्पाको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७६/३/१८
4 नेपाली सेनाको उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा., सुर्खेत, भर्ना उपकेन्द्र दैलेख र डोल्पाको अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित नतिजा २०७६/३/१७
5 लोक सेवा आयाेग हेटाैंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/१० गते सञ्चालित नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं. ०७५/७६/५२(खुला र समावेशी), अमल्दार कर्मचारी पदको श्री मध्य पृतना हे.क्व. सुपारेटार व्यारेक भर्ना छनाैट केन्द्र, हेटौंडाकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना 2076/03/16
6 नेपाली सेनाको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, दाङ (भर्ना केन्द्र सल्यान)को सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७६/३/१६
7 नेपाली सेनाको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, दाङ (भर्ना केन्द्र सल्यान)को स.प.हु. पदको लिखित नतिजा २०७६/३/१५
8 लोक सेवा आयाेग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं. ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदकाे श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र चितवन(काली बहादुर गण) भरतपुर व्यारेककाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना 2076/03/15
9 लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६।०३।०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाको बिज्ञापन नं . ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार व्यारेक, सिन्धुलीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2076/03/14
10 लोक सेवा आयोग, हेटाौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३(खुला र समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार भर्ना छनौट केन्द्र, हेटौंडाकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना 2076/03/13
11 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७५-७६(आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७६।३।१२
12 नेपाली सेनाको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, जुम्ला (भर्ना केन्द्र हुम्ला )को सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७६/३/१२
13 लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयबाट मिति २०७६/३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी भर्ना छनौट केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना २०७६/०३/११
14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतिय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।३।३
15 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत परराष्ट्र, न्याय, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना २०७६।२।३२
16 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत न्याय, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित नतिजा २०७६।२।३२
17 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत परराष्ट्र सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित नतिजा २०७६।२।३२
18 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०२-१५७०५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७६/२/३१
19 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल न्याय सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076/02/30
20 लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५२-१२८५५/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा (एकीकृत तथा संयुक्त) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी¸ नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा २०७६।२।३०
21 लोक सेवा आयोग¸ बुटबल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०६/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा (एकीकृत तथा संयुक्त) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी¸ नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा २०७६।०२।३०
22 लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००७/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा (एकीकृत तथा संयुक्त) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी¸ नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा 2076/02/29
23 लोक सेवा आयोग¸ सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५५/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा (एकीकृत तथा संयुक्त) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी¸ नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा २०७६।०२।२७
24 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकिकृत(लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद) सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७६।२।१४
25 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-८०/०७५-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा २०७६।२।१०
26 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं. १६३०३-१६३०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२७
27 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०७-१५३७१०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२७
28 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५३-१५३५६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२७
29 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५७-१४७५९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२७
30 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०३-१४४०७/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२७
31 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०८-१३८१२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२६
32 लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५३-१३४५४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२६
33 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५७-१२८६२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२६
34 लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५०३-१२५०४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२६
35 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून, सरकारी वकिल समूह, रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७६।१।२५
36 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२४
37 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०९-११३१४/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२४
38 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५३-१०९५६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२४
39 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०३-१०६०५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२४
40 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९-१००१३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७६।१।२३
41 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६५८/०७५-७६ न्याय सेवा, न्याय समूह, रा. प. द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७५।१।५
42 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१७१५१/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मुद्रण अधिकृत पदको लिखित नतिज २०७५।१।४
43 लोक सेवा आयोग, विभिन्न कार्यालयको एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७५।१२।२५
44 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६७३/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
45 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६७०-१६६७२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
46 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६६७-१६६६९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
47 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६३-१६६६६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
48 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६२/०७५-७६(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
49 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६१/०७५-७६(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
50 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६०/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
51 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५९/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
52 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५८/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज २०७५।१२।२१
53 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुरक सूचना २०७५।१२।९
54 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुरक सूचना २०७५।१२।९
55 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१२।९
56 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१२।९
57 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१२।८
58 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१२।७
59 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१२।६
60 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/१२/५
61 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/१२/५
62 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा २०७५।११।२६
63 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५७/०७५-७६(महिला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।१५
64 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६/०७५-७६(आ.ज.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।१५
65 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४-१६६५५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।१५
66 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७५-७६(आ.ज.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।१५
67 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७५।११।१०
68 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७५-७६, न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।५
69 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७५-७६, न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।११।५
70 नेपाली सेनाको वि.नं. १५/०७५-७६, उत्तरपश्चिम पृतना हे.क्वा., निमारे ब्यारेक, सुर्खेत अन्तर्गत सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७५/१०/१८
71 नेपाली सेनाको वि.नं. १४/०७५-७६, उत्तरपश्चिम पृतना हे.क्वा., निमारे ब्यारेक अन्तर्गत अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित नतिजा २०७५/१०/१७
72 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७५/०७६/१५, सैन्य पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाडा ब्यारेक, जुम्ला भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धि सूचना । २०७५/१०/१२
73 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१/०७४-७५,खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा २०७५।८।१४
74 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५२०८-१५२११/०७४-७५ (खुला/समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । २०७५/०७/१६
75 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५२०७/०७४-७५, (आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । २०७५/०७/१६
76 लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२६४४-१२६४५/०७४-७५ (खुला र आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, स.म.वि.नि. पदको लिखित नतिजा २०७५/७/९
77 लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको बिज्ञापन नं १३०९५-१३०९६/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),विविध सेवा रा.प.नं. द्वितीय श्रेषी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२८
78 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७२-७३(आ.प्र. र महिला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवै श्रेणी, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
79 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२६६-१२२६७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
80 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२६५/०७४-७५(आ.प्र.), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
81 लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको बिज्ञापन नं १३५७३/०७४-७५(महिला), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
82 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१६६/०७४-७५(मधेशी), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
83 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३१३-११३१९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२६
84 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३०६९-१३०७१, १३०७२/०७४-७५, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, अपरेटर र इलेक्टिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना २०७६।०६।२६
85 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३१२/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२४
86 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३११/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२४
87 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३१०/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२४
88 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०९/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२४
89 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११०२८-११०२९/७४-७५(समावेशी) विविध सेवा, रा‍.प. अनं. द्धितीय श्रेणी ,सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।२४
90 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२३
91 महाकाली अञ्‍चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०४-१६१०८/०७४-७५ (खुला र दलित), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2075/06/23
92 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको बिज्ञापन नं १०९५४/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२२
93 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको बिज्ञापन नं १०९५३/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२२
94 लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको बिज्ञापन नं १०९५२/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२२
95 महाकाली अञ्‍चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०२-१६१०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2075/6/21
96 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५५-१५१६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।२१
97 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९११-१२९१६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/20
98 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७३-१०१७८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2075/06/19
99 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९१०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा 2075/06/18
100 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९०९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2075/06/18
101 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९०८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/18
102 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13923-13925/074-75 (खुला,समावेशी), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-6-18
103 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२१२-१४२१७/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/17
104 लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10668-10669/074-75, (खुला/आ.ज.) विविध, रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075/06/17
105 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५४/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।१७
106 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५३/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।१७
107 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५२/०७४-७५(आ.प्र.),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।६।१७
108 लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६०४-६०८/७४-७५(खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा‍.प. अनं. द्धितीय श्रेणी ,खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१७
109 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२११/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा 2075/06/16
110 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२१०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2075/06/16
111 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८५५-८६०/७४-७५(खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा‍.प. अनं. द्धितीय श्रेणी ,खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१६
112 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२०९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/16
113 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12501/075-76 (आ.प्र.),प्रशासन, समान्य प्रशासन, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, टाइपिष्ट नायव सुब्बा पदको प्रयोगात्मक वेग परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 2075/06/16
114 लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५५५-१२५६०/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१५
115 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14804-14809/074-75, (खुला, समावेशी) विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-6-15
116 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६०३/०७४-७५,(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समुह, सह लेखापाल पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१४
117 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६०२/०७४-७५,(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा,सा.प्र समुह, खरिदार पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१४
118 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८५४/०७४-७५,(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समुह, सह लेखापाल पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१४
119 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८५३/०७४-७५,(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा,सा.प्र समुह, खरिदार पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१४
120 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८५२/०७४-७५,(आ.प्र.) न्याय सेवा,न्याय समुह, डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा सूचना २०७५।६।१४
121 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५५०८-१५५१२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१४
122 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५५४/०७४-७५ (आन्तरिक) सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१२
123 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५५३/०७४-७५ (आन्तरिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१२
124 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं १२५५२/०७४-७५ (आन्तरिक), डिट्ठा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१२
125 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं.१५५०७/०७४-७५ (आन्तरिक), प्रशासन सेवा,सा.प्र. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/६/१२
126 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13504-13509/074-75 (खुला, समावेशी), विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-6-14
127 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10012-10018/074-75 (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय/प्रशासन, (एकीकृ तथा संयुक्त) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/13
128 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०४-१६१०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/13
129 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर बिज्ञापन नं 12209-12209/074-75 (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय/प्रशासन (एकीकृत तथा संयुक्त) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/12
130 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा 2075/06/12
131 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2075/06/12
