Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

अख्तियार दुरूपयोग अ.आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० मा उल्लिखित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू यस प्रकार छन ।
१. कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्वन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने, 
२. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन विभागीय कारवाही वा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि   अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने,
३. भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने, र
४. धारा १२१ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 जनसंख्याको आधारमा विश्वका प्रमुख १० ठूला शहरहरु
2 आजको खबर – १७३
3 Career News and Info श्रावण १८, २०७४
4 हेलो पैसा भनेको के हो ?
5 पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने निजामती कर्मचारीहरु
6 गुरिल्ला ट्रेक
7 लेखा प्रणाली
8 DNA Bank
9 2012 डि ए14
10 जनसंख्या ७ अर्व
Please login to view more important topics.