Notice

राजस्व र व्ययको अनुमान

राजस्व र व्ययको अनुमानले सरकारी बजेटलाई बुझाउँछ अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष देहायका कुराहरु समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ (धारा ९३)
(क)    राजस्वको अनुमान
(ख)    सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
(ग)    विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
यसरी अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम र सोको लक्ष्य हासिल भए नभएको सम्बन्धमा त्यसको विवरण समेत पेश गर्नुपर्दछ ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालमा स्वास्थ्य विमा
2 कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
3 Career News and Info चैत्र २८, २०७३
4 Career News and Info चैत्र १८, २०७३
5 Career News and Info श्रावण २२, २०७४
6 DNA Bank
7 Career News and Info जेठ ८, २०७४
8 साईवर युद्ध भनेको के हो?
9 निजामती सेवा
10 Career News and Info असार २५, २०७४
Please login to view more important topics.