132 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14803/074-75,आ.प्र. प्रशासन, लेखा, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2075-6-11
133 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14802/074-75, आ.प्र., प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-6-11
134 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०२३-११०२६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2075/06/11
135 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13503/074-75 आ.प्र., नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-6-10
136 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13502/074-75 आ.प्र., न्याय, न्याय,खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-6-10
137 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10011/074-75 (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/10
138 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10010/074-75 (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/10
139 लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10009/074-75 (आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/10
140 काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११९०१/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, टाइपिष्ट नायव सुब्बा पदको प्रयोगात्मक वेग परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 2075/06/10
141 लोक सेवा आयोग, जकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं 12204/074-75 (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/09
142 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरको बिज्ञापन नं 12203/074-75 (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/09
143 लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरको बिज्ञापन नं 12202/074-75 (आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/06/09
144 संशोधन सम्वन्धी सूचना 2075/06/09
145 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३७-११०४३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2075/06/09
146 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸काठमाण्डौको वि.नं. ११५४१-११५४७/०७४-०७५ (खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्शन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2075/06/05
147 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸काठमाण्डौको वि.न ११५३१-११५३६/०७४-०७५ (खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2075/06/05
148 राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075/06/05
149 कृषि सेवा , ला.पो. एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७५।६।४
150 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16678/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा २०७५।६।४
151 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16677/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा २०७५।६।४
152 राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८८९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, चौथो तह, बायोमेडिकल इक्यूपमेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 2075/06/01
153 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५९०/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्ड्स् समूह, चौथो तह, जुनियर मेडिकल रेकर्ड्स असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/06/01
154 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३८३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेन्ट पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
155 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३७८-१४३८२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
156 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३७७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
157 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३७२-१४३७६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
158 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३७०-१४३७१/०७४-७५ (खुला/आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
159 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३६९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/31
160 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12655-12661/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्शन , चौथो तह, अ.हे.व. पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2075/05/31
161 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12646-12652/074-75, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह, अ.न.मी. पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2075/05/31
162 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३६६-१४३६८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
163 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३६५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
164 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३६१-१४३६४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
165 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३६०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
166 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
167 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५८/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
168 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५७/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक स्याम्प्लर पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
169 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५५-१४३५६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
170 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५१-१४३५४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
171 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४३५०/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, ज.मे. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/05/30
172 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेन्ट पदको लिखित नतिजा 2075/02/29
173 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७३-१०१७८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/02/29
174 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/5/28
175 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७१/०७४-७५ (मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075/5/28
176 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१६५-१०१७०/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/5/28
177 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11541-11547/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/28
178 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11540/074-75,(खुला) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/05/28
179 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11537-11539/074-75,(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075/05/28
180 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३३-१०१३९/०७४-७५(आ.प्र., खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा , हे.इ. समुह ,पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७५।५।२८
181 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. 11531-11536/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/05/27
182 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१६३-१०१६४/०७४-७५ (खुला र आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
183 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१६१-१०१६२/०७४-७५ (खुला र आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
184 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१६०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
185 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५९/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
186 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५५-१०१५८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
187 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५३-१०१५४/०७४-७५ (खुला र मधेसी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
188 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५०-१०१५१/०७४-७५ (खुला र महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
189 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१४९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075/5/27
190 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०४४-११०४५/०७४-७५ (खुला/मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेन्ट पदको लिखित नतिजा 2075/05/26
191 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३७-११०४३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/26
192 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11530/074-75, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक , रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/05/26
193 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11528-11529/074-75, व्यवस्थापिका संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी ,प्रेस टेक्निसियन, पदको लिखित नतिजा 2075/05/26
194 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 11522-11527/074-75, (आन्तरिक, खुला/समावेशी) विविध, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/26
195 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७९/०७४-७५ (खुला ) स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२६
196 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७६-१७३७८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२६
197 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७५/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२६
198 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७१-१७३७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२६
199 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२६
200 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13104-13109/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन , चौथो तह, अ.हे.व पदको लिखित नतिजा 2075-5-26
201 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13103/074-75, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-5-26
202 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13097-13102/074-75, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह ,अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075-5-26
203 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13091-13094/074-75, विविध, रा.प.अनं.द्वितीय,सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-26
204 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11516-11521/074-75,(आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
205 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11515/074-75, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
206 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11514/074-75, कृषि, खा.पो.तथा गु.नि., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
207 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11505, 11507, 11510-11513/074-75, (आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) कृषि, मत्स्य, ला.पो. एण्ड डे.डे.,/भेटेरिनरी रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स./नायव पशु सेवा प्राविधिक,/नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
208 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11503-11506,11508-11509/074-75, (खुला तथा समावेशी)नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार,/बागबानी/बालीसंरक्षण/एगृ इको.एण्ड मार्केटिङ, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
209 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३६/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075/5/25
210 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३०-११०३५/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/5/25
211 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13088-13091/074-75, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
212 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13084/074-75 आ.प्र., कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.दिवतीय ,नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
213 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13082-13087/074-75, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./भेटेरीनरी, रा.प.अनं.दिवतीय ,नायव पशुसेवा/ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकीकृत लिखित नतिजा 2075-5-25
214 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13081/074-75 आ.प्र., कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.दिवतीय ,नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
215 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13077-13080/074-75, कृषि, कृषि प्रसार, बागवानी, बाली स‌ंरक्षण रा .प.अनं.दिवतीय ,नायव प्राविधिक सहायक पदको एकीकृत लिखित नतिजा 2075-5-25
216 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13073-13076/074-75, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
217 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13072/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.दिवतीय ,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
218 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13069-71/073-74, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार, सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-2५
219 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 13068/074-75,, इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं.द्वितीय खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075-5-225
220 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११४७३-११४८०/०७४-७५, स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हे.अ. वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७५/५/२५
221 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13943-13944/074-75, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
222 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13906/074-75 आ.प्र., कृषि, कृषि प्रसार, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-25
223 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०२३-११०२६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/25
224 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०२२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
225 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०२१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
226 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१९-११०२०/०७४-७५ (खुला र महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
227 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
228 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
229 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१५ र ११०१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब पशु सेवा प्राविधिक र नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
230 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१४/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
231 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११०१२-११०१३/०७४-७५ (खुला र महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ इरिगेशन इञ्‍जि. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, एशोसिएसन अर्गनाइजर पदको लिखित नतिजा 2075/5/24
232 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11499-11502/074-75, (खुला/समावेशी) इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
233 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11498/074-75, (आन्तरिक ) इञ्जि., सर्भे., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
234 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11496-11497/074-75, (खुला/समावेशी ) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
235 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11495/074-75, (खुला ) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
236 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11493-11494/074-75, (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायव जलविज्ञान सहायक, पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
237 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11491-11492/074-75, (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
238 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँवानेश्वरको बिज्ञापन नं 11490/074-75, (आ.प्र.) इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075/05/24
239 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13936-13942/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन , चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075-5-24
240 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13933-13935/074-75, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-5-24
241 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13931-13932/074-75, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह ,वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-5-24
242 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13926-13930/074-75, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह ,अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075-5-24
243 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15674-15678/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन , चौथो तह ,अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075-5-24
244 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15673/074-75, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., चौथो तह ,ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
245 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15671-15672/074-75, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह ,वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
246 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०२-१५२०४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना 2075/05/23
247 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12655-12661/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/23
248 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12654/074-75,स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., चौथो तह ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/05/23
249 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको विज्ञापन नं. 12653/074-75,स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, चौथो तह, डार्क रुम असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/05/23
250 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12646-12652/074-75, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/05/23
251 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००८-११००९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/23
252 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/23
253 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००५-११००६/०७४-७५ (खुला र महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/23
254 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/23
255 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००२-११००३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब-इञ्‍जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075/5/23
