Notice

पूरक अनुमानको परिचय

विनियोजन ऐन जारी भइसके पश्चात सरकारी खर्चका लागि बजेट अप्रर्याप्त भएमा पूरक अनुमान संसद समक्ष पेश गर्न लगाई पारित भए अनुसार खर्च गरिन्छ । त्यसलाई नै पूरक अनुमान भनिन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९५ मा देहायको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले संसदमा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-    चालु आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको रकम अप्रयाप्त भएको वा
-    त्यसवर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा
-    त्यसवर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा

यस्ता रकमहरुको खर्च शीर्षकहरु अनुसार विवरण तयार गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका
2 कृषि चलन
3 List of Miss Nepal
4 कमैया प्रथा
5 वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो ?
6 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
7 Zero. Net Aid (जीरी नेट एड)
8 Career News and Info चैत्र १४, २०७३
9 Career News and Info जेठ २५, २०७४
10 सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली
Please login to view more important topics.