Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

पूरक अनुमानको परिचय

विनियोजन ऐन जारी भइसके पश्चात सरकारी खर्चका लागि बजेट अप्रर्याप्त भएमा पूरक अनुमान संसद समक्ष पेश गर्न लगाई पारित भए अनुसार खर्च गरिन्छ । त्यसलाई नै पूरक अनुमान भनिन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९५ मा देहायको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले संसदमा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-    चालु आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको रकम अप्रयाप्त भएको वा
-    त्यसवर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा
-    त्यसवर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा

यस्ता रकमहरुको खर्च शीर्षकहरु अनुसार विवरण तयार गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 गुड फर पेमेन्ट चेक(Good for Payment Cheque)
2 औपचारिक शिक्षा पूरा नगरी विशेष डिग्री डिलिट उपाधि
3 नयाँ नेपाल कोष
4 One Belt One Road (OBOR) सम्बन्धी जानकारी
5 निशाना छाप
6 घोडे जात्राको बारेमा जानकारी
7 Career News and Info जेठ १५, २०७४
8 के हो रिपो र रिभर्स रिपो ?
9 हनि ट्रयापिङ्ग भनेको के हो ?
10 Career News and Info श्रावण २६, २०७४
Please login to view more important topics.