256 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15669-15670/074-75, विविध, रा.प.अनं.दिवतीय ,सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
257 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15668/074-75आ.प्र., विविध, रा.प.अनं.दिवतीय ,सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
258 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15667/074-75, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.दिवतीय ,सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
259 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15663-15666/074-75, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं.दिवतीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
260 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15662/074-75 आ.प्र., वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं.दिवतीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
261 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15660-15661/074-75, कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.दिवतीय ,नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
262 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15659/074-75 आ.प्र., कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., रा.प.अनं.दिवतीय , नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
263 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15656-15658/074-75, कृषि, बाली संरक्षण, रा.प.अनं.दिवतीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
264 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15655/074-75, कृषि, कृषि प्रसार, रा.प.अनं.द्वितीय,नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-23
265 सगरमाथा अञ्‍चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. ११००१/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा 2075/5/22
266 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12641-12643/074-75, (खुला तथा समावेशी) विविध, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/22
267 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12634-12640/074-75,(खुला तथा समावेशी‌) वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/05/22
268 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12633/074-75, (आ.प्र.) वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/05/22
269 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12630-12631/074-75, (खुला तथा समावेशी) वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/22
270 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२२१-१५२२६/०७४-७५ (खला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई., समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/5/22
271 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२२०/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे., समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075/5/22
272 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15651-15654/074-75, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय,अमिन पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
273 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15650/074-75 आ.प्र., इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय,अमिन पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
274 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15649/074-75, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं. द्वितीय, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
275 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15648/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं. द्वितीय, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
276 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15647/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं. द्वितीय, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
277 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15646/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, ज.मे. रा.प.अनं.द्वितीय, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
278 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15643-15645/074-75, इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्वितीय, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
279 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15642/074-75 आ.प्र., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्वितीय, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
280 लोक सेवा आयोग,दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८८/०७४-७५(मधेशी) स्वास्थ्य , रेडियोग्राफी, चौथो, रेडियोग्राफर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
281 लोक सेवा आयोग,दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , हे.इ, चौथो, अ.हे.ब.पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
282 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16174-16179/074-75, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन , चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
283 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16173/074-75, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह , वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-5-22
284 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12625,12628-12629/074-75,(खुला तथा समावेशी) कृषि, मत्स्य/भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक/नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
285 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12626-12627/074-75,(खुला तथा समावेशी) कृषि, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग,/बाली संरक्षण रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
286 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12623-12624/074-75,(खुला तथा समावेशी) इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, एशोसिएशन अर्गनाइजर पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
287 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12616/074-75,(खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
288 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12615/074-75,(आ.प्र.) इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
289 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12613/074-75, इञ्जि., मेट्रोलोजी, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
290 लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12612/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।२१
291 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७९-८८०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद वैद्य पदकाे लिखित नतिजा २०७५।५।२१
292 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७३-१४८७८/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , प.हे.न. चौथो, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
293 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६९-१४८७१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी ), विविध, रा.प.अनं. द्धितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
294 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८/०७४-७५(आ.प्र ), विविध, रा.प.अनं. द्धितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
295 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६-८६७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी ), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्धितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
296 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६५/०७४-७५(आ.प्र. ), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्धितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
297 लोक सेवा आयोग, दाङ कर्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-८६४/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./ भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी, नायव पशु सेवा प्राविधिक /नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२१
298 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२१५-१५२१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
299 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२१३-१५२१४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
300 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२१२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
301 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०८-१५२११/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
302 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
303 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०६/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
304 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०५/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
305 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०२-१५२०४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/21
306 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२०१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/21
307 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16168-16172/074-75, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
308 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16162-16165/074-75 खुला/समावेशी, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
309 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16161/074-75 आ.प्र., वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं. द्वितीय, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
310 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16158-16160/074-75, वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय ,फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
311 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16157/074-75 आ.प्र., वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं.द्वितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
312 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16154-16156/074-75, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी, रा.प.अनं. द्वितीय , नायव पशु सेवा/ नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-21
313 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६०/०७४-७५(खुला ), कृषि, कृषिप्रसार, रा.प.अनं. द्धितीय, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
314 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५७-१४८५९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जि, सर्भे, रा.प.अनं. द्धितीय, अमिन पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
315 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५६/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जि, सर्भे, रा.प.अनं. द्धितीय, अमिन पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
316 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५४/०७४-७५ (खुला) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी ,इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल,‍ जुनियर इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
317 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५३/०७४-७५(खुला), इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्धितीय, खा.पा.स.टे.पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
318 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१-१४८५२/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) , आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी गणक पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
319 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६७७-१०६८३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/20
320 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६७५-१०६७६/०७४-७५ (खुला/मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075/05/19
321 नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको वि.नं. 12608-12611/2074-75(खुला/समावेशी) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/20
322 नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको वि.नं. 12607/2074-75(आ.प्र.) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/06/20
323 नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको वि.नं.12605-12606/2074-75(खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. ¸ मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/05/20
324 नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको वि.नं.12603-12604/2074-75 (खुला/समावेशी) इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी¸ खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075/05/20
325 नारायणी अञ्चल कार्यालय¸हेटौंडाको वि.नं. 12601-12602/2074-75 (खुला/समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क¸ गणक पदको लिखित नतिजा 2075/05/20
326 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६८-१७३६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
327 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६७/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
328 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६४-१७३६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
329 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६३/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२०
330 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५८३-१३५८९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , हे.इ, चौथो, अ.हे.ब.पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१९
331 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६७०-१०६७४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अनमी पदको लिखित नतिजा 2075/5/19
332 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६६७/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/19
333 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६६६/०७४-७५ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/5/19
334 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६६२, १०६६४ र १०६६४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, विभिन्‍न (मत्स्य, ला.पो.एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी) समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, विभिन्न (नायब प्राविधिक सहायक, नायब पशु सेवा प्राविधिक र नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक) पदको लिखित नतिजा 2075/5/19
335 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५९-१७३६२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१९
336 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५८/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१९
337 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16153/074-75, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं. दिवतीय, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075-5-19
338 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16152/074-75 आ.प्र., इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं. द्वितीय, अमिन पदको दरखास्त नपरेको सूचना 2075-5-19
339 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16151/074-75, इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्वितीय,खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075-5-19
340 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६६१ र १०६६३/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, विभिन्‍न (कृषि प्रसार र बाली संरक्षण) समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
341 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५९-१०६६०/०७४-७५ (खुला र महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
342 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
343 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५७/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.सं. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
344 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५५-१०६५६/०७४-७५ (खुला र आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.सं. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
345 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५४/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.सं. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
346 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५२-१०६५३/०७४-७५ (खुला र आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
347 मेची अञ्‍चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६५१/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा 2075/5/18
348 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५८२/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य , मे.ल्या.टे, जनरल मे.ल्या.टे, चौथो, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१८
349 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५८०-१३५८१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो, वैद्य पदको लिखित नतिजा २०७५.५.१८
350 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५७४-१३५७९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य , प.हे.न. चौथो, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१८
351 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12271-12672/2074-75 (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य, हे.ई.¸ अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
352 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12268-12670/2074-75 (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य, प.हे.न.¸ अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
353 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12263-12264/2074-75 (खुला/समावेशी) विविध, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
354 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12262/2074-75 (आ.प्र.) विविध, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
355 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12260-12261/2074-75 (खुला/समावेशी) वन, जनरल फरेष्ट्री, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
356 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12259/2074-75 (आ.प्र.) वन, जनरल फरेष्ट्री, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2075/05/18
357 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०६७/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौं तह, इ.सि.जी. टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 2075-05-17
358 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०६५-१३०६६/०७४-७५ (खुला र पि.क्षे.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफर समूह, पाँचौं तह, रेडियोग्राफर पदको लिखित नतिजा 2075/05/17
359 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०६४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौं तह, फार्मेसी सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-05-17
360 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको 12257-12258/2074-75 (खुला) कृषि, मत्स्य/ला.पो.डे.डे.¸ नायब प्राविधिक सहायक/ नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075/05/17
361 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको 12256 /2074-75 (खुला) इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि., एशोसिएशन अर्गनाइजर पदको लिखित नतिजा 2075/05/17
362 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५६९-१३५७२/०७४-७५(खुला तथा समावेशी ), विविध, रा.प.अनं. द्धितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
