Apple Career Academy Online Service (शाखा अधिकृत प्रथम पत्र) - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Welcome to Apple Career Academy Online Service (शाखा अधिकृत प्रथम पत्र)

यस प्याकेजमा Apple Career Academy मा शाखा अधिकृत स्तरका लागि अध्ययन गरिरहेका परीक्षार्थीहरुलाई उपयोगी Hands out तथा अन्य सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्याकेजको उपयोग गर्न Apple Career Academy बाट उपलब्ध Student Username and password अनिवार्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि Apple Career Academy को फोन नं. ०१–४२४२५७२ मोबाइल नं. ९८५१२५३६०० वा कम्पनी कार्यालय अद्वैत मार्ग, बागबजार, काठमाडौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ । 

Subjective Content

S.N Title