Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जनस्वास्थ्य

जनस्वास्थ्यको बर्तमान अवस्था
सि.नं विवरण वर्तमान स्थिति
 १ जनतामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता ७८.८३
 २ परिवार नियोजन साधन प्रयोगकर्ता ४८
 ३ मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख) २२९
 ४ शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ४४
 ५ बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ५५
 ६ नवजात शिशु (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३०
 ७ खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्या ८५%
 ८ सरसफाइ सुविधा पुगेको जनसंख्या ६२%
 ९ १५–४९  वर्षको HIV प्रभावित जनसंख्या ०.३%
 १० औषत आयु ६९.१ वर्ष
 ११ कूल प्रजनन् दर(१५–४९) ३%
 
 नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निम्नानुसारका क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ  
(क) स्वास्थ्य समस्या निराकरण, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण बारे शिक्षा
(ख) खाद्यान्नको आपूर्ति र पोषण सेवा
(ग) सुरक्षित खानेपानी र आधारभूत सरसफाई
(घ) परिवार नियोजन र मातृ शिशु सेवा
(ङ) खोप सेवा
(च) सरुवा रोगको रोकथाम र नियन्त्रण 
(छ) सामान्य रोगहरू र घाउचोटको उपचार
(छ) अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति 
 
  जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा तेह्रौं योजनाको लक्ष्य
 
सि.नं. 
विवरण लक्ष्य
नवजात शिशु मुत्यु दर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा १६ जनामा झार्ने
शिशुमुत्युदर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा  ३२ जनामा झार्ने
वाल मुत्यु दर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा  ३८ जनामा झार्ने
कम तौल भएको शिशु  २९ प्रतिशत
मातृ मुत्युदर प्रति लाख  १३२ जनामा झार्ने
पुर्व प्रशुति सेवा चार पटक प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या  ६५ प्रतिशत
 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 Camel Rating System के हो ?
2 Career News and Info श्रावण ५, २०७४
3 निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कसरी ?
4 CDM (Cash Deposit Machine)
5 Career News and Info श्रावण २७, २०७४
6 संचित कोष
7 राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण २०१६ का प्रमुख नतिजाहरु ः
8 टकिङ्ग शुज
9 Career News and Info भाद्र ७, २०७४
10 Career News and Info वैशाख ८, २०७४
Please login to view more important topics.