363 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको 12255/2074-75 (खुला) इञ्जि., सर्भे, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075/05/17
364 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12253-12254/2074-75 (खुला/समावेशी) इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, खा.पा.स.टे., पदको लिखित नतिजा 2075/05/17
365 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12252/2074-75 (आ.प्र.) इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, खा.पा.स.टे., पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१७
366 जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको वि.नं. 12251/2074-75 (खुला)¸ आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क¸ गणक पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१७
367 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५६५-१३५६८/०७४-७५(खुला तथा समावेशी ), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्धितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
368 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५६४/०७४-७५(आ.प्र. ), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प.अनं. द्धितीय, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
369 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५६१-५६३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./ भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी, नायव पशु सेवा प्राविधिक /नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
370 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५६०/०७४-७५(खुला ), कृषि, कृषिप्रसार, रा.प.अनं. द्धितीय, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
371 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५५५-१३५५९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जि, सर्भे, रा.प.अनं. द्धितीय, अमिन पदको लिखित नतिजा 2२०७५।५।१७
372 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५५४/०७४-७५(मधेशी), इञ्जि, मेट्रोलोजी, रा.प.अनं. द्धितीय, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१७
373 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५५२-१३५५३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्धितीय, खा.पा.स.टे.पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१६
374 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५५१/०७४-७५(खुला) , आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी गणक पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१६
375 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४८८-११४८९/०७४-७५,(खुला र मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
376 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४८४-११४८७/०७४-७५,(खुला/समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह, फार्मेसी सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
377 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४८२-११४८३/०७४-७५,(खुला/महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
378 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४८१/०७४-७५,(खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, पाँचौ तह, मेडिकल रेकर्डस सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
379 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४७४-११४८०/०७४-७५,(खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हे.अ. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
380 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४७३/०७४-७५,(आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, सि.अ.हे.व/हे.अ. पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१६
381 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०५७-१३०६३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075/5/16
382 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०५६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौं तह, सि.अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075.5.16
383 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13921-13922/074-75, विविध, रा.प.अनं. द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-16
384 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13920/074-75 आ.प्र., विविध, रा.प.अनं. द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार सम्मिलित नभएको सूचना 2075-5-16
385 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 1391713919/074-75, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं. द्वितीय ,सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2075-5-16
386 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13916/074-75 आ. प्र., वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., रा.प.अनं.द्वितीय, सिनियर गेम स्काउट पदको नतिजा 2075-5-16
387 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13913/074-75 आ.प्र., कृषि, भेटेरिनरी, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-16
388 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13911-13915/074-75, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी, रा.प.अनं.दिवतीय, नायव पशु सेवा / पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-16
389 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13907-13910/074-75 खुला/समावेशी, कृषि, कृषि प्रसार, रा.प.अनं. द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-16
390 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13906/074-75 आ.प्र., कृषि, कृषि प्रसार, रा.प.अनं. द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-15
391 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13905/074-75, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि., रा.प.अनं.द्वितीय ,एशोसियसन अर्गनाइजर पदको लिखित नतिजा 2075-5-15
392 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13903-13904/074-75, इञ्जि., सर्भे, रा.प.अनं. द्वितीय, अमिन पदको लिखित नतिजा 2075-5-15
393 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13901-13902/074-75, इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प.अनं. द्वितीय, ,खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2075-5-15
394 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४८/०७४-७५(खुला) स्वास्थ्य सेवा , विविध समुह ,बायोमेडिकल इञ्जि उपसमुह,पाँचौ तह, बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
395 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४७/०७४-७५(खुला) स्वास्थ्य सेवा , विविध समुह ,पाँचौ तह, एनेष्थेटिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
396 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४६/०७४-७५(खुला) स्वास्थ्य सेवा , रेडियोग्राफी समुह ,पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
397 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४३-१०१४५/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा , फार्मेसि समुह ,पाँचौ तह, फार्मेसि सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
398 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४२/०७४-७५(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा , फार्मेसि समुह ,पाँचौ तह, फार्मेसि सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
399 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४०-१०१४१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा , मेडिकल रेकर्डस समुह ,पाँचौ तह, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
400 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६३५-१५६४१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, हे.ई.,पाँचौ तह, सि.अ.हे.व./हे.अ. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१५
401 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६३४/०७४-७५ (आन्तरिक) स्वास्थ्य, हे.ई.,पाँचौ तह, सि.अ.हे.व./हे.अ. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१५
402 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४७२/०७४-७५, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाँचौ तह, कविराज/आयुर्वेद सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
403 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०५३-१३०५५/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
404 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०५२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
405 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०५१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, पाँचौं तह, आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
406 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०४६-१३०५०/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौं तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
407 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३३-१०१३९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा , हे.इ. समुह ,पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
408 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३२/०७४-७५(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा , हे.इ. समुह ,पाँचौ तह, सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१५
409 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४६५-११४७१/०७४-७५, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१५
410 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३1/०७४-७५(महिला) ,‍पाँचौ तह, स्वास्थ्य सेवा ,मे. ल्या.टे. समुह ,ज.मे. ल्या.टे. उपसमुह , ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित लिखित नतिजा २०७५।५।१४
411 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३०/०७४-७५(आ.प्र) ,‍पाँचौ तह, स्वास्थ्य सेवा ,मे. ल्या.टे. समुह ,ज.मे. ल्या.टे. उपसमुह , ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित लिखित नतिजा २०७५।५।१४
412 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) ,‍पाँचौ तह, स्वास्थ्य सेवा , जनरल नर्सिङ समुह ,स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१४
413 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14349/074-75, स्वास्थ्य, विविध, एनेस्थेसिया,पाँचौ ,एनेस्थेटिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
414 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14348/074-75, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी,पाँचौ , रेडियोग्राफर पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
415 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14347/074-75, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी,पाँचौ, फिजियोथेरापी सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
416 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14345-14346/074-75, स्वास्थ्य, फार्मेसी,पाँचौ, फार्मेसी सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
417 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14344/074-75, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस,पाँचौ , मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
418 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14339-14343/074-75, स्वास्थ्य, हे.ई.,पाँचौ, हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
419 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६३२-१६५३३/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य, हेल्थ एण्ड एजुकेशन¸ पाँचौ तह स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदमा कुनैपनि उम्मेदवार छनौट नभएको सम्वन्धी सूचना २०७५।०५।१४
420 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14338/074-75, (आ.प्र.) स्वास्थ्य, हे.ई.,पाँचौ ,सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
421 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14336-14337/074-75, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.,पाँचौ,ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
422 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६३१/०७४-७५, (खुला), स्वास्थ्य, आयुर्वेद¸जनरल आयुर्वेद¸ पाँचौ तह कविराज/आयुर्वेद सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१४
423 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14335/074-75, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद,पाँचौ, आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
424 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६३०/०७४-७५, (आन्तरिक), स्वास्थ्य, प.हे.न.,पाँचौ तह पब्लिक हेल्थ नर्स पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१४
425 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५७/०७४-७५ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१४
426 लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६२६-१५६२९/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ तह स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।१४
427 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14334/074-75, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री,पाँचौ ,डेण्टल हाइजिनिष्ट पदमा कुनै पनि उम्मेद्वार लिखित परीक्षाबाट उत्तिर्ण नभएको सूचना 2075-5-14
428 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14329-14333/074-75, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ , स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा 2075-5-14
429 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५१-१७३५६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१३
430 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१३
431 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४६-१७३४९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१३
432 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४३-१७३४५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१३
433 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३६-१७३४२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१३
434 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धि सूचना २०७५।५।७
435 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६२४/०७४-७५ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/६
436 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14328/074-75, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,रा.प.अनं.प्रथम, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-6
437 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14325/074-75, विविध,रा.प.अनं.प्रथम , कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-6
438 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14324/074-75, वन, हात्तीसार,रा.प.अनं.प्रथम , नायब सुब्बा पदको लिखित नतिजा 2075-5-6
439 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०४४-१३०४५/०७४-७५ (खुला/मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/५
440 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४६३-११४६४/०७४-७५, नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/५
441 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४६१-११४६२/०७४-७५, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/५
442 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४५५-११४६०/०७४-७५, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/५
443 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४५२-११४५४/०७४-७५, नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/५
444 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४५०-११४५१/०७४-७५, नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, असिष्टेण्ट वोटानिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५/५/४
445 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४४४-११४४९/०७४-७५, नेपाल वन सेवा, ज.फ./फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/४
446 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४४१-११४४३/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/३
447 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४३२-११४३५,११४४०/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य, ला.पो.एण्ड.डे.डे., भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक/पशु सेवा/स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/३
448 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14320/074-75, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे.,रा.प.अनं.प्रथम , पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 2075-5-5
449 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विभिन्न बिज्ञापन नं.हरु, कृषि ,रा.प.अनं.प्रथम प्राविधिक सहायक पदको एकीकृत लिखित परीक्षाको नतिजा 2075-5-5
450 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४३१,११४३६-११४३९/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार, वाली विकास, वाली संरक्षण, एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/३
451 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14316/074-75, इञ्जि, केमिष्ट्री,रा.प.अनं.प्रथम, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-5-5
452 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14312/074-75, इञ्जि., सर्भे ,रा.प.अनं.प्रथम , सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-5-5
453 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14310/074-75, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी ,रा.प.अनं.प्रथम ,टेक्निकल असिष्टेन्ट पदको लिखित नतिजा 2075-5-5
454 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14308/074-75, इञ्जि., मेटेरियोलोजी,रा.प.अनं.प्रथम ,मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-5
455 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14307/074-75, इञ्जि., मेट्रोलजी,रा.प.अनं.प्रथम ,सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-5-4
456 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14306/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.,रा.प.अनं.प्रथम ,सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075-5-4
457 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14304/074-75, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.,रा.प.अनं.प्रथम ,सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-5-4
458 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14303/074-75, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी,रा.प.अनं.प्रथम ,सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-5-4
459 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३४-१७३३५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।४
460 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३३/०७४-७५ (खुला) शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।४
461 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३२/०७४-७५ (दलित) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुरातत्व अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।५।४
462 लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६२५/०७४-७५ (महिला)शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५।०५।०४
463 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14301/074-75, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क,रा.प.अनं.प्रथम , सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-5-4
464 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२१-१०१२३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) ,‍रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,‍विविध, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।३
465 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक को लिखित नतिजा २०७५।५।३
466 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२०/०७४-७५(खुला) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी , वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ रेन्जर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।३
