Notice

सूचना तथा संचारको हकबीच के फरक छ ?

सूचनाको हक :
सूचनाको हक भन्नाले राज्यका क्रियाकलाप प्रकासन तथा राज्य प्रदत सूचना सबै नागरिकले समानाहिसाबले पाउन पर्ने नागरिक अधिकारको विषय हो । सूचनाको हकले नै राज्यको सेवामा पारदशिर्ता र राज्यलाई नागरिक प्रति जवाफदेही हुन आधार प्रदान गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
 
सञ्चारको हक : 
कुनै समाचार, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्ने कार्य सञ्चार हो र यस सम्बन्धी कार्य गर्ने पाउने अधिकार सञ्चारको हक हो यस्तो कार्यमा राज्यको हस्तक्षेप नरहने व्यवस्था नै सञ्चारको हक अन्तर्गत पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना र सञ्चारको हक अन्तर सम्वन्धित भने छन । सूचनाको हक सूचना लिने कार्यसँग सम्बन्धित छ भने सञ्चारको हक सूचना संप्रषण गर्ने वा दिने कार्यसँग सम्वन्धित छ ।
 

Other Topics

S.N Title Description
1 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
2 साइटिस ( CITES) भनेको के हो ?
3 ब्रिक्स समूह
4 मौलिक अधिकार/मानव अधिकारमा के फरक छ ?
5 Career News and Info श्रावण २५, २०७४
6 Public Service Card भनेको के हो ?
7 Career News and Info वैशाख १९, २०७४
8 संसारकै लामो सामुन्द्रिक पुल
9 विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनले मनोनित साहित्यिक दुत
10 Career News and Info श्रावण २२, २०७४
Please login to view more important topics.