Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

वातावरण मापदण्ड

·        वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·        नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड,२०५९

·        औद्योगिक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्धी ३ ओटा निर्देशक मापदण्डहरू

·          ईटा भट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको वायु गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रदुषण गर्ने उद्योगहरू सतही पानीमा निष्कासन हुने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी  मापदण्डहरु १३ ओटा ।

·          ध्वनीको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·          सिमेण्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी  मापदण्ड

·          डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड

·          औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड

 


Other Topics

S.N Title Description
1 Nuclear Winter (आणविक हिउँद) भनेको के हो ?
2 विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षे भिषा
3 नेपालका नदीहरू
4 विश्वकै होचि महिला
5 Career News and Info श्रावण ६, २०७४
6 नोवेल पुरस्कार घोषणा हुने दिनहरू/घोषणा गर्ने निकाय
7 Career News and Info चैत्र १७, २०७३
8 DRP खारेज
9 Career News and Info असार ६, २०७४
10 Career News and Info असार १२, २०७४
Please login to view more important topics.