467 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११८-१०११९(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी , वन, जनरल फरेष्ट्री,‍ रेन्जर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।३
468 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४३०/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५/५/२
469 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४२४-१४४२९/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/२
470 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४२३/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१
471 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४२१-११४२२/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१
472 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४१९-११४२०/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१
473 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११४-१०११५/०७४-७५ ,१०११७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) ,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी , कृषि, ला.पो एण्ड डे.डे. /भेटेरिनरी, पशु सेवा प्राविधिक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकीकृत लिखित नतिजा २०७५।५।२
474 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११३/०७४-७५ र १०११६/०७४-७५ (खुला) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी , कृषि, कृषि प्रसार र बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको एकीकृत लिखित नतिजा २०७५।५।२
475 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०९-१०११२/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सर्भे,‍रा.प.अनं.प्रथम,‍सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२
476 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०६/०७४-७५ (महिला) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी ,इञ्जि. मेकािनकल, नि.उ.स.,‍ सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2075/5/2
477 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०४-१०१०५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी ,इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल,‍ सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।५।२
478 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०३/०७४-७५ (महिला) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी , इञ्जि., जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी, असिष्टेण्ट हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।५।१
479 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०३९-१३०४३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१
480 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०१/०७४-७५ र १०१०२/०७४-७५ (खुला) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी , इञ्जि., सिभिल, जनरल र इरिगेशन उपसमुह, सब–इञ्जिनियर पदको एकीकृत लिखित नतिजा २०७५।५।१
481 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४१७-११४१८/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३१
482 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४०७-११४१०/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सवइन्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३१
483 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४०२-६,११-१६/०७४-७५, नेपाल इन्जि सेवा, सिभिल समूह, जनरल,हाइवे,इरिगेशन,हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सवइन्जिनियर/जलविज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३०
484 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०३८/०७४-७५ (दलित), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३१
485 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०३५-१३०३६ र १३०३७/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री र स्वाइल एण्ड वा.क. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्जर/भू-संरक्षण सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/०४/३१
486 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०२२-१३०२४, १३०२५-१३०२७ र १३०३२-१३०३४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य, ला.पो. एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्रा.स./प‍.से.प्रा./प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा २०७५/०४/३१
487 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५६२३/०७४-७५ (महिला), विविध, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।३१
488 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०१६-१३०१८, १३०१९-१३०२१, १३०२८-१३०२९ र १३०३०-१३०३१/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार, बागवानी, बाली संरक्षण र एगृ इको मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३१
489 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३०१५/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, असिष्टेन्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५/०४/३०
490 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३००९-१३०१४/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३०
491 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३००८/०७४-७५ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३०
492 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३००७/०७४-७५ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५/४/३०
493 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२५/०७४-७५ (मधेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अर्थशास्त्री पदको लिखित नतिजा २०७५।४।३०
494 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२१-१७३२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।३०
495 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२०/०७४-७५ (खुला) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।३०
496 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१८-१७३१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, वोटानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा २०७५।४।३०
497 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१४-१७३१७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको लिखित नतिजा २०७५।४।३०
498 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. ११४०१/०७४-७५, नेपाल आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, तथ्याङ्क सहायक/सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५/४/२९
499 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५६२२/०७४-७५(खुला) वन, जनरल फरेष्ट्री,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ,रेञ्जर पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।३०
500 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं.१५६२१/०७४-७५ (आ.ज.) कृषि, खा.पो. तथा गु.नि.,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।३०
501 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५६१३-१५६१५, १५६२०/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे./भेटेरिनरी,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी पशु सेवा प्राविधिक/ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।३०
502 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६११, १५६१२, १५६१६-१५६१७, १५६१८, १५६१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि, कृषि प्रसार/बागबानी/बालीसंरक्षण/ एगृ.इको., माटो विज्ञान समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।२९
503 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३००६/०७४-७५ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/०४/२९
504 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. १५६०८-१५६१०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जि., सर्भे,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।२९
505 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६०७-१५६०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।२९
506 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६०४-१५६०५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ.,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।२९
507 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३००२-१३००५/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे र इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/०४/२९
508 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१०-१७३१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२९
509 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७५।०४।२९
510 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०९/०७४-७५ (महिला) वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सर्भेक्षण/ अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२९
511 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५६०१-१५६०३/०७४-७५, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।२९
512 पश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं १३००१/०७४-७५ (खुला), आ.यो.तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा 2075/4/28
513 लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालित नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना !! २०७५/०४/२८
514 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०२-१७३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२८
515 इञ्जि सेवा, सिभिल समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७५।४।२७
516 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९९-१७३०१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२७
517 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९३-१७२९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२७
518 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८७-१७२९२/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२७
519 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८२-१७२८६/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२५
520 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२५
521 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७५-१७२८०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, योजना अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२५
522 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७०-१७२७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२४
523 सुर्खेतमा संचालन भएको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/४/२३
524 नेपाली सेनाको सैन्य पदको जाजरकोटमा संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/४/२१
525 लाेक सेवा अायाेग, नारायणी अन्चल कार्यालय हेटौंडाबाट सिमरा, वारामा सन्चालित नेपाली सेनाकाे वि‍.न‌ं.74/75/54 सैन्य पदकाे लागि लिइएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना 2075/04/22
526 लाेक सेवा अायाेग, नारायणी अन्चल कार्यालय हेटौंडाबाट सन्चालित नेपाली सेनाकाे वि‍.न‌ं.74/75/54 सैन्य पदकाे लागि लिइएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना 2075/04/21
527 लाेक सेवा अायाेग मेची अञ्चल कार्यालय इलामद्वारा मिति २०७५/०४/१९ मा सञ्चालित नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७४-७५/५४ भैरवीदल गण भर्ना केन्द्रकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको २०७५/०४/२२
528 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६७-१७२६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली विकास समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२१
529 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६२-१७२६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बागवानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बागवानी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२१
530 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट लिइएको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाडा ब्यारेक, जुम्लाको वि.नं. ०७४/७५/५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ! २०७५/०४/२१
531 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५६-१७२६१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।२०
532 म.क्षे.नि.¸काठमाण्डौको वि.न. ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद) , रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्वन्धी सूचना २०७५।०४।१८
533 म.क्षे.नि.¸काठमाण्डौको वि.न. ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त (न्याय, प्रशासन, लेखापरीक्षण, व्यवस्थापिका संसद), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।१८
534 म.क्षे.नि.¸काठमाण्डौको वि.न‌ं. ११३०२-११३०६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।०४।१८
535 पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०७/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/५/१८
536 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15502-15506/074-75 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-17
537 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५।४।१७
538 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/०४/१७
539 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सूचना प्रविधि सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना २०७५।४।१६
540 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१६
541 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) परराष्ट्र. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१६
542 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१६
543 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५०-१७२५५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१६
544 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४९/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१६
545 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४३-१७२४८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
546 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४२/०७४-७५ (मधेसी) इञ्जि. सेवा, सि.ए.अ.इ. समूह, सि.ए.अ. उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
547 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४०-१७२४१/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जि. जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
548 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३८-१७२३९/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
549 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३६-१७२३७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
550 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
551 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३४/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
552 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३३/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
553 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३०-१७२३२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
554 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२७-१७२२९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
555 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२५-१७२२६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१५
556 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२३-१७२२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/१४
557 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२०-१७२२२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/१४
558 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२१४-१७२१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/१४
559 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०९-१७२१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१२
560 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०४-१७२०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५।४।१०
561 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९९-१७२०३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७५/४/९
562 केन्द्रीय कार्यालयको स्वास्थ्य सेवाको पुनर्योग नतिजा २०७५/४/८
563 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९६-१७१९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) आर्थीिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।४।८
564 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना २०७५/३/२२
565 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना २०७५/३/२२
566 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17194/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
567 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17193/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
568 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17192/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
569 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17191/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
570 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17190/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
571 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17189/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
572 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17188/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
573 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17187/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
574 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17186/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
575 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17185/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
576 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17184/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
577 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17183/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
578 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17182/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
579 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17181/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
580 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17180/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
581 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17179/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
582 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17178/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
583 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17176-17177/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
584 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17175/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
585 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17174/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
586 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17173/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
587 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17172/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी), नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
588 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17171/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
589 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17168-17170/074-75 (समावेशी) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
590 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17167/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
591 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17163-17166/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
592 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17162/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
593 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17158-17161/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
594 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17157/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
595 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17155-17156/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
596 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17154/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
597 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17151-153/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
598 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17150/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
599 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17146-17149/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
600 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17145 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
601 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17143-17144/074-75 (समावेशी), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
602 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17142/074-75(आ.प्र), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
603 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17141/074-75 (महिला) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
604 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17140/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
605 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
606 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
607 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17132-17133/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
608 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17131/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
609 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17130/074-75,(खुला), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
610 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17129 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
611 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17124-28 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
612 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17123 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
613 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17121-22 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
614 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17120 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
615 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17119 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
616 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17118 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
617 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17116-17 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
618 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17115 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
619 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17114 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
620 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17113 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
621 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17112 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
622 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17109-11 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
623 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17108 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
624 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17107 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, नवौं तह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
625 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17106 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
626 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17105 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
627 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17104 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
628 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17103 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
629 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17102 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
630 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17101 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
631 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17099-17100 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
632 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17098 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
633 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17097 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
634 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17093-96 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
635 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17092 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।३।१९
636 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५११/०७४–७५ र १६५१३/०७४–७५ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र राजश्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७५/३/१३
637 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५, खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योगको नतिजा सम्वन्धी सूचना २०७५/३/११
638 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२९/०७४-७५( मधेसी), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
639 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२८/०७४-७५(दलित), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
640 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२६-१६५२७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
641 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२४-१६५२५/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
642 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१९-१६५२३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
643 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१८/०७४-७५(खुला), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
644 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१७/०७४-७५(खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।३।९
645 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७४-७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/०३/०७
646 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504-13509/074-75, विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 2075-03-06
647 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०४-१६१०८/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५।०३।०५
648 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२०५-१२२०९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/३/५
649 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14212-14217/074-75,(खुला तथा समावेशी), रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना २०७५।३।४
650 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५।०३।०४
651 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/३/४
652 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12911-12916/074-75, विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 2075-03-04
653 राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 14804-14809/074-75,(खुला तथा समावेशी) ,रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा साे सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना २०७५।३।४
654 नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं १२५५५-१२५६०/०७४-७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/०३/०३
655 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५५-१५१६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०६५।३।३
656 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/074-75, विभिन्न सेवा, समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 2075-03-03
657 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०८-१५५१२/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५।०३।०२
658 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०४-१०६०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७५/०३/०२
659 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१५/०७४-७५( आ.प्र.), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
660 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१४/०७४-७५( आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
661 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१३/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
662 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१२/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
663 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५११/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
664 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१०/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
665 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५०९/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२६
666 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९-१७०९१/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२४
667 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८८/०७४-७५, (आ.प्र.) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/२/२४
668 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८७/०७४-७५, (महिला) विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२३
669 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८६/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२३
670 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८५/०७४-७५,(आ.प्र.) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५/२/२३
671 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८४/०७४-७५(महिला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२२
672 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८२-१७०८३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२२
673 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८१/०७४-७५(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२२
674 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८०/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२१
675 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि इञ्जि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२१
676 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७८/०७४-७५(मधेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२१
677 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७७/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२१
678 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७६/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१८
679 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७५/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१८
680 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७४/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१७
681 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७३/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१७
682 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७२/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१७
683 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७१/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१७
684 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७०/०७४-७५(महिला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१५
685 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१५
686 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६८/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।१५
687 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६७/०७४-७५(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
688 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
689 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६५/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
690 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
691 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटालर्जिकल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
692 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६२/०७४-७५(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
693 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
694 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५९-१७०६०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
695 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
696 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५७/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
697 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५५-१७०५६/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
698 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
699 केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।२।२
700 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५२/०७४-७५(खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१।३१
701 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१।३१
702 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४९-१७०५०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७५।१।३१
703 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह निर्देशक÷प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
704 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, एघारौं तह प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
705 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४५/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
706 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४४/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
707 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४३/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, एघारौं तह प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
708 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
709 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४१/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
710 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
711 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३९/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
712 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३८/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
713 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
714 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
715 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३५/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
716 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३४/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
717 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३३/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
718 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
719 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३१/०७४-७५(महिला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
720 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
721 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२९/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
722 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२८/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
723 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२७/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिज उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
724 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
725 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२५/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
726 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२४/०७४-७५(महिला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
727 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२३/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
728 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, कार्डियोथोरासिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
729 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२१/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
730 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
731 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१९/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
732 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१८/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
733 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
734 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
735 लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१५/०७४।७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा २०७५।१।६
736 नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।१।३
737 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०८/०७४-७५ (आ.ज.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/१२।२६
738 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०४-१६५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।२७
739 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०३/०७४-७५(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको मामिला विश्लेषण अभ्यासको परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धमा २०७४।१२।२३
740 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ७०८-७१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४/१२/२०
741 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५४३/०७३-७४(खुला),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।२०
742 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह सहसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१२।१८
743 सुर्खेतमा लिखित परीक्षा संचालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ४१/०७४-७५, सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४/१२/१९
744 कालीकोटमा लिखित परीक्षा संचालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ४१/०७४-७५, सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४/१२/१७
745 बर्दियामा लिखित परीक्षा संचालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ४१/०७४-७५, सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४/१२/१६
746 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 206-212/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन , ने.पा.एण्ड वा.ला., गेमस्काउट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१२।१५
747 कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाबाट लिइएको श्री २४ नं. बाहिनी अड्डा देवलडाडा ब्यारेक, जुम्लाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा !! २०७४/१२/१४
748 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४।१२।१३
749 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४।१२।१२
750 नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७४-७५/४१ पशुपतिप्रसाद गण भर्ना केन्द्रकाे सैन्य पदको लाेक सेवा अायाेग मेची अञ्चल कार्यालय इलामद्वारा मिति २०७४/१२/१० मा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । २०७४/१२/१२
751 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ७०८-७१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणीविहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।१०
752 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको बिज्ञापन नं १२९०२-१२९०७/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४।१२।९
753 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०३/०७४-७५(आ.प्र.),प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।८
754 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०२/०७४-७५(आ.प्र.),न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।८
755 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०१/०७४-७५(आ.प्र.),न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।८
756 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४२०२-१४२०८/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४।१२।८
757 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१४/०७४-७५(खुला),वन सेवा, वोटनी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।७
758 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१३/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।७
759 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१२/०७४-७५(आ.ज.),वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।७
760 सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०२-१५५०६/०७४-७५,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४।१२।७
761 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१२।६
762 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०११/०७४-७५(खुला),कृषि सेवा, भेटेरिनरी. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।६
763 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१०/०७४-७५(महिला),कृषि सेवा, बाली संरक्षण. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/१२।६
764 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००९/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, बाली विकास. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।६
765 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15715-15718/073-74,सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको कार्यक्रम तोकीएको सूचना २०७४।१२।७
766 सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15694/073-74,अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको कार्यक्रम तोकीएको सूचना २०७४।१२।७
767 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००८/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।५
768 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००७/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१२।५
769 पूर्व प्रकाशित सूचना नं. ६६६, ६६७ र ६६८ को अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७४/१२/४
770 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 206-212/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन , ने.पा.एण्ड वा.ला., गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।१२।५
771 हेटौडाको वि.नं. ४०७-४१३/०७३-७४(खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४/१२/०२
772 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10204-10206/073-74, इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी, खा.पा.स.टे.पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरीएको सूचना 2074-12-01
773 सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दिक्तेलको बिज्ञापन नं 201-205/073-74,(खुला तथा समावेशी)वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।११।३०
774 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००६/०७४-७५(महिला),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/११/२९
775 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।११।२९
776 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००४/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/११/२९
777 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००३/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।११।२०
778 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 805-811/073-74, (खुला तथा समावेशी) वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ, श्रेणी विहिन गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पूनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७४।११।२३
779 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ७०१-७०७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणीविहिन, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।११।२३
780 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12650-12654/073-74, ( आ.प्र./खुला/समावेशी)सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम 2074/11/21
781 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००२/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।११।१८
782 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००१/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।११।१८
783 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।११।१६
784 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸दिपायलको वि.नं. ९०७-९१३/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन¸ ने.पा.एण्ड वा.ला.¸श्रेणी विहीन¸ गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2074/11/13
785 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 805-811/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणी विहीन गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४।११।१३
786 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४/११/११
787 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 351-356/073-74, (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहिन वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।११।१०
788 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणीविहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४।११।९
789 राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 751/073-74, वन, जनरल फरेष्ट्री, वन रक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-08
790 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 601-607/073-74 वन, जनरल फरेष्ट्री, वन रक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-07
791 काठमाडौंकाे वि.न. ३०८-३१४/२०७३-७४, वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदकाे पुनर्याेग सम्वन्धी सूचना २०७४/११/४
792 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 901-906/073-74, (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।११।०६
793 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 107-114/073-74(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन , ने.पा.एण्ड वा.ला., गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 2074/11/6
794 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 801-804/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।११।०३
795 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 101-107/073-74,(खुला तथा समावेशी)वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।११।२
796 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13600-136001/073-74, विविध, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-01
797 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13599/073-74, विविध , सहायक महिला विकास निरीक्षक, पदको लिखित नतिजा 2074-11-01
798 महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५१-९५५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणीविहिन, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।११।१
799 काठमाण्डौको वि.नं. ३०८-३१४/०७३-७४(खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४/१०/२९
800 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १५१-१५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणीविहिन, वनरक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७४।१०।२८
801 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13944-13946/073-74(खुला,समावेशी),सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको लिखित नतिजा 2074-10-24
802 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, वागलुङ्गको वि.नं. १३९४३/०७३-७४(आ.प्र) सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन 2074-10-24
803 पुनर्योग नतिजा २०७४।१०।२३
804 नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको बिज्ञापन नं १२६६०-१२६६१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।२३
805 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६२३-११६२५/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।२२
806 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६२२/०७३-७४(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।२२
807 हेटौडाको वि.नं. ४०१-४०६/०७३-७४(खुला/समावेशी), वन सेवा, ज.फ. समूह, श्रेणी विहिन, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/१०/२०
808 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. ५०१-५०६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहिन, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१०।२१
809 कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको बिज्ञापन नं 15241-15245/073-74(खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा ,ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणमा सफल हुने उम्मेदवारको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ! २०७४/१०/१७
810 कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको बिज्ञापन नं 15240/073-74(आ.प्र.), नेपाल वन सेवा ,ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ! २०७४/१०/१७
811 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङको वि.नं. ५५६-५६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणीविहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।१६
812 काठमाण्डौको वि.न. ३०१-३०७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ज.फ. समूह, श्रेणी विहिन, वन रक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/१०/१५
813 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको बिज्ञापन नं 10694-10696/073-74,(खुला तथा समावेशी), विविध, सहायक महिला विकास निरीक्षक, पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।१०।१४
814 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको वि.नं. ५५१-५५५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।१३
815 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. ५०१-५०६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।१२
816 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४९०२-१४९०५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।१०
817 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504/073-74(आ.प्र.) , प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको पुनर्नयोग नतिजा २०७४।१०।५
818 राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४९०१/०७३-७४ (आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।५
819 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५८/०७३-७४ (महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।५
820 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५७/०७३-७४ (आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।५
821 राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०५/०७३-७४, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१०।५
822 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. १४२१२/०७३-७४, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।१०।५
823 दिपायलको वि.नं. १५७२४-१५७२६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/१०/०४
824 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 11048-11052/073-74,(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७४।१०।०४
825 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13505-13511/073-74,(खुला तथा समावेशी) , एकीकृत, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।१०।१
826 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३१३-११३१९/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) एकिकृत तर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।३०
827 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं १२५५५-१२५६१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) एकिकृत तर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२९
828 महेन्द्रनगरको वि.नं १६१९१/०७३-७४(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/९/२९
829 पोखराको वि.नं १३१६५/०७३-७४(आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/९/२८
830 पोखराको वि.नं १३१६४/०७३-७४(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा २०७४/९/२७
831 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को बिज्ञापन नं 15513-15519/073-74, एकीकृत तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२६
832 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12205-12210/073-74,एकीकृत तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२६
833 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17278/073-74 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौँ तह, फार्मेसी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा २०७४।९।२६
834 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०५-१४८१०/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/२७
835 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10237-10238/073-74, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074/09/27
836 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504/073-74(आ.प्र.) , प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2२०७४।९।२5
837 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13503/073-74,(आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन,खरिदार पदको लिखित नतिजा २०७४।०९।२५
838 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13502/073-74,(आ.प्र), न्याय, न्याय,डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२५
839 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/073-74, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-9-25
840 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15248/073-74, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2074/09/24
841 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०४/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/२४
842 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०३/०७३-७४, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/२४
843 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13854/073-74, प्रशासन, लेखा, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-9-24
844 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13853/073-74, प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-9-24
845 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13852/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय ,डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा 2074-9-24
846 राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०२/०७३-७४, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ,डिठ्ठा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/२३
847 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. १४२१२-१४२१७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/२३
848 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12554/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२२
849 लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको वि.नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४(खुला/समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।९।२२
850 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१८/२०७३।७४ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-9-22
851 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12911/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा 2074-9-20
852 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12553/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२०
853 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12552/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।२०
854 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12910/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-9-19
855 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12909/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-9-19
856 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11043-11047/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना 2074/09/19
857 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको बिज्ञापन नं 10688-10693/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना 2074/09/19
858 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15512/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
859 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15511/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
860 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15510/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
861 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15509/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
862 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12204/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
863 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12203/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
864 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12202/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१८
865 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय¸ महेन्द्रनगरको वि‍.नं. १६१८८-१६१९०-२०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल विविध सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-9-18
866 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको विज्ञापन नं 14211/073-74 (आ.प्र), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/१८
867 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको विज्ञापन नं 14210/073-74 (आ.प्र), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/१८
868 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14209/073-74(आ.प्र), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, खरिदार पदको लिखित नतिजा २०७४/०९/१८
869 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको विज्ञापन नं 13941-13942/073-74 (खुला/महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/१८
870 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13595-13598/073-74,विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७४/९/१८
871 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11312/073-74(आ.प्र.) लेखापरीक्षण सेवा,रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
872 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11311/073-74(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
873 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11310/073-74(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
874 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11309/073-74(आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
875 महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं 16185-186/073-74, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. सिनियर गेम स्काउट पदको शारिरीक तन्दुरस्ती परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना २०७४।९।१७
876 कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15154/073-74, प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
877 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15153/073-74, प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१७
878 लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको वि.नं. १५१५२/०७३-७४ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।९।१७
879 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15246-15648/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी संशोधित सूचना २०७४।९।१६
880 नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५-१६, सैन्य पदमा श्री उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७४/९/१६
881 नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५-१६, सैन्य पदमा श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७४/९/१६
882 लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालयबाट संचालित श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा, तेघरी ब्यारेक, कैलाली सैन्य भर्ना केन्द्र कैलालीको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४।९।१४
883 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय , बुटवलको बिज्ञापन नं 13586/073-74,नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको लिखित नतिजा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७४।०९।१२
884 मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं १०६०५-१०६११/०७३-७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/९/१३
885 लोक सेवा आयोग, सुर्खेतबाट संचालन भएको ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोटको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४/९/११
886 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२९०-१२२९३/०७३-७४,सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता मिति संशोधन सूचना २०७४/९/१३
887 पुनर्योग सम्बन्धी नतिजा २०७४।९।६
888 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(खुला) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७४।९।६
889 केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा २०७४।९।६
890 लोक सेवा आयोग, जुम्लाबाट संचालन भएको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाडा ब्यारेक, जुम्लाको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४/९/११
891 लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलबाट संचालित श्री समरजीत गुल्म, बाजुरा सैन्य भर्ना केन्द्र बाजुराको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४।९।११
892 लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलबाट संचालित श्री गरुडदल गण, दह व्यारेक, डडेल्धुरा सैन्य भर्ना केन्द्र डडेल्धुराको सैन्य पदको लिखित नतिजा २०७४।९।११
893 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10955-10961/073-74 (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-09-11
894 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11043-११०४७/073-74,नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2074/09/06
895 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10194-10200/073-74, स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह चौथो तह, अ.हे.व. पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 2074/09/06
896 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७४/९/६
897 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14208/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा २०७४।०९।०६
898 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को वि.नं. १५६११-१५६१५/०७३-७४,(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह हे.अ. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/९/५
899 सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को वि.नं. १५६१०/०७३-७४,(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७४/९/५
900 राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 14890-896/073-74,फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको पुनर्याेग नतिजा 2074-9-5
901 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14397-402/073-74,अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2074.9.5
902 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७४/९/५
903 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५४३-११५४९/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न.समूह, चौथो तह, अ.न.मी पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७४/९/५
904 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10012-10017/073-74,(खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074/09/04
905 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10201/073-74,गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको लिखित नतिजा 2074/08/23
906 महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०५-१६११०/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा २०७४/९/३
907 नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको विज्ञापन नं १२६११-१२६१७/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना २०७४/९/२
908 जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२९०-१२२९३/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७४/९/२
909 जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२८३-१२२८९/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७४/९/२
910 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२८१-१२२८२/०७३-७४ (खुला र मधेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा २०७४/९/१
911 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७९-१२२८०/०७३-७४ (खुला र महिला), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा २०७४/९/१
912 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७८/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७४/९/१
913 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७७/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७४/९/१
914 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७२-१२२७६/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२९
915 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७०-१२२७१/०७३-७४ (खुला र महिला), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२९
916 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२६८-१२२६९/०७३-७४ (खुला र महिला), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२९
917 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२६६-१२२६७/०७३-७४ (खुला र महिला), आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२९
918 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५९-१२२६५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२९
919 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५८/०७३-७४ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२८
920 जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५१-१२२५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२८
921 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10954/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा 2074-09-01
922 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10953/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-09-01
923 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10952/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-09-01
924 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10011/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा २०७४।०८।२८
925 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10010/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा २०७४।०८।२८
926 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10009/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा २०७४।०८।२८
927 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४५२-४५६/०७३–७४(खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।०८।२८
928 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४५-४५१÷०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड.वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।०८।२८
929 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०४/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
930 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०३/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
931 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४४÷०७३–७४ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड.वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 2074.8.27
932 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०२/०७३-७४(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
933 महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०४/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा,लेखा समूह, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
934 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४२-४४३/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।०८।२८
935 महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०३/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
936 महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं १६१०२/०७३-७४,(आ.प्र), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
937 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२८२/०७३-७४(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२४
938 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७९-१७२८१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२४
939 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७८/०७३-७४(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२४
940 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 13104-13106/073-74,विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक, पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२४
941 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10178/073-74,महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२४
942 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४०-४४१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प.स्वा.प्रा.पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
943 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३९/०७३–७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बालिसंरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
944 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३७-४३८/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे.समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
945 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३६/०७३–७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्य समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
946 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३५/०७३–७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
947 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३२-४३४/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स.पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
948 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२५-४३१/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
949 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२५/०७३–७४ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
950 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२४/०७३–७४ (महिला), नेपाल इञ्जि सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सहायक स्याम्पलर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
951 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२३/०७३-७४ (खुला), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी वेल्डर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
952 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२२/०७३–७४ (खुला), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
953 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14420/073-74,अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको लिखित नतिजा ११५
954 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14416/073-74,मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको लिखित नतिजा ०७४।८।२७
955 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14415/073-74,खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको लिखित नतिजा २०७४।८।२७
956 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०८-१४४१४ (खुला/÷समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ.समूह, चौथो तह अ.हे.व.पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
957 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे.समूह, जनरल मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
958 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०३-१४४०६(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्यपदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२७
959 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४३९७-१४४०२/०७३–७४ (खुलातथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी.पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२६
960 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६२८/०७३-७४(खुला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, क्षेत्र सहायक पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
961 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६२६-११६२७/०७३-७४(आ.प्र. र खुला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, काउन्टर सहायक पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
962 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६१५-११६२१/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
963 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६१४/०७३-७४(आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
964 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६१३/०७३-७४(खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा २०७४८/२७
965 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०७-११६१२/०७३-७४(आ.प्र. खुला/समावेशी), वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२७
966 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०४-११६०६/०७३-७४(आ.प्र. खुला र दलित), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
967 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०१-११६०३/०७३-७४(आ.प्र. खुला र मधेशी), कृषि सेवा, एगृ इको मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
968 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९९-११६००/०७३-७४(खुला र आ.ज), कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
969 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९७-११५९८/०७३-७४(खुला र महिला), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
970 प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१६१-१३१६३/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४/८/२६
971 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको वि.नं. १३९१२ र १३९१५/०७३-७४, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अहे.ब./मलेरिया इन्स्पेक्टर पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना २०७४।०८।२७
972 प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१६०/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
973 प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१५८-१३१५९/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
974 प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१५७/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
975 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९६/०७३-७४(दलित), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
976 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८९-११५९५/०७३-७४(आ.प्र., खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
977 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८७-११५८८/०७३-७४(खुला र महिला), इन्जि. सेवा, जयोलोजिी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक स्याम्पलर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
978 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८४-११५८६/०७३-७४(आ.प्र.,खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.मौ.वि.स. पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
979 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८०-११५८३/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२६
980 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७७-११५७९/०७३-७४(खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२५
981 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७४-११५७६/०७३-७४(आ.प्र,खुला र मधशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, जुनियर फोरम्यान/मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२५
982 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७२-११५७३/०७३-७४(खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उम-समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव जलविज्ञान सहाहयक पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२५
983 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६९-११५७१/०७३-७४(आ.प्र,खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा २०७४/८/२५
984 मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं ११५६४-११५६८/०७३-७४(आ.प्र./खुला/समावेशी), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा २०७४/८/२५
985 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५५-१३१५६/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
986 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५४/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
987 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५३/०७३-७४(खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
988 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४९-१३१५२/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
989 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४८/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
990 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४५-१३१४७/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
991 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४३-१३१४४/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ इरिगेशन इञ्‍जि. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, एशोसिएसन अर्गनाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२६
992 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९७-९००/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२५
993 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९१-८९६/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), वन सेवा, ज. फ.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२५
994 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९०/०७३-७४(आ.प्र.), वन सेवा, ज. फ.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना २०७४।८।२५
995 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४१-१३१४२/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५
996 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४०/०७३-७४(खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५
997 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३६-१३१३९/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५
998 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३४-१३१३५/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५
999 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३२-१३१३३/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल आर्थक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, गणक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५
1000 प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१२५-१३१३१/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना २०७४।